Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 165

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 165
                                               

Droga niepubliczna

Droga niepubliczna, właściwie droga wewnętrzna – droga, droga rowerowa, parking, plac przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej. Część dróg wewnętrznyc ...

                                               

Działka budowlana

Działka budowlana – teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną na ...

                                               

Działka ewidencyjna

Działka ewidencyjna – najmniejsza jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków.

                                               

Działka zabudowana

Działka zabudowana – termin używany jako określenie działki gruntu na której zlokalizowane są budynki lub budowle. Polskie ustawodawstwo nie definiuje pojęcia działki zabudowanej. Z pojęciem działki zabudowanej utożsamia się nieruchomości gruntow ...

                                               

Facility Management

Facility Management – praktyka koordynowania fizycznego miejsca pracy z ludźmi i pracą organizacji. Integruje zasady administrowania przedsiębiorstwem, architektury, nauk behawioralnych oraz nauk inżynierskich.

                                               

Gospodarka mieszkaniowa w PRL

Gospodarka mieszkaniowa w PRL – liczba budowanych mieszkań w okresie Polski Ludowej była większa niż współcześnie, a obecnie około 50% Polaków mieszka w mieszkaniach zbudowanych w okresie PRL. W roku 1960 oddano do użytku 142.1 tysięcy mieszkań, ...

                                               

Hipoteka

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach, służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwsz ...

                                               

Home staging

Home staging – przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem home stagingu jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, które ma pokreślić jego charakter oraz zainteresować jak największą liczbę oglądających nieruchomość i przyspieszy ...

                                               

Księga wieczysta

Księgi wieczyste – rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych system ...

                                               

Kwaterunek

Kwaterunek – dawniej mieszkanie przydzielone przez właściwy organ rady narodowej nakazujący właścicielowi domu lub mieszkania wynajęcie danego lokalu osobie, która otrzymała taką decyzję. Umowa najmu zawiązywała się z mocy prawa z chwilą wydania ...

                                               

Lokal

Lokal – wydzielona część budynku służąca celom mieszkaniowym lub innym albo użytkowym. Lokal może składać się z dwóch lub większej liczby pomieszczeń. Samodzielny lokal może stanowić przedmiot odrębnej własności, czyli nieruchomość lokalową. Prze ...

                                               

Lokal socjalny

Lokal socjalny – lokal przeznaczony dla osób bezdomnych lub niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu ubóstwa, będący przedmiotem umowy najmu socjalnego. W Polsce pojęcie i zasady zawierania umowy najmu socjalnego reguluje ustawa z dn ...

                                               

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej - polega na precyzyjnym określeniu miejsca realizacji konkretnej inwestycji. Jest to zagadnienie inżynieryjno-techniczne. Lokalizację szczegółową wyznaczają odpowiednie jednostki nadzoru budowlane ...

                                               

Mieszkanie dla młodych

Mieszkanie dla młodych – funkcjonujący od 2014 w Polsce rządowy program, będący następcą programu Rodzina na swoim. Program został powołany ustawą z dnia 27 września 2013 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Główn ...

                                               

Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus – funkcjonujący od 2017 roku program rządowy, mający zastąpić Mieszkanie dla młodych. W przeciwieństwie do poprzednich programów mieszkaniowych: Rodzina na Swoim oraz wspomniane Mieszkanie dla Młodych, Mieszkanie Plus polega nie n ...

                                               

Nieruchomość

Kodeks Napoleona poza nieruchomościami gruntowymi wyróżniał również odrębną własność pięter budynku. Na mocy przepisów intertemporalnych własność takich nieruchomości pozostała zachowana. Mogą więc na jego podstawie istnieć do dziś niepodzielone ...

                                               

Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa – budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Może powstać gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na grunci ...

                                               

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa, grunt – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności. Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 48 KC, budynki, części budynków i inne urządzenia ...

                                               

Nieruchomość leśna

Nieruchomość leśna – nieformalny termin stosowany w polskim systemie prawnym w oparciu o definicję lasu określoną w ustawie o lasach z 28 września 1991 roku, jako grunt: przeznaczony do produkcji leśnej, wpisany do rejestru zabytków, o zwartej po ...

                                               

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa – nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej, w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

                                               

Nieruchomość rolna

Nieruchomość rolna - nieruchomość gruntowa, której grunty są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji sadowniczej, ogrodniczej i rybnej. ...

                                               

Podatek katastralny

Podatek katastralny – jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku jest uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości. W literaturze podatek katastralny jest często określany łacińskim zwrotem ad valorem "od warto ...

                                               

Podatek od nadzwyczajnego doszacowania nieruchomości

Nadzwyczajne doszacowanie – termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie wyznaczenia przez jednostki rządu różnego szczebla wyjątkowej, nakładanej jednorazowo, opłaty na nieruchomości gruntowe w związku z realizacją niektórych projektów p ...

                                               

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności posiadanie nieruchomości.

                                               

Podatek od wartości gruntu

Podatek od wartości gruntu – podatek typu ad valorem od samej ziemi. W przeciwieństwie do innych podatków od nieruchomości, podstawą opodatkowania jest tutaj wartość samego nieulepszonego gruntu, nie obejmuje więc wartości budynków, ruchomości, i ...

                                               

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości – wydzielenie z nieruchomości części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. Jest to podział prawny. W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co naj ...

                                               

Polityka mieszkaniowa

Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań. Problem mieszkaniowy jest ważną kwestią społeczną gdyż mies ...

                                               

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości - związek stowarzyszeń związanych z rynkiem nieruchomości w Polsce. Związek został zarejestrowany 24 stycznia 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. W tym samym ...

                                               

Pomieszczenie tymczasowe

Pomieszczenie tymczasowe. W polskim systemie prawnym nie ma już eksmisji "na bruk”. Zakaz eksmisji "na bruk" wprowadziła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, a szczegółowe zasady jej przeprowadzania zawiera rozporządzenie Ministra Sprawied ...

                                               

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – zawód polegający na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami "pośrednikiem w ob ...

                                               

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna – pożyczka, której głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. Na ogół pożyczka hipoteczna ma charakter długoterminowy, a jej wartość wynosi ok. 70% wartości zastawionej ...

                                               

Prawo zabudowy (prawo niemieckie)

Prawo zabudowy – zbywalne i dziedziczne prawo wzniesienia i posiadania budowli na cudzej nieruchomości gruntowej. Z punktu widzenia właściciela gruntu, prawo zabudowy jest ograniczonym prawem rzeczowym, które obciąża jego nieruchomość. Prawo zabu ...

                                               

Real Estate Investment Trust

Real Estate Investment Trust – typ funduszu inwestycyjnego. Jest to podmiot finansowy, który występuje w charakterze spółek albo funduszy notowanych na GPW, dzięki któremu mniejsi inwestorzy mogą lokować swoje środki w nieruchomości. Według polsk ...

                                               

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości – ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami. Rynek ten jest rynkiem nieformalnym, tzn. nie ma ...

                                               

Rynek pierwotny nieruchomości

Rynek pierwotny nieruchomości – ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nowych nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami. Rynek pierwotny to inaczej ryne ...

                                               

Sotheby’s International Realty

Sotheby’s International Realty – marka Sotheby’s stanowiąca globalną sieć oferująca pośrednictwo w obrocie nieruchomościami powstała w 1976 r. Oferuje klientom dostęp do najbardziej prestiżowych nieruchomości na wszystkich kontynentach, a także t ...

                                               

Superficies solo cedit

Superficies solo cedit wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, tj. co do zasady częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy, a także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością ziemską. W polskim porządku prawnym zasada uregulowana jes ...

                                               

System wymiany ofert

System wymiany ofert lub system wielokrotnego oferowania – system, w ramach którego pośrednicy w obrocie nieruchomościami wymieniają się informacjami o ofertach i klientach poszukujących.

                                               

Trwały zarząd

Trwały zarząd – regulowana przez prawo administracyjne prawna forma władania nieruchomością państwową lub samorządową przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

                                               

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Weszła w życie 1 stycznia 1998 r. Ostatni tekst jednolity został ogłoszony 26 listopada 2018 r.

                                               

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruch ...

                                               

Własność nieruchomości w Niemczech

Prawo własności zostało zagwarantowane w art. 14 niemieckiej ustawy zasadniczej i jest jednym z najważniejszych praw podstawowych. Jej treść i ograniczenia określają ustawy. Przedmiotem własności są m.in. nieruchomości, które w Niemczech rozumian ...

                                               

Własność nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Prawo własności nieruchomości w Wielkiej Brytanii – prawo dotyczące nieruchomości, sięgające swymi początkami średniowiecza. Prawo własności nieruchomości opiera się na prawie ustawowym, jak i precedensach. Obecnie znanych jest wiele różnych form ...

                                               

Wspólnota gruntowa

Wspólnota gruntowa – w obecnym polskim prawie cywilnym, nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności o pewnych szczególnych cechach. Jej istotą jest uprawnienie do korzystania ze wspólnego gruntu.

                                               

Zabudowa zwarta

Zabudowa zwarta – rodzaj zabudowy bloku budowlanego lub działki, która wypełnia cały ich front, bez pozostawiania przerw. Wjazdy na podwórza lub place na tyłach wykonane są w parterach poszczególnych budynków np. bramy. Wysokość zabudowy zwartej ...

                                               

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna – całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i ra ...

                                               

Geoankieta

Geoankieta – jedna z form prowadzenia konsultacji społecznych on-line, możliwa do zastosowania np. podczas procesu planowania przestrzennego. Odpowiedzi udzielane są przez ankietowanych przy wykorzystaniu map. Jest to narzędzie konsultacyjne, któ ...

                                               

Geodyskusja

Geodyskusja - jedna z form prowadzenia konsultacji społecznych on-line, możliwa do zastosowania np. podczas procesu planowania przestrzennego. Jest to internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca lub miejsc na mapie. Celem geodyskusji ...

                                               

Geoprezentacja

Geoprezentacja - narzędzie internetowe wykorzystywane w procesie planowania przestrzennego. Jest to mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument planistyczny lub projekt urbanistyczny.

                                               

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – polski instytut badawczy, który powstał z połączenia w 2018 roku Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Prowadzi badania oraz realizuje projekty z ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie