Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 164

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 164
                                               

Technik ekonomista

Technik ekonomista – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik ekonomista. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych ...

                                               

Teoria ekonomiczna w prawie karnym

Teoria ekonomiczna w prawie karnym – najmłodszy nurt w prawie karnym; polega na stosowaniu teorii ekonomicznych w procesie badania zjawisk z zakresu prawa karnego i poszukiwanie zastosowania instrumentarium ekonomicznego dla rozwiązywania problem ...

                                               

Teoria wyboru konsumenta i popytu

Uwzględnienie preferencji konsumenta jest początkiem konstrukcji ekonomicznego wyboru konsumenta. Zakłada ona wiedzę konsumentów na temat rzeczy, które preferują, a których nie. Ponadto potrafią oni ułożyć różnego rodzaju dostępne kombinacje usłu ...

                                               

The Market for Lemons

The Markets for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism – artykuł z 1970 roku, autorstwa ekonomisty George’a Akerlofa, opisujący wpływ asymetrii informacji na rynek. Zjawisko zostało opisane na przykładzie rynku samochodów używanych.

                                               

Transakcja walutowa

Transakcje walutowe - transakcje sprzedaży walut postawionych sobie wzajemnie do dyspozycji przez strony w nich uczestniczące. Transakcje takie mogą być zawierane przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, inne osoby prawne i banki, które sprzed ...

                                               

Transfer budżetowy

Transfer budżetowy – jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym. Przykładem transferów budżetowych są wypłaty świadczeń socjalnych, dotacje i subwenc ...

                                               

Trójkąt Harbergera

Trójkąt Harbergera – trójkątem Harbergera nazywamy nieodwracalną stratę społeczną spowodowaną wprowadzeniem podatku. Trójkąt Harbergera wziął swoją nazwę od nazwiska ekonomisty, który badał przedstawione zagadnienie. Stratę spowodowaną przez wpro ...

                                               

Umowa adhezyjna

Umowa adhezyjna – kategoria umów, których najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować ...

                                               

Użytkownik końcowy

Użytkownik końcowy – w ekonomii użytkownik, który konsumuje dostarczony mu produkt lub usługę. W odróżnieniu od pośredników końcowy odbiorca nie odsprzedaje produktu dalej. Przykładowo: końcowy odbiorca ponosi ostateczne koszty podatku VAT, czy j ...

                                               

Walutowy kurs zróżnicowany

Walutowy kurs zróżnicowany – występuje, gdy dla poszczególnych rodzajów płatności stosuje się odmienne kursy, np. inny kurs przy rozliczeniach towarowych, inny w ruchu turystycznym, inny w rozliczeniach rent i emerytur. W krajach o gospodarce ryn ...

                                               

WANJU

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - pojęcie związane z funduszami inwestycyjnymi, które można rozumieć jako aktualną wartość środków zgromadzonych na danym koncie funduszu.

                                               

Wartość (ekonomia)

Wartość – w rozumieniu ekonomii nie jest pojęciem jednoznacznym. Na przykład: w wycenie nieruchomości używane jest często jako pojęcie w powiązaniu z jakimś przymiotnikiem, np. wartość rynkowa, odtworzeniowa, aktualna, bieżąca, rzeczywista itp. Z ...

                                               

Wartość dodana

Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości dodanej jest praca. W działalności gospodarczej jest to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami ...

                                               

Wartość netto

Wartość netto – oznacza wartość danej rzeczy po odliczeniu pewnych kwot, odpisów, obciążeń. Jest to termin używany np. w kontekście towarów, wynagrodzenia, aktywów. Przykładowe użycia terminu wartość netto: wartość sprzedaży netto składnika aktyw ...

                                               

Wartość przeniesiona

Wartość przeniesiona - pojęcie ekonomiczne oznaczające tę część wartości wytworzonego produktu, która odpowiada wartości zakupionych surowców niezbędnych do jego wytworzenia.

                                               

Wirtualna woda

Wirtualna woda – ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania danego produktu spożywczego, a także produkty, które są sprzedawane państwom, w których nie są uprawiane ze względu na niedostępność wody. Zaoszczędzona w ten sposób woda może by ...

                                               

Własność

Własność – najszersze, podstawowe prawo rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Oznaką korzystania z rzeczy są uprawnienia do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów ...

                                               

Własność górnicza

Własność górnicza – szczególny rodzaj prawa podmiotowego, przysługującego Skarbowi Państwa do złóż określonych kopalin oraz do części górotworu leżących poza granicami nieruchomości gruntowych. Składowymi prawa własności górniczej są uprawnienia ...

                                               

Własność w myśli Plinia Corrêi de Oliveiry

Własność w myśli Plinia Corrêi de Oliveiry – Plinio Corrêa de Oliveira był obrońcą własności prywatnej, którą uważał za powiązaną z innymi wartościami: tradycją i rodziną. Według niego miłość rodzicielska zachęca do pracy i oszczędzania w celu pr ...

                                               

Wspólna konsumpcja

Wspólna konsumpcja, współdzielona konsumpcja też ekonomia dzielenia się – terminy opisujące modele ekonomiczne, bazujące na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu produktów. Termin jest przeciwieństwem posiadania rzeczy na ...

                                               

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne - to wszystkie wydatki które ponosi się w fazie przedinwestycyjnej, jak i fazie realizacji inwestycji. Do wydatków tych zalicza się także wydatki poniesione w trakcie przygotowania inwestycji. Wydatki powinny być pomniejszone ...

                                               

Względny parytet siły nabywczej

Względny parytet siły nabywczej – forma określania siły nabywczej walut krajów poprzez porównanie poziomu inflacji w tych krajach. Przykład: Jeśli kurs waluty kraju A wyrażonej w walucie kraju B rośnie szybciej niż stosunek inflacji kraju B do in ...

                                               

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych. Procedury te często stanowią odmiany przetargu.

                                               

Zapaść kredytowa

Zapaść kredytowa - zapaść na rynku kredytowym, skutkująca ograniczeniem dostępu do kredytów poprzez zaostrzenie warunków ich udzielania. Zapaść taka jest zwykle zjawiskiem niezależnym od wzrostu oficjalnych stóp procentowych.

                                               

Struktura tensorowa

Struktura tensorowa – struktura wielowymiarowa zarządzania strategicznego. Łączy kryteria funkcjonalne, obiektowe i regionalne. Czasem zamiast kryterium regionalnego wprowadza się do wymiaru obiektowego komórki sztabowe, które pomagają kierowniko ...

                                               

Zasada Hotellinga

Zasada Hotellinga – jeden z centralnych teorematów ekonomii zasobów naturalnych, zaproponowany przez Harolda Hotellinga w 1931 roku. Zgodnie z zasadą Hotellinga w przypadku wydobywania nieodnawialnych surowców naturalnych przez racjonalnych aktor ...

                                               

Zasada kompensaty

W ekonomii zasada kompensaty głosi, że każda zmiana prowadząca do wzrostu produktywności podnosi dobrobyt społeczeństwa ogółem. Wzrost produktywności prowadzi bowiem do zwiększenia realnego dochodu społeczeństwa jako całości. Ci, którzy zyskali n ...

                                               

Zasada maksymalizacji

Zasada maksymalizacji – wynika z zasady racjonalności; polega na podjęciu przez człowieka alternatywnego wyboru, który najpełniej zaspokoi jego potrzeby. Zasada maksymalizacji odgrywa znaczącą rolę zarówno w ekonomicznej analizie prawa, jak i sam ...

                                               

Zasada podczepienia

Zasada podczepienia w psychologii poznawczej mówi, że ludzie często wierzą w pewne rzeczy lub robią je jedynie dlatego, że wiele innych osób tak robi. Efekt ten jest często określany pejoratywnie jako owczy pęd, szczególnie w odniesieniu do młodz ...

                                               

Zasada przyspieszenia

Zasada przyspieszenia sformułowana w 1909 roku przez Alberta Aftaliona dotyczy zmian w nakładach inwestycyjnych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. Według tej zasady w okresie prosperity przedsiębiorstwa antycypują dalszy wzrost gospodarczy ...

                                               

Zniekształcenie (ekonomia)

Zniekształcenie ekonomiczne to odejście gospodarki od optymalnego stanu, w którym maksymalizowany jest dobrobyt wszystkich podmiotów. Na przykład progresywny podatek dochodowy zwiększa zniekształcenia ekonomiczne, ponieważ, w warunkach równowagi ...

                                               

Zysk normalny

Zysk normalny - zysk osiągany przez przedsiębiorstwo w sytuacji, kiedy jego zysk księgowy pozwala na pokrycie wszystkich kosztów księgowych oraz kosztu alternatywnego kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo i kosztu alternatywnego czasu pracy ...

                                               

Energetyka

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanyc ...

                                               

Bezpośrednia przemiana energii

Bezpośrednia przemiana energii – sposób przemiany różnych rodzajów energii na energię elektryczną bez udziału czynnika pośredniego i ruchomych elementów mechanicznych takich, jak na przykład wirnik czy tłok. Bezpośrednia przemiana energii dotyczy ...

                                               

Bilans energetyczny

Termin bilans energetyczny ma następujące znaczenia w różnych naukach: W ekonomice energetycznej jest to zestawienie produkcji energii i zapotrzebowania energetycznego gospodarki danego regionu zwykle całego kraju, wynikającego z ludzkiej aktywno ...

                                               

Blok energetyczny

Blok energetyczny – turbogenerator współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadze ...

                                               

Chłodnia kominowa

Chłodnia kominowa – budowla-urządzenie służąca do schładzania wody przemysłowej w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użycia do chłodzenia wody z rzeki, morza czy jeziora. Jest specyficznym, kontaktowym, mokrym ...

                                               

Cyklon (separator)

Cyklon – rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. W cyklonie zanieczyszczony gaz wpada do cylindrycznej komory i wiruje w niej, w wyniku czego unoszące się w gazie cięższe od niego składniki są odrzucan ...

                                               

Czysty węgiel

Czysty węgiel – określenie technologii pozwalających na uzyskiwanie energii z węgla przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska. Do najważniejszych projektów czystych technologii węglowych należą m.in.: sekwestracja dwutlenku węgla ...

                                               

Dyfuzor

Dyfuzor – kanał przepływowy z rosnącym przekrojem poprzecznym, np. stożkowo rozszerzający się lub spiralny odcinek rury, kanał międzyłopatkowy ograniczony łopatkami sprężarki przepływowej lub pompy wirowej. W dyfuzorze następuje spowolnienie prze ...

                                               

Energia użytkowa

Energia użytkowa - energia potrzebna człowiekowi do podtrzymania życia i rozwijania aktywności. Wyróżnia się następujące postacie energii użytkowej: energia chemiczna materiałów sprzętów i narzędzi. praca mechaniczna, dźwięk energia chemiczna żyw ...

                                               

Gazyfikacja węgla

Gazyfikacja węgla, zgazowanie węgla – proces konwersji stałych materiałów węglowych, m.in. węgla kamiennego w gaz zawierający wodór. Jest wykorzystywana silnie endotermiczna reakcja węgla z parą wodną, której produktami są: wodór i tlenek węgla, ...

                                               

Geoenergetyka

Geoenergetyka - dział energetyki cieplnej obejmujący pozyskiwanie i przetwarzanie energii geotermalnej z wnętrza Ziemi. Globalnie geoenergetyka ma niewielkie znaczenie praktyczne, gdyż dotychczas wykorzystywana jest jedynie energia gorących źróde ...

                                               

Gęstość energii

Gęstość energii – ilość energii znajdującej się w określonej objętości lub masie. Znaczenie tego terminu zależy od kontekstu, który określa w jaki sposób ta energia może zostać wydobyta – np. przez spalanie czy przeprowadzenie reakcji jądrowej. P ...

                                               

Gęstość mocy

Gęstość mocy – ilość mocy na jednostkę objętości, wyrażana jako W/m³. Podobnie definiować można gęstość mocy dla powierzchni. Przy konwersji energii jaka następuje na przykład w bateriach, ogniwach paliwowych, silnikach itd., ale także w zasilacz ...

                                               

Giełda energii

Towarowa Giełda Energii jest największą giełdą energii w Polsce. Przedmiotem obrotu na giełdzie jest nie tylko energia elektryczna, ale także paliwo czy emisje. Oprócz tego giełda ma za zadanie bilansowania zapotrzebowania. Na tę potrzebę został ...

                                               

Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura energetyczna – wszelkie fizyczne urządzenia lub obiekty, które należą do następujących kategorii: a) w przypadku energii elektrycznej: i infrastruktura do przesyłu; ii infrastruktura do dystrybucji; iii magazynowanie energii elektr ...

                                               

INOGATE

INOGATE – międzynarodowy program współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Unią Europejską, państwami leżącymi nad Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim oraz ich krajami sąsiednimi. Program działa od 1996 roku. INOGATE jest jednym z najdłużej działaj ...

                                               

Inżynieria energetyczna

Inżynieria energetyczna – wiedza dotycząca przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Źródła energii dzielimy umownie na: nieodnawialne. odnawialne, Energia z powyższych źródeł jest zamieniana w elektrowniach, ciepłowniach lub elektrociepł ...

                                               

Kombinat energetyczny

Kombinat energetyczny – nazwa prowizorycznego zakładu energetycznego wytwórczego, produkcyjnego w układach skojarzonych energię elektryczną, cieplną, gaz koksowniczy, koks i produkty pochodne zgazowania węgla.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie