Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 173

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 173
                                               

Solarium

Solarium – punkt usługowy udostępniający odpłatnie urządzenia do opalania się, za pomocą promieni UV. Solarium jest to urządzenie elektryczne, zbudowane z lamp UV, które emitują dawkę promieniowania podobną do tej jaką wytwarza słońce. Regulacja ...

                                               

Sourcing

Sourcing – to kompleksowa strategia przedsiębiorstwa definiująca, w jaki sposób i przez kogo obsługiwane będą poszczególne procesy biznesowe, bądź obszary funkcjonalne firmy. Strategia sourcingowa jest zawsze efektem dogłębnej analizy przedsiębio ...

                                               

Usługa finansowa

Usługa finansowa – usługa świadczona przez podmiot działający w sektorze finansowym, która wiąże się z inwestowaniem bądź pozyskiwaniem środków pieniężnych, a także z zapewnieniem odpowiedniego przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami ...

                                               

Usługa prawna

Usługa prawna – według rozporządzenia UE usługa doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, redagowania projektów dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwo w zakresie certyfikacji, usługi powiernictwa i ...

                                               

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne – usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Kategoria ta obejmuje również usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwa ...

                                               

Usługi turystyczne

Usługi turystyczne – usługi oferowane podróżnym, spośród których największe znaczenie mają usługi noclegowe, usługi wyżywieniowe oraz usługi transportowe. Według polskiego prawa usługi turystyczne to przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach inn ...

                                               

Wavelo

Wavelo – publiczny system wypożyczania rowerów funkcjonujący w latach 2008–2019 roku w Krakowie. W skład systemu wchodziło 169 bezobsługowych stacji oraz 1500 rowerów, a jego operatorem był BikeU. Był to pierwszy rower publiczny w Polsce.

                                               

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro, inaczej e-biuro – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu. Umożliwia użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zat ...

                                               

Wypożyczalnia rowerów

Wypożyczalnia rowerów – punkt usługowy oferujący na zasadzie czasowego wypożyczenia za kaucją, po określonej cenie, pojazdy rowerowe, takie jak rower tradycyjny, tandem, rower transportowy czy riksza. Szczególnie popularne w rozwiniętych krajach ...

                                               

Wypożyczalnia wideo

Wypożyczalnia wideo – punkt usługowy oferujący początkowo wypożyczanie kaset wideo, a następnie innych nośników danych z filmami, muzyką oraz popularnymi programami. W Polsce rynek wypożyczalni rozwinął się w latach 90. XX w. Tradycyjne, stacjona ...

                                               

Yelp

Yelp – amerykański agregator opinii z siedzibą w San Francisco, w Kalifornii. Właściciel aplikacji mobilnej pod tą samą nazwą, a także serwisu oferującego rezerwację online Eat24. Yelp szkoli małe przedsiębiorstwa z metod odpowiadania na opinie, ...

                                               

Zakład pogrzebowy

Zakład pogrzebowy – firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zmarłych. Kompleksowe usługi zakładu pogrzebowego obejmują: handel trumnami lub urnami, załatwienie formalności pogrzebowych w urzędach, złożenie trumny lub urny w grobie, czy też ...

                                               

Znak sprawy

Znak sprawy – stała cecha rozpoznawcza całości akt danej sprawy. Nadawany jest dokumentacji tworzącej akta sprawy, która została przyporządkowana do sprawy. Dzięki niemu można łatwo odnaleźć daną sprawę w systemie teleinformatycznym oraz zapisywa ...

                                               

Własność (Francja)

Prawo własności we Francji – w prawie francuskim, prawo wykonywania pełni władzy w zakresie jakiejś rzeczy lub jakiegoś dobra. Można je też definiować jako prawnie chronione władztwo nad rzeczą. Stanowi kwintesencję połączeń zachodzących pomiędzy ...

                                               

Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne – wskaźniki opisujące relacje między określonymi wielkościami ekonomicznymi i pozwalające na analizę sytuacji ekonomicznej oraz na przewidywanie przyszłych zmian. Wskaźniki ekonomiczne zawierają różne indeksy, raporty i dane ...

                                               

Akcje w wolnym obrocie

Akcje w wolnym obrocie – ustala się jako stosunek liczby akcji znajdujących się poza posiadaniem dużych inwestorów, niebędących także akcjami zastrzeżonymi, oraz liczby akcji ogółem. Inaczej – wszystkie wolnodostępne akcje znajdujące się w obroci ...

                                               

Benchmark (finanse)

Benchmark – oznacza dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów lub cen bazowyc ...

                                               

Dolar międzynarodowy

Dolar międzynarodowy – umowna waluta stworzona na bazie dolara amerykańskiego, służąca do wyrażania realnego poziomu PKB i jego składowych, to znaczy do wyeliminowania wpływu różnic w poziomach cen między państwami lub innymi jednostkami terytori ...

                                               

Efektywność czasu pracy

Efektywność czasu pracy jest wskaźnikiem który powinien być traktowany dla przedsiębiorstwa jako kluczowy w przypadku jeżeli w głównej grupie kosztów znajdują się koszty pracy. Wzrost produktywności pracy jest jednym z najważniejszych długotermin ...

                                               

Genuine investment

Genuine investment – koncepcja z zakresu ekonomii dobrobytu. Jako instrument polityki społecznej jest miarą zmian w poziomie dobrobytu w danym społeczeństwie, definiowaną jako społeczna wartość zmian netto w zasobach kapitału danej gospodarki. Po ...

                                               

Globalny raport konkurencyjności

Globalny raport konkurencyjności – rezultat corocznego badania porównawczego warunków rozwoju gospodarczego przeprowadzanego przez Światowe Forum Ekonomiczne. Określa on zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospo ...

                                               

Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana

Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana, określany również często jako wskaźnik Herfindahla lub w skrócie jako HHI – wskaźnik koncentracji rynku określający szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku.

                                               

House price index

House price index - amerykański wskaźnik zmian cen domów jednorodzinnych publikowany przez Federal Housing Finance Agency. Nazwa obejmuje wiele rodzajów wskaźników.

                                               

Indeks Ifo

Indeks Ifo – wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Jest sporządzany od 1991 roku przez Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Mo ...

                                               

Indeks Lernera

Indeks Lernera – wskaźnik ekonomiczny opisujący stopień siły rynkowej przedsiębiorstwa na rynku. Formalnie, indeks Lernera L zdefiniowany jest jako L = / P, {\displaystyle L=/P,} gdzie P to cena rynkowa, a MC to koszt krańcowy. Nazwa indeksu poch ...

                                               

Indeks ZEW

Indeks ZEW – indeks badania koniunktury autorstwa niemieckiego instytutu ZEW w Mannheimie. ZEW jest wskaźnikiem obrazującym opinie i nastroje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech. Jego tworzenie polega na pytaniu około 400 analityk ...

                                               

Kluczowe wskaźniki efektywności

Kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe mierniki dokonań – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. KPI wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych i strateg ...

                                               

Wskaźnik moralności płatniczej

Wskaźnik moralności płatniczej – ocena, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahenta. Został stworzony przez firmę Euler Hermes w 2003 roku i użyty w Programie Analiz Należności. Jest uważany za wskaźnik wy ...

                                               

Wskaźnik płynności bieżący

Wskaźnik płynności bieżący - informuje o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, gdyż wskazuje na to, w jakim stopniu majątek obrotowy może pokryć bieżące zobowiązania. Powinna zachodzić zależność W pb > 1. Za op ...

                                               

Wskaźnik płynności wysoki

Wskaźnik płynności wysoki – ilustruje, ile razy najbardziej płynne aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. W p w = A O − Z K O {\displaystyle W_{pw}={\frac {AO-Z}{KO}}} gdzie: AO - aktywa obrotowe Z - zapasy KO - kapitał obcy Z aktywów obrotowych ...

                                               

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi

Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi - używany do określenia udziału kapitału własnego w finansowaniu całego majątku jednostki gospodarczej. Wp=kapitały własne*100/aktywa ogółem

                                               

Purchasing Managers Index

Purchasing Managers Index, PMI – wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Ma on na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

                                               

Rentowność sprzedaży netto

Rentowność sprzedaży netto - informuje, ile zysku po opodatkowaniu wypracowują wszystkie przychody z działalności. Innymi słowy, jaką część lub jaki procent wszystkich przychodów stanowi zysk po opodatkowaniu. Im wyższy wskaźnik sprzedaży netto t ...

                                               

Społecznościowy Indeks Rekomendacji (SIR)

Społecznościowy Indeks Rekomendacji – syntetyczny wskaźnik określający skłonność konsumentów do rekomendowania produktów i usług marki, a przez to ich lojalność wobec marki. SIR określany jest jako stosunek wypowiedzi rekomendujących markę do wyp ...

                                               

Standard siły nabywczej

Standard siły nabywczej – umowna waluta wykorzystywana przez Eurostat do wyrażania realnego poziomu PKB i jego składowych, eliminująca wpływ różnic w poziomach cen między państwami, województwami lub innymi jednostkami terytorialnymi. Teoretyczni ...

                                               

Stopa wartości dodatkowej

Stopa wartości dodatkowej – wskaźnik ekonomiczny określający stosunek płacy i zysku. Mierzony poprzez relację M wartości dodatkowej, czyli zysku brutto do płacy V, oznaczany jako M. M = M/V Historycznie oscyluje wokół 100%, oznacza to iż pracowni ...

                                               

Ślad ekologiczny

Ślad ekologiczny – wskaźnik umożliwiający oszacowanie zużycia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez Ziemię. Stanowi podstawę analizy zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne biosfery. Porównywana jest ludzka kons ...

                                               

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna. Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia, jak i wyższy poziom inflacji składają się na koszt ekonomiczny i ...

                                               

Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego

Uproszczony wskaźnik rozwoju społecznego, BCI – wskaźnik opracowany przez federację Social Watch w celu zdefiniowania biedy bez opierania się na danych dotyczących dochodów. Najpowszechniej używane wskaźniki ubóstwa to granica skrajnego ubóstwa l ...

                                               

Wskaźnik cen

Wskaźnik cen – wskaźnik opisujący dynamikę cen w analizowanym okresie w porównaniu do okresu bazowego. Wyróżnia się cząstkowe i agregatowe wskaźniki cen. Wskaźniki indywidualne pokazują zmiany cen dla danego dobra w dwóch okresach. Wskaźniki agre ...

                                               

Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej

Wskaźnik łatwości prowadzenia działalności gospodarczej – miernik swobody działalności gospodarczej, opracowany przez Bank Światowy. Wyższa pozycja w rankingu wskazuje lepsze, zazwyczaj prostsze, przepisy regulujące sprawy związane z prowadzeniem ...

                                               

Wskaźnik nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan

Wskaźnik nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan, CSI – amerykański wskaźnik ufności konsumenckiej sporządzany co miesiąc od 1991 przez Uniwersytet Michigan oraz Thomson Reuters. Około 15 dnia miesiąca publikowany jest wstępny odczyt, a peł ...

                                               

Wskaźnik poziomu kosztów

Wskaźnik poziomu kosztów – określa udział kosztów w wartości sprzedanej produkcji, a w przedsiębiorstwie handlowym udział kosztów w stosunku do obrotu. Porównanie wskaźnika poziomu kosztów z kilku okresów daje rzeczywisty obraz gospodarności oraz ...

                                               

Wskaźnik racjonalizacji

Wskaźnik racjonalizacji – określa skalę wprowadzonych usprawnień poprawiających efektywne wykorzystanie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów. Wskaźnik racjonalizacji może obejmować wszystkie kluczowe procesy przedsiębiorstw ...

                                               

Wskaźnik ufności konsumenckiej

Wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik zaufania konsumentów, CCI – amerykański wskaźnik mierzący ufność konsumencką, wyrażany jako poziom optymizmu dotyczącego sytuacji gospodarczej przejawiającego się w wysokości oszczędności i wydatków konsum ...

                                               

Wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia – wskaźnik określający, jaki odsetek ludności w wieku od 15. do 64. roku życia pracuje zawodowo. W Polsce wyniósł on w 2012 roku 59.7%, podczas gdy średnia w całej Unii Europejskiej była równa 64.2%. Najwyższy poziom wskaźni ...

                                               

Wskaźnik zyskowności aktywów

Wskaźnik zyskowności aktywów - określa, jak efektywnie dana jednostka organizacyjna gospodaruje posiadanymi aktywami, by osiągnąć zysk. W za =zysk netto*100/aktywa ogółem

                                               

Zarządzanie

Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów. Od począt ...

                                               

14 zasad zarządzania

14 zasad zarządzania stworzonych przez Henriego Fayola: Autorytet. Władza oparta na akceptacji przez tych, którzy tej władzy podlegają. Typy autorytetu osobisty – ten wypracowany. formalny – prawo rozkazywania wynikające ze stanowiska, Podział pr ...

                                               

Absorpcja technologii

Absorpcja technologii – proces rozpoznania, przyjęcia, zaakceptowania, wprowadzenia oraz szerzenia określonej technologii w organizacji, uwzględniający kontekst strategiczny, organizacyjny, techniczny oraz środowiskowy. Poziom absorpcji technolog ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie