Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 168

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 168
                                               

Samorząd gospodarczy

Samorząd gospodarczy – rodzaj samorządu, obejmujący grupę osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki.

                                               

Towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego – podmioty utworzone ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa, których celem jest realizacja zadań wynikających z ww. ustawy, w szczególności budowy mieszkań na wynaje ...

                                               

Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina

Towarzystwo Gospodarcze Polska-Ukraina – stowarzyszenie z siedzibą w Łodzi, zarejestrowane w październiku 1999. Towarzystwo powstało z inicjatywy trzech byłych konsulów Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie – Jacka Gerałta, Andrzeja Rosińskiego i Z ...

                                               

Towarzystwo Przemysłowców Polskich

Towarzystwo Przemysłowców Polskich – polska organizacja we Wrocławiu działająca w latach 1868-1920, będąca najstarszym tego typu zrzeszeniem kupców, rzemieślników i pracowników handlu niższego szczebla narodowości polskiej, skupiającym pod koniec ...

                                               

Wertykalny Syndykat

Wertykalny Syndykat - Hiszpańska Organizacja Syndykalna, popularnie zwana Wertykalnym Syndykatem. Można powiedzieć, że była to instytucja zapobiegawcza, starająca się w ciągu swojego istnienia uniemożliwiać ruchy robotnicze i walki klas robotnicz ...

                                               

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ogólnopolska organizacja z siedzibą w Warszawie zrzeszająca przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

                                               

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa – największa w Polsce organizacja zrzeszająca podmioty branży winiarskiej. Należą do niej zarówno producenci, importerzy, dystrybutorzy jak i inne przedsiębiorstwa związane z krajowym rynkiem wina. Związ ...

                                               

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego – ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja pracodawców, działająca od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych i Centralny Związek Rzemiosła. Wraz z organizacjami terenowymi – 27 izbami rzemieślniczymi, ...

                                               

Absorpcja krajowa

Absorpcja krajowa to zużycie dóbr na potrzeby konsumpcji i inwestycji oraz wydatków rządowych. Dążenie do zwiększenia absorpcji krajowej jest zasadniczą przyczyną korzystania przez kraj z kredytów zagranicznych. W gospodarce możliwa jest sytuacja ...

                                               

Asymetria polityki fiskalnej

Asymetria polityki fiskalnej jest związana z procesem podejmowania decyzji w polityce gospodarczej. Polega na tym, że polityka ekspansywna jest łatwiejsza do zastosowania niż polityka restrykcyjna.

                                               

Atomizacja polityczna

Atomizacja polityczna – jest to zjawisko polegające na rozdrobnieniu struktur systemu politycznego, znane już w starożytności.

                                               

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej

Automatyczne instrumenty polityki gospodarczej - są to takie instrumenty polityki gospodarczej, które działają samoczynnie, bez potrzeby uruchamiania za każdym razem, gdy w gospodarce wydarzy się coś nowego, całego procesu decyzyjnego poprzedzone ...

                                               

Automatyczny stabilizator

Automatyczny stabilizator – opisywany w makroekonomii efekt pasywnej polityki budżetowej państwa, która automatycznie reagując na zmiany sytuacji gospodarczej, samoczynnie powoduje ograniczenie wahań poziomu produkcji, bez konieczności podejmowan ...

                                               

Autonomiczny subsystem pobudzania

Autonomiczny subsystem pobudzania jest to jeden z subsystemów pobudzania. Należy do elementów autonomicznego systemu gospodarczego. Kształtuje się on samoczynnie bez ingerencji państwa. Zależy on głównie od celów podmiotów systemu gospodarczego, ...

                                               

Bilateralna izba handlowa

Bilateralne izby handlowe – izby handlowe dwustronne zajmujące się zagadnieniami handlu zagranicznego. Są one organizowane w celu poparcia wymiany towarowej między krajem, w którym izba zostaje utworzona, i krajem, z którym rozwój stosunków ma po ...

                                               

Bitwa o handel

Bitwa o handel – polityka gospodarcza w Polsce w latach 1947-1949, mająca na celu ograniczenie i wyeliminowanie sektora prywatnego, którego istnienie miało według PPR grozić odrodzeniem się kapitalizmu. Zapoczątkowało ją wystąpienie Hilarego Minc ...

                                               

Blokada ekonomiczna

Blokada ekonomiczna, blokada gospodarcza – ogół środków podjętych przez państwo lub grupę państw w celu zachwiania gospodarki państwa blokowanego przez jego izolację. Pakt Ligi Narodów przewidywał w art. 16, że blokada ekonomiczna może być stosow ...

                                               

Bojkot

Bojkot – częściowe lub całkowite zerwanie kontaktów handlowych lub stosunków dyplomatycznych z firmą, organizacją lub państwem. Bojkot stosuje się w celu wyrażenia protestu lub wywarcia presji. Bojkotować tzn. lekceważyć kogoś lub coś, podważać j ...

                                               

Bojkot gospodarczy

Bojkot gospodarczy – celowa działalność, polegająca na utrudnieniu lub uniemożliwieniu zawierania transakcji handlowych i utrzymywaniu normalnych stosunków gospodarczych z daną osobą, przedsiębiorstwem lub państwem. Bojkot gospodarczy przejawia s ...

                                               

Cele redystrybucyjne

Cele redystrybucyjne polityki gospodarczej to dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa. Tak rozumiane cele redystrybucyjne zostały po raz pierwszy sformułowane pod koniec XIX wieku przez niemieckiego ekonomistę Adolpha Wa ...

                                               

Cele stabilizacyjne

Cele stabilizacyjne polityki gospodarczej to dążenia państwa do zapewnienia: stabilnego w czasie poziomu cen, wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. wysokiego stopnia wykorzystania czynników wytwórczych, równowagi bilansu płatniczego, ...

                                               

Cele strukturalne

Cele strukturalne polityki gospodarczej to oddziaływanie na strukturę wytwarzanego produktu społecznego oraz czynników wytwórczych zaangażowanych w procesie wytwarzania tego produktu, a szerzej ujmując to dążenia podmiotów polityki gospodarczej d ...

                                               

Cele systemowe

Cele systemowe polityki gospodarczej to dążenia jej podmiotów do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu organizacyjnego gospodarki, jak i układu regulacji. W sferze układu org ...

                                               

Chłodzenie gospodarki

Chłodzenie gospodarki - stosowane w publicystyce określenie mające opisywać szkodliwość polityki redukowania wydatków budżetowych. Według krytyków chłodzenia gospodarki podejmowane przez jego zwolenników działania służą przede wszystkim ogranicze ...

                                               

Choroba holenderska

Choroba holenderska gospodarki – regres gospodarczy spowodowany odkryciem i intensywną eksploatacją złóż surowców naturalnych. W wyniku pojawienia się możliwości zwiększenia produkcji na eksport, mającej swe źródło w zwiększeniu podaży niektórych ...

                                               

Citizens’ Climate Lobby

Citizens’ Climate Lobby – powstała w 2007 roku międzynarodowa organizacja pozarządowa, której siedziba znajduje się w Coronado, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Szkoli i wspiera wolontariuszy w budowaniu relacji z decydentami politycznymi w ...

                                               

Czarny budżet

Czarny budżet – określenie budżetu, który jest tworzony w tajemnicy z powodów bezpieczeństwa narodowego. Zazwyczaj pokrywa wydatki związane z badaniami militarnymi. Jest tworzony z dochodu państwa lub korporacji w różnych formach, na przykład w f ...

                                               

Decyzjonizm

Decyzjonizm – termin ekonomiczny określający gospodarkę, na którą rząd wywiera znaczący, bezpośredni wpływ. Termin bywa kojarzony z gospodarką centralnie planowaną, gdzie rząd faktycznie kontroluje produkcję i alokację surowców. W pierwotnym znac ...

                                               

Deficyt ekonomiczny

Deficyt ekonomiczny – suma deficytów budżetu państwa, samorządów, jednostek ochrony zdrowia, funduszy celowych i innych jednostek powiększona o wypłaty rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej, a następnie pomniejszona o transfery ...

                                               

Deglomeracja

Deglomeracja – proces mający na celu zahamowanie wzrostu zagęszczenia ludności. Wyróżnia się dwa typy deglomeracji: czynną i bierną. Deglomeracja zachodzi w krajach silnie rozwiniętych w wyniku rozszerzania się terenów przeznaczonych na budownict ...

                                               

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, USDA – resort rządu Stanów Zjednoczonych, odpowiednik ministerstwa rolnictwa w innych krajach. Na czele departamentu stoi sekretarz rolnictwa, który jest członkiem gabinetu prezydenta. USDA jest odpowie ...

                                               

Depozyt importowy

Depozyt importowy – zobowiązanie importera przez władze państwa importującego do wpłacenia na określony czas pewnej części wartości towaru mającego być przedmiotem importu na specjalny nieoprocentowany rachunek bankowy. Depozyt importowy jest jed ...

                                               

Deregulacja

Deregulacja – zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz jakości dóbr i usług. Jest to także znoszenie regulacji prawnych na linii pracownik-pracoda ...

                                               

Dezindustrializacja

Dezindustrializacja lub odprzemysłowienie – przeciwieństwo industrializacji ; czyli proces w którym następuje zanik tradycyjnych gałęzi przemysłu, zwłaszcza ciężkiego i powiązanych gałęzi. Stanowiące dotychczas główny napęd ekonomiczny racjonaliz ...

                                               

Długoterminowe stopy procentowe

Długoterminowe stopy procentowe – stopy procentowe, które obliczane są na podstawie długoterminowych obligacji rządowych lub porównywalnych papierów wartościowych. Kształtują się one na rynku kapitałowym. Warunek długoterminowych stóp procentowyc ...

                                               

Dobre rządzenie

Dobre rządzenie good governance) – jedna z trzech głównych koncepcji zarządzania w sektorze publicznym. Przez "rządzenie” rozumie się proces podejmowania i wprowadzania w życie określonych decyzji. Dobre rządzenie oznacza podejmowanie decyzji ora ...

                                               

Dochodowa teoria pieniądza

Dochodowa teoria pieniądza – teoria, której głównym przedmiotem zainteresowań są dochody pieniężne, przy czym badania dotyczą źródeł ich powstawania oraz kierunków i sposobu wydatkowania, a także relacji między wielkością popytu, a dochodem narod ...

                                               

Dolaryzacja

Dolaryzacja – wprowadzenie jednostki monetarnej np. dolara jako waluty alternatywnej lub zamiast waluty krajowej w celu korzystania z niego jako ze środka płatniczego w obrotach pieniężnych wewnątrz danego państwa. Termin ten tyczy się głównie na ...

                                               

Dotacja celowa

Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, kosztów realizacji inwestycji. zadań zleconych do realiz ...

                                               

Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa – dotacja obejmująca środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarod ...

                                               

Drenaż fiskalny

Drenaż fiskalny – wzrost realnego obciążenia podatkowego i realnych wpływów państwa z podatków, gdy inflacja prowadzi do wzrostu dochodów nominalnych i przesuwa podatników do wyższych przedziałów dochodowych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia ...

                                               

Dumping monetarny

Dumping monetarny – termin ekonomiczny oznaczający sztuczne utrzymywanie niskiego kursu waluty. Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej towarów, które są oferowane przez krajowych przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych – innymi sł ...

                                               

Dumping socjalny

Dumping socjalny – specyficzne podejście do pojęcia dumpingu, z innej niż tradycyjnie ściśle towarowej strony. Pojęcie charakteryzuje sytuację, w której konkurencyjność marki lub produktu podnoszona jest nie w wyniku czystych zasad takich, jak ch ...

                                               

Dynamiczna niespójność

Dynamiczna niespójność – określenie zjawiska, polegającego na tym, że jednostki prowadzące politykę gospodarczą podejmują decyzje gospodarcze, będące pewnym odstępstwem od wcześniej przyjętych zasad, zobowiązań lub deklaracji. Przyczyną odstępstw ...

                                               

Efekt Balassy-Samuelsona

Efekt Samuelsona-Balassy – hipoteza łącząca zróżnicowanie poziomu cen obserwowane pomiędzy krajami ze zróżnicowaniem poziomu produktywności w tych gospodarkach. Z hipotezy tej wynika, iż szybszemu – w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi – wzro ...

                                               

Efekt Horndala

Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonal ...

                                               

Efekt kobry

Efekt kobry występuje, gdy podjęte w danym celu działania powodują efekt odwrotny do zamierzonego. Termin ten jest używany w polityce gospodarczej, aby zilustrować sytuację, gdy akcje podjęte w celu rozwiązania konkretnego problemu gospodarczego ...

                                               

Efekt Roosa

Efekt Roosa – negatywny wpływ na podaż kredytu jaki wywołuje restrykcyjna polityka pieniężna. Wzrost rynkowej stopy procentowej wywołany zaostrzeniem warunków monetarnych powoduje spadek cen papierów wartościowych trzymanych przez banki. Mniej at ...

                                               

Efekt Rose’a

Efekt Rose’a – zależność ekonomiczna opisująca pozytywny wpływ unii monetarnej na zwiększenie obrotów handlowych pomiędzy jej krajami członkowskimi. W 2000 roku Andrew Rose opublikował badania prowadzone w oparciu o analizę gospodarek 186 krajów, ...

                                               

Efekt tłumienia

dostosowanie wzrostu dochodu pobudzonego spadkiem stopy procentowej następuje stopniowo wielkość zapotrzebowania na pieniądz zależy od dochodu i stopy procentowej

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie