Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 169

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 169
                                               

Kontrola kapitału

Kontrola kapitału – całkowity zakaz, ograniczenie lub opodatkowanie przepływu prywatnego kapitału między krajami. Umożliwia obronę stałych kursów walutowych. Przykładem skutecznej kontroli kapitału jest niewielki podatek od transakcji finansowych ...

                                               

Kotwice nominalne

Kotwice nominalne – praktyki polegające na przyjmowaniu w programach stabilizacyjnych stałej wartości jednej lub kilku zmiennych nominalnych. Po raz pierwszy nominalne kotwice zastosowano w Boliwii i Izraelu w 1985 r. jako element polityki antyin ...

                                               

Krytyka Lucasa

Krytyka Lucasa – praca ekonomisty amerykańskiego Roberta Lucasa z 1976, nazwana na jego cześć, dotycząca polityki gospodarczej w ujęciu makroekonomicznym. Autor twierdzi w niej, iż wszelkie próby predykcji oraz wnioski dotyczące gospodarki, wycią ...

                                               

Kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy – zjawisko ekonomiczne w gospodarce. Przyczyn kryzysu upatruje się zależnie od wyznawanej szkoły zwykle albo-albo: w samej naturze gospodarki kapitalistycznej marksizm, keynesizm. Podkreśla się zjawisko cykliczności koniunktury ...

                                               

Kryzysy bliźniacze

Kryzysy bliźniacze – zjawisko jednoczesnego występowania kryzysu walutowego i kryzysu bankowego. Występuje to w sytuacji, w której krótkookresowe zadłużenie całego systemu danego kraju w walutach zagranicznych przekracza krajowe zasoby walut, co ...

                                               

Krzywa J

Krzywa J – wykres przedstawiający opóźnienie czasowe, z jakim realna deprecjacja waluty poprawia stan rachunku obrotów bieżących. Nazwa pochodzi od kształtu przebiegu krzywej, która początkowo opada, a następnie rośnie na podobieństwo litery "J".

                                               

Kurs dostosowawczy

Kurs dostosowawczy - system kursów walutowych, w którym poszczególne kraje utrzymują dostosowany kurs wymiany własnej waluty, w stosunku do walut innych krajów. Kurs ten jednak podlega okresowym dostosowaniom wtedy, gdy zbytnio odbiega od podstaw ...

                                               

Kwotowanie

Kwotowanie – podstawowy instrument Wspólnej Polityki Unii Europejskiej, będący formą kontroli podaży produktów na jednolitym rynku europejskim. Kwoty przydzielone poszczególnym państwom członkowskim są podzielone na kwoty hurtowe, kwoty sprzedaży ...

                                               

Liga Konsumentów Energii

Liga Konsumentów Energii – organizacja lobbująca na rzecz suwerenności paliwowo-energetycznej Polski. Powstała w 2010 roku z inicjatywy redaktora inż. Witolda Stanisława Michałowskiego oraz dr inż. Zbigniewa Wrzesińskiego. Liga Konsumentów Energi ...

                                               

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania – rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą p ...

                                               

Luka handlu zagranicznego

Luka handlu zagranicznego, luka akumulacji wewnętrznej – różnica między importem a eksportem. Luka powstaje ponieważ wzrost gospodarczy prowadzi do wzrostu importu. Zakładając, że import jest większy niż eksport powstaje luka, która powiększa się ...

                                               

Luka produktu narodowego brutto

Luka produktu narodowego brutto – bezpośredni efekt niepełnego wykorzystania czynników wytwórczych. Występuje na skutek zaistnienia różnicy pomiędzy rzeczywistym poziomem produkcji a potencjalnym, który byłby możliwy do osiągnięcia przy pełnym wy ...

                                               

Magiczny czworokąt

Magiczny czworokąt – potoczna nazwa czterech głównych celów polityki gospodarczej, do których zaliczamy: stabilność poziomu cen – stan, w którym stopa inflacji utrzymuje się na poziomie ok. 2–4%, równowagę zewnętrzną – równowagę obrotów pomiędzy ...

                                               

Makrorestrukturyzacja

Makrorestrukturyzacja – polega na przebudowie struktury gospodarki pojmowanej jako całości, co w efekcie prowadzi do zmiany proporcji tworzenia i podziału dochodu narodowego. Ukierunkowana jest na osiągnięcie długofalowych celów gospodarczych. Ce ...

                                               

Marshallowskie okręgi przemysłowe

Okręgi przemysłowe Marshalla – formy prowadzenia działalności gospodarczej, bazujące na efektach zewnętrznych zaobserwowane przez Alfreda Marshalla. Prowadząc badania regionów przemysłowych Wielkiej Brytanii Marshall zaobserwował występowanie w n ...

                                               

Mechanizm Clarke’a-Grovesa

Mechanizm Clarke’a-Grovesa − system bodźców stosowany w celu skłonienia konsumenta do wybierania raczej dobra publicznego, gwarantując mu uzyskanie premii, równej zewnętrznej korzyści ujawnionej przez innych konsumentów. Ponieważ, kiedy konsument ...

                                               

Mechanizm transmisyjny

Mechanizm transmisyjny - mechanizm, przez który zmiany w sferze finansowej oddziałują na produkcję i zatrudnienie w sferze realnej. Powodują też one przesunięcie funkcji konsumpcji, a tym samym i krzywej popytu globalnego. W konsekwencji wywieraj ...

                                               

Metoda decylowa

Metoda decylowa - jeden ze sposobów mierzenia nierówności dochodowych społeczeństwa. Polega ona na podziale społeczeństwa według poziomu zamożności, a następnie na określeniu jaki procent całkowitego dochodu trafia do danej grupy. W metodzie tej ...

                                               

Metoda RPI

Metoda RPI-X - określana też jako metoda pułapu cenowego. Szeroko stosowana metoda regulacji cen w sieciowych sektorach infrastrukturalnych. Stwarza ona szansę usunięcia słabości metody regulacji stopy zwrotu. Metoda pułapu cenowego odchodzi bowi ...

                                               

Mienie skarbowe

Mienie skarbowe – rzeczy i prawa majątkowe stanowiące źródło dochodów przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Mienie to podlega regułom prawa cywilnego.

                                               

Międzynarodowa kooperacja przemysłowa

Międzynarodowa kooperacja przemysłowa – międzynarodowy podział pracy w dziedzinach takich, jak produkcja podzespołów, części zamiennych na dotąd niespotykaną skalę. Przykładem takiego rodzaju obrotów międzynarodowych z udziałem polskich przedsięb ...

                                               

Międzynarodowa polityka ekonomiczna

Międzynarodowa polityka ekonomiczna – jednolite w skali krajów, regionu geograficznego lub w skali globalnej cele, narzędzia i środki służące do osiągnięcia wspólnych celów. Najbardziej zaawansowaną formą MPE jest prowadzenie wspólnej polityki za ...

                                               

Bariery parataryfowe

Bariery parataryfowe należą do narzędzi regulacji stosunków ekonomicznych z zagranicą. Wpływają one na handel z zagranicą przez podwyższenie ceny towaru importowanego. Wywołują takie same jak cła skutki ekonomiczne i powodują obniżenie się konkur ...

                                               

Militaryzacja

Militaryzacja – działania w zakresie kompleksowych przygotowań obronnych w państwie prowadzone w czasie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego lub w czasie wojny, polegające na przeniesieniu form i metod organizacji wojskowej do działów administ ...

                                               

Mnożnik zatrudnienia

Mnożnik zatrudnienia – ilościowa relacja między całkowitym wzrostem zatrudnienia a wzrostem zatrudnienia przy robotach publicznych, określona – podobnie jak w mechanizmie mnożnika inwestycyjnego Johna Maynarda Keynesa – przez krańcową stopę konsu ...

                                               

Model Fishera-Clarka

Model Fishera-Clarka – jeden z najwcześniejszych modeli rozwoju gospodarczego. Został stworzony przez ekonomistów Allan G.B. Fishera i Colin Clarka. Wyodrębnili oni trzeci sektor gospodarki – sektor usług z sektora przemysłu i rolnictwa. Wcześnie ...

                                               

Model Harris-Todaro

Model Harris-Todaro jest modelem wykorzystywanym w rozwoju gospodarczym. Wyjaśnia pewne kwestie dotyczące migracji z obszarów wiejsko-miejskich. Model opiera się na decyzji o migracji na podstawie oczekiwanych różnic w dochodach pomiędzy obszaram ...

                                               

Model I. Adelman

Model ten, obok modelu J. Bènarda, jest kolejnym modelem optymalnego rozwoju zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, który stanowi próbę znalezienia pośredniego rozwiązania między "technologicznym” podejściem Tinbergena a rozwiązaniem zakładający ...

                                               

Model J. Bènarda

Model J. Bènarda Podobnie jak model I. Adelman jest to model łączący planowanie rozwoju kształcenia z planowaniem optymalnego rozwoju gospodarki. Określa on jednocześnie wielkość i strukturę czasową produkcji dóbr i usług, inwestycji i kształceni ...

                                               

Model Kaleckiego

Model Kaleckiego to model wzrostu gospodarczego stworzony przez Michała Kaleckiego, szeroko niegdyś spopularyzowany w ekonomii politycznej i w teorii polityki gospodarczej w Polsce, eksponujący wpływ inwestycji i ich udziału w dochodzie narodowym ...

                                               

Model Mundella-Fleminga

Model Mundella-Fleminga – model makroekonomiczny stworzony niezależnie przez Roberta Mundella i Marcusa Fleminga. Jest rozwinięciem modelu IS/LM o wpływ wymiany międzynarodowej na stan gospodarki. Model prezentuje zależność między kursem walutowy ...

                                               

Model Niskanena

Model Niskanena został opublikowany przez Niskanena w 1971. Jego głównym celem, przyjętym przez autora było opisanie sposobu postępowania urzędników oraz dostarczenie narzędzi do oceny efektywności struktur biurokratycznych.

                                               

Model powstania innowacji J. Schmooklera

Model powstania innowacji J. Schmooklera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o koncepcję popytową. Koncepcja popytowa głosi, że głównym czynnikiem tworzącym innowacje są potrzeby, których rozpoznanie, a następnie prze ...

                                               

Model powstania innowacji J.A. Schumpetera

Model powstania innowacji J.A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na włas ...

                                               

Model S. Bowlesa

Model S. Bowlesa – model, który w oparciu o kategorię produktywności marginalnej pozwala określić, jaką sumę nakładów społecznych powinno się przeznaczać na kształcenie w sensie ogólnym oraz w jakich proporcjach na poszczególne typy kształcenia p ...

                                               

Model swoi-obcy

Model swoi-obcy to model nowej teorii bezrobocia przymusowego, który wyjaśnia dlaczego pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie mogą zażądać wyższych płac niż domagać mogliby się ci, którzy pozostają bez pracy. Określenie "swoi” dotyczy zatrudn ...

                                               

Model wzrostu Harroda-Domara

Model wzrostu Harroda-Domara to model wzrostu gospodarczego stosowany w ekonomii rozwoju wyjaśniający wzrost tempa rozwoju gospodarczego zależny od poziomu oszczędności i produktywności kapitału. Sugeruje to, iż nie ma dla gospodarki naturalnych ...

                                               

Modele luki Chenery’ego

Modele luki Chenery’ego – modele opracowane przez Hollisa Chenery’ego. Są to luki oszczędności i handlu. W modelu zakłada się, że zagregowane oszczędności są funkcją dochodu narodowego, a wzrost produktu i zasobu kapitału oraz przeciętna skłonnoś ...

                                               

Monopol handlu zagranicznego

Monopol handlu zagranicznego – pełna kontrola przez państwo obrotów handlowych z zagranicą. W warunkach istnienia monopolu, to właśnie państwo decyduje o wielkościach, jak i kierunkach zakupów i sprzedaży.W przypadku tego rodzaju kontroli poszcze ...

                                               

Narodowa szkoła w ekonomii

Narodowa szkoła w ekonomii – nurt w ekonomii, koncepcja rozwoju politycznie rozbitego państwa niemieckiego o feudalnej gospodarce, która powstała w pierwszej połowy XIX wieku.

                                               

Narodowy System Innowacji

Narodowy System Innowacji – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe ...

                                               

Negocjacje trójstronne

Negocjacje trójstronne – rozmowy między trzema zainteresowanymi stronami, których celem jest uzyskanie kompromisowego stanowiska. W Polsce tym określeniem nazywa się w szczególności rozmowy między rządem, pracobiorcami związki zawodowe i pracodaw ...

                                               

Negocjacje zbiorowe

Negocjacje zbiorowe – negocjacje prowadzone między pracodawcą a wybranymi przedstawicielami pracowników. Są one prowadzone w celu ustalenia warunków pracy i zatrudnienia oraz ułożenia stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich organiz ...

                                               

Nierównowaga podażowa

Nierównowaga podażowa – sytuacja, kiedy przy danej cenie ilość dóbr lub usług oferowanych nie jest równa zgłaszanemu na nie popytowi. Przyczyną nierównowagi podażowej mogą być pozytywne i negatywne makroekonomiczne szoki podażowe. Negatywny makro ...

                                               

Nierównowaga popytowa

Nierównowaga popytowa – sytuacja, kiedy przy danej cenie ilość dóbr lub usług, na które zgłaszany jest popyt, nie jest równa ich oferowanej ilości. Przyczyną nierównowagi popytowej mogą być pozytywne i negatywne makroekonomiczne szoki popytowe. N ...

                                               

Niesprawności państwa

Niesprawności państwa, – kategoria oceny skuteczności działania państwa. Nieefektywność i niesprawiedliwość działań państwa głosi teoria wyboru publicznego, która stosuje metodologię ekonomii do analizy procesów politycznych. Jednocześnie brak je ...

                                               

Niestabilność według Harroda

Niestabilność według Harroda – jest to twierdzenie o braku możliwości zapewnienia przez gospodarkę rynkową dynamicznie stabilnych warunków równowagi podaży i popytu. Przykład: gdy wszystkie przedsiębiorstwa oczekują wzrostu popytu według stopy wy ...

                                               

Nowa mikroekonomia bezrobocia

Nowa mikroekonomia bezrobocia – powstała w latach 70. XX wieku teoria wyjaśniająca funkcjonowanie rynku pracy. Swą analizą obejmuje zespół instrumentów, które mają zapewnić lepsze funkcjonowanie tego rynku oraz redukcję bezrobocia w poszczególnyc ...

                                               

Numeraire

Numéraire - dobro za pomocą którego wyznacza się ceny innych dóbr. W praktyce cenie jednego dobra przypisujemy wartość=1, wtedy cena numeraire wyznacza cenę względna, która mierzy wartość pierwszego dobra. Przykład: Zosia kupiła chleb za 2.40 zł. ...

                                               

Obowiązkowe wydatki

Obowiązkowe wydatki – budżet federalny Stanów Zjednoczonych dzieli się na trzy kategorie: wydatki obowiązkowe, wydatki uznaniowe i odsetki od zadłużenia. W amerykańskiej polityce fiskalnej, znane również jako wydatki na uprawnienia, wydatki obowi ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie