Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 167

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 167
                                               

CoCom

Coordinating Committee for Multilateral Export Control – funkcjonujący w czasach zimnej wojny Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu – skupiał 17 państw zachodnich, dysponentów najbardziej zaawansowanych technologii. Formalnie rozw ...

                                               

Deficyt bilansu obrotów bieżących

Deficyt bilansu obrotów bieżących – wartość nadwyżki wydatków danego kraju z tytułu bilansu handlowego i obrotów usługami, bilansu odsetek i dywidend na rzecz inwestorów zagranicznych, bilansu wydatków rządowych, bilansu transferów prywatnych i o ...

                                               

Dewizy

Dewizy – według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. Nazwa pochodzi z franc. devise – "waluta”. Dewizami mogą być: krótkoterminowe należności dokumenty stwie ...

                                               

Diagram Swana

Diagram Swana, zwany również Diagramem Australijskim, nazwany tak od nazwiska australijskiego ekonomisty Trewora Swana. Stworzony został z myślą o analizowaniu efektów dwóch rodzajów polityk: wpływających na krajową konsumpcję oraz wpływających n ...

                                               

Dług zewnętrzny

Dług zewnętrzny – część długu rządowego państwa, która jest zaciągnięta u kredytodawców poza granicami państwa. W skład tego długu wchodzą zobowiązania wobec prywatnych banków komercyjnych, innych rządów, bądź międzynarodowych instytucji finansow ...

                                               

Dumping

Dumping – polityka gospodarcza polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia. Można wyróżnić trzy rodzaje dumpingu: Dumping sporadyczny sporadic dump ...

                                               

Dumping walutowy

Dumping walutowy – polityka państwa polegająca na świadomej deprecjacji kursu waluty krajowej w relacji do walut zagranicznych. Celem takiej polityki jest poprawa konkurencyjności cenowej towarów, produktów i usług z danego kraju na rynkach międz ...

                                               

Dylemat Triffina

Dylemat Triffina – jeden z głównych problemów systemu złoto-dewizowego, którego wiarygodność zapewnia zawartość złota w walucie rezerwowej. Utrzymanie stałej zawartości złota w sytuacji rosnącego handlu międzynarodowego jest związane z ryzykiem p ...

                                               

Efekt Stolpera-Samuelsona

Efekt Stolpera-Samuelsona – ruch cen czynników produkcji który zostaje uruchomiony przez handel międzynarodowy, polegający na wzroście cen czynnika w jakimś kraju obfitego i spadku cen czynnika w danym kraju rzadkiego, prowadzi do wzrostu realnyc ...

                                               

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej - teoria stanowiąca podsumowanie czynników skłaniających przedsiębiorstwa do podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Sformułowana została przez Johna H. Dunninga. W myśl tej teorii czynnik ...

                                               

Ekokonwersja długów

Ekokonwersja długów – zamiana części zadłużenia jakiegoś kraju u innych krajów na środki pieniężne, które zostałyby przeznaczone na różnego typu inwestycje związane z ochroną środowiska. Polska korzysta z ekokonwersji od 1990. Do końca 2003 r. de ...

                                               

Eksport kapitału

Eksport kapitału – lokowanie przez przedsiębiorców, podmioty niebędące przedsiębiorcami lub instytucje publiczne kapitału za granicą w celu uzyskania wyższej stopy zwrotu lub zabezpieczenia przed nadmiernym ryzykiem. Eksport kapitału może odbywać ...

                                               

Embargo

Embargo – zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. Embargo jest instrumentem prawa administracyjnego nakład ...

                                               

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych – dokument uchwalony przez Radę Europy 19 listopada 1981 roku, przyjęty przez Polskę w 1995 roku. Choć pozbawiony mocy prawnej oraz nieuznawany za normę prawa międzynarodowego, determinuje ...

                                               

Europejskie Forum Nowych Idei

Europejskie Forum Nowych Idei – międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, który od roku 2011 odbywa się w Sopocie z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Forum jest organi ...

                                               

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się w Krynicy-Zdroju od 1992 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą wydarze ...

                                               

Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta – gospodarka, w której występuje wymiana towarów i usług oraz przepływ kapitału z zagranicą; w gospodarce otwartej występuje zarówno eksport towarów z danego kraju do innych krajów jak i otwarcie rynku krajowego na towary z zag ...

                                               

Gospodarka zamknięta

Gospodarka zamknięta – gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą; nie eksportuje oraz nie importuje dóbr, usług i kapitału. Teoretyczny model gospodarki zamkniętej stosowany jest w analizie ekonomicznej, a także do anali ...

                                               

Grupa Oslo

Grupa Oslo – powstałe na jesieni 1930 porozumienie regionalne dotyczące stabilizacji cen. Jego pierwotnymi uczestnikami była Szwecja, Dania i Norwegia, w późniejszym okresie dołączyła także Finlandia, Holandia, Belgia i Luksemburg. Głównym celem ...

                                               

Hipoteza Lindera

Hipoteza Lindera – koncepcja dotycząca powstawania strumieni handlu międzynarodowego, sformułowana przez S. Lindera w 1961 roku. Były to czasy tłumaczenia handlu międzynarodowego różnicami w postępie technologicznym między państwami. Koncepcja ta ...

                                               

Inflacja importowana

Inflacja importowana – odmiana inflacji kosztowej, którą wywołuje wzrost cen towarów sprowadzanych z zagranicy. Wzrost cen produktów importowanych oprócz tego, że sam w sobie zwiększa wartość wskaźnika inflacji, to dodatkowo może powodować wzrost ...

                                               

Instrument finansowy Schengen

Instrument finansowy Schengen – jest to tymczasowy instrument pomocy dla państw członkowskich. Jego zadaniem jest finansowanie działań wprowadzających w życie dorobek Schengen oraz kontrolę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Zakres dzia ...

                                               

Internacjonalizacja (ekonomia)

Internacjonalizacja – stopień zaangażowania gospodarki narodowej w działalność międzynarodową, całość przepływów czynników produkcji między co najmniej dwoma państwami. N. Daszkiewicz wymienia następujące wymiary internacjonalizacji: Internacjona ...

                                               

Internacjonalizacja (zarządzanie)

Internacjonalizacja – proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce.

                                               

Inwestycja portfelowa

Inwestycja portfelowa – transakcje i pozycje, których przedmiotem są dłużne lub udziałowe papiery wartościowe niezaliczone do inwestycji bezpośrednich lub aktywów rezerwowych. Inwestycje portfelowe obejmują udziałowe papiery wartościowe, tytuły u ...

                                               

Jeden pas i jedna droga

Jeden pas, jedna droga – współczesna inicjatywa władz Chińskiej Republiki Ludowej mająca na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku. Została przedstawiona jako strategiczny projekt ekonomiczny i inicjatywa polityczna przez przewodniczącego Xi Jinpinga ...

                                               

Klauzule stabilizacyjne

Klauzule stabilizacyjne – klauzule zawierane w umowach między państwami a zagranicznymi inwestorami, które dotyczą zmian w prawie państwa w czasie trwania danej inwestycji. Dla przedsiębiorstw stanowią one zabezpieczenie, że państwo, w którym lok ...

                                               

Klub Londyński

Klub Londyński – nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużników. W odróżnieniu od Klubu Paryskiego zrzesza wierzycieli prywatnych.

                                               

Klub Paryski

Klub Paryski – nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukturyzacja i umarzanie długów krajów. Dłużnicy są zwykle rekomendowani przez Międzynarodowy ...

                                               

Konferencja w Ilulissat

Konferencja w Ilulissat – konferencja, jaka odbyła się w dniach 28–29 maja 2008 r. w Ilulissat na Grenlandii, dotycząca podziału Arktyki. Na konferencji nie zapadły ostateczne decyzje, ale zostało osiągnięte porozumienie co do sprawy. Przedstawic ...

                                               

Konkurencyjność międzynarodowa

Konkurencyjność międzynarodowa – jest to zdolność danego państwa do wytwarzania i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być lepsze, bądź tańsze od tych oferowanych przez inne państwa. Wydajność pracy jest głównym miernikiem międzyna ...

                                               

Konsensus waszyngtoński

Konsensus waszyngtoński – dokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat 80. XX wieku. Obecnie jest kanonem polityki gospodarcz ...

                                               

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – wielostronna umowa międzynarodowa, która ujednolica zasady międzynarodowego prawa handlowego dotyczące umów zawieranych w celu międzynarodowej sprzedaży towarów. Do 201 ...

                                               

Konwergencja (ekonomia)

Konwergencja, także teoria konwergencji, efekt doganiania – hipoteza, że w krajach biedniejszych dochody na mieszkańca rosną szybciej niż w krajach bogatych. W rezultacie, w długiej perspektywie wszystkie społeczeństwa powinny żyć na podobnym, wy ...

                                               

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – zespół regulacji prawnych, uzupełniających prawo wewnętrzne państwa, ułatwiających prawo do swobodnego przemieszczania, chroniących osoby wykonujące pracę poza granicami przed utratą ochrony w zak ...

                                               

Kredyt międzynarodowy

Kredyt międzynarodowy – jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału. Celem kredytu międzynarodowego jest pobudzanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój handlu głównie w krajach słabo rozwiniętych oraz zapobieganie kryzysom w poszczególnych ...

                                               

Leads and lags

Leads and Lags – angielski termin oznaczający procesy przyspieszania lub opóźniania rozliczeń międzynarodowych, których przyczyną są wahania notowań kursów walutowych. Importer spodziewając się spadku kursu waluty swojego kraju podejmuje działani ...

                                               

Ład gospodarczy

Ład gospodarczy – w aspekcie międzynarodowym jest to równowaga w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, osiągana poprzez relacje gospodarcze pomiędzy państwami i organizacjami w świecie. Tak rozumiany ład gospodarczy zaczął pojawiać się ...

                                               

Maquiladora

Są to fabryki korzystające ze strefy wolnego handlu w krajach NAFTA, zajmujące się importowaniem surowców, przetwarzaniem ich i eksportowaniem dalej. Wytworzyły się w specyficznych warunkach taniej siły roboczej w Meksyku, oraz możliwości znaczne ...

                                               

Międzynarodowa Izba Handlowa

Międzynarodowa Izba Handlu – organizacja pozarządowa przedsiębiorstw i izb przemysłowo-handlowych zajmująca się ustalaniem reguł dotyczących międzynarodowych transakcji handlowych oraz międzynarodowym arbitrażem gospodarczym. Zasady stworzone prz ...

                                               

Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej

Międzynarodowa koordynacja polityki gospodarczej – ogół działań i środków podejmowanych w celu ustalenia wspólnych kierunków i celów polityki gospodarczej państw, między którymi występuje duża współzależność gospodarcza, np. tworzących organizacj ...

                                               

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna – bilans aktywów i pasywów zagranicznych, tj. zestawienie należności zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobec zagranicy, najczęściej na koniec roku.

                                               

Międzynarodowy przepływ kapitału

Międzynarodowy przepływ kapitału – wszystkie transakcje kapitałowe dokonane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, które powodują zmianę wysokości lub struktury salda należności i zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec za ...

                                               

Międzynarodowy przepływ siły roboczej

Międzynarodowy przepływ siły roboczej ma zagwarantować pracownikowi polepszenie jego warunków życiowych i pracy oraz promowanie awansu społecznego. W UE każdy obywatel państwa członkowskiego jest zatrudniany na terenie UE na takich samych zasadac ...

                                               

Mobilność kapitału

Mobilność kapitału – cecha gospodarek określająca, z jaką łatwością krajowe i zagraniczne aktywa finansowe mogą być przenoszone i w jakim stopniu są substytucyjne względem siebie. W warunkach doskonałej mobilności kapitału nie istnieją żadne bari ...

                                               

Parytet stopy procentowej

Parytet stopy procentowej, lub tzw. teoria parytetu stopy procentowej – teoria, która próbuje wyjaśnić stałość oraz zmiany kursów walutowych w krótkim okresie. Jej założeniem jest ścisły dodatni związek pomiędzy poziomem krajowej stopy procentowe ...

                                               

Polityka przesuwania wydatków

Polityka przesuwania wydatków to narzędzie do dyspozycji państwa chcącego prowadzić politykę dostosowawczą, czyli świadome działanie w celu przywrócenia zachwianej równowagi bilansu płatniczego. Polega na podejmowaniu działań mających na celu prz ...

                                               

Polityka współpracy gospodarczej

Polityka współpracy gospodarczej – polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka ...

                                               

Procedury antydumpingowe w Unii Europejskiej

Procedury antydumpingowe w Unii Europejskiej – stosowany w Unii Europejskiej mechanizm obronny przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym. Dumping ma miejsce, gdy cena eksportowa produktu sprzedawanego do państw Unii jest niższa od ceny analogiczn ...

                                               

Rada Wolnego Handlu

Rada Wolnego Handlu – główny organ Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu który sprawuje nadzór nad działalnością układu, wytycza kierunki rozwoju także rozstrzyga spory dotyczące stosowania i interpretacji zawartego porozumienia. Umowa ta ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie