Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 175

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 175
                                               

Struktura macierzowa

Struktura macierzowa – jeden z typów struktury organizacyjnej polegający na tym, że komórki organizacyjne będące najczęściej doraźnymi zespołami roboczymi ułożone są w macierzy, która określona jest na zasadzie dwuwymiarowego grupowania.

                                               

Styl sytuacyjny

Styl sytuacyjny – nurt w teorii zarządzania stwierdzający, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Styl ten jest przez wielu uznawany raczej za połączenie innych podejść do zarządzania niż za osobny nurt. Stwierdza bowiem tylko, że da ...

                                               

System informacyjny

System informacyjny – posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią syst ...

                                               

System informacyjny zarządzania

System informacyjny zarządzania – system komputerowy przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwem. Zbiera i analizuje dane ze wszystkich wydziałów, po czym dostarcza je jednostkom zarządzającym w uporządkowanej formie i z aktualną informacją, np ...

                                               

System wczesnego ostrzegania

System wczesnego ostrzegania – to system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach np. katastrofach naturalnych w czasie na tyle wczesnym, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty, np. ewakuacji ludzi i ...

                                               

System zarządzania

System zarządzania – jest słabo zdefiniowaną kategorią pojęciową na gruncie nauk, w tym nauk o zarządzaniu. W praktyce termin ten jest powszechnie używany, ale z określeniami, na przykład "system zarządzania jakością”. Punktem wyjścia dla zdefini ...

                                               

Systems thinking

Systems thinking, myślenie systemowe, bądź myślenie w kategorii systemów to sposób analizy i obserwacji otaczającego świata jako systemu składającego się z podsystemów lub obiektów oddziaływających na siebie. Ułatwia rozważanie o interakcjach mię ...

                                               

Sytuacja zawodowa

Sytuacja zawodowa jest kategorią bardzo obszerną. Obejmuje ona: charakterystyki zespołu najbliższych współpracowników, takie jak: liczebność, struktura, stabilność poziom fluktuacji kadr w zespole, częstość i intensywność oraz charakter interakcj ...

                                               

Szklana korporacja

Szklana korporacja – jeden z wymiarów w koncepcji Jacka Welcha przedstawiający model korporacji, w której firma otwarta jest na informacje z zewnątrz zarówno jak i swobodę wymiany informacji, debaty i dyskusje w jej wnętrzu.

                                               

T-shaped manager

T-shaped manager - styl zarządzania i menedżera autorstwa Jorgena Druda Hansena i Bolko von Oetingera. Linia pozioma w literze T symbolizuje swobodny przepływ informacji i dzielenie się wiedzą w poziomie między osobami i komórkami organizacyjnymi ...

                                               

Technologia grupowa

Technologia grupowa, GT – filozofia produkcji, zgodnie z którą w procesach wytwarzania wielu różnych elementów identyfikowane są podobieństwa, a następnie podobieństwa te wykorzystywane są do opracowania metod zwiększenia produktywności. Zarówno ...

                                               

Teoria agencji

Teoria agencji – jedna z koncepcji teoretycznych ładu korporacyjnego. Teoria przedstawia przedsiębiorstwo jako sieć kontraktów, zwanych związkami agencji, zawartych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, do których z reguły zalicza się udziałowców ...

                                               

Teoria ERG

Teoria ERG – teoria opracowana przez Claytona Alderfera. Zaproponował on inną hierarchię potrzeb niż ta opracowana przez Abrahama Maslowa. Nazwa teorii jest skrótem trzech słów: E – egzystencja existence, R – związek relatedness oraz G – wzrost g ...

                                               

Teoria kolejek

Teoria kolejek – dziedzina matematyki zajmująca się analizowaniem systemów, w których powstają kolejki. Teoria kolejek jest dziedziną związaną z badaniami operacyjnymi, rachunkiem prawdopodobieństwa, matematyką stosowaną, jak również telekomunika ...

                                               

Teoria oczekiwań

Formalne ramy teorii oczekiwań zostały zdefiniowane przez Victora Vrooma. Cała teoria opiera się na założeniu, że motywacja jednostki zależy od jej siły pragnienia oraz prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia. Ludzie mają wybór w jaki spo ...

                                               

Teoria systemów

Teoria systemów – pierwotnie była teorią biologiczną, następnie została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów, są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognityw ...

                                               

Teoria wypierania motywacji

Teoria wypierania motywacji – teoria motywacji opierająca się na założeniu, że ludźmi kieruje nie tylko motywacja zewnętrzna, ale również motywacja wewnętrzna. W związku z tym zewnętrzne interwencje mogą powodować wzrost lub spadek motywacji. Teo ...

                                               

Teoria X

Teoria X – koncepcja w teorii zarządzania, według której pracownik jest z reguły bierny, leniwy i niezdolny do wprowadzania usprawnień. Jego jedyną motywacją do pracy są zarobki lub perspektywa ich utraty. Rolą kierownika w organizacji zarządzane ...

                                               

Teoria X i teoria Y

Teoria X i teoria Y została zdefiniowana w 1960 roku przez Douglasa McGregora. Zaprezentował on dwa przeciwstawne sobie sposoby myślenia o pracownikach, które jego zdaniem występowały dość powszechnie wśród menedżerów. Teoria X pokazuje pracownik ...

                                               

Teoria Y

Teoria Y – w teorii zarządzania pracownik typu Y jest przeciwieństwem pracownika według teorii X. Łatwo i chętnie akceptuje zmiany, sam proponuje nowe; jest przedsiębiorczy, aktywny, pracowity. Zależy mu nie tylko na wysokich zarobkach, bardzo ce ...

                                               

Teorie zarządzania

Wywodzi się z początku XX wieku. Kierunek ten wyrósł na gruncie analiz procesu pracy. Oznacza on skupianie uwagi na usprawnianiu organizacji pracy człowieka na pojedynczym stanowisku oraz pracy małych zespołów i sposobów kierowania nimi. Przedsta ...

                                               

Ticket tracking

Ticket tracking – sposób zarządzania systemem odpowiadania na masowe zapytania wysyłane dowolną drogą, stanowiący zasadniczą część systemu obsługi klientów wielu firm i organizacji. Nazwa ta oznacza również oprogramowanie obsługujące ten system. ...

                                               

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – polska instytucja naukowa, zajmująca się problematyką zarządzania. Było jedną z pierwszych instytucji tego typu na świecie.

                                               

Trasówka

Trasówka to dokument ewidencyjny przedsiębiorstwa z informacjami o zaplanowanych wizytach i spotkaniach z podziałem na Klientów i Kontrahentów o określonym potencjale i wybranymi parametrami, którzy spełniają kryteria wyboru i należą do wybranego ...

                                               

Turnaround management

Turnaround management – specjalistyczna dziedzina zarządzania skupiająca się na wyprowadzaniu organizacji z problemów finansowych, organizacyjnych, logistycznych i innych. Głównym celem turnaround management jest określenie problemów, odnalezieni ...

                                               

Twarde zasoby firmy

Twarde zasoby firmy - to zasoby wymierne, konkretne i mocno osadzone w rzeczywistości, które są stałe, rzadko się zmieniają, ponieważ zasady ich wykorzystania i stosowania są znane i opisane. Zalicza się do nich: kapitał struktura której tyczy si ...

                                               

Typy kultury organizacyjnej

Typ kultury organizacyjnej – umowna nazwa specyficznych cech instytucji. Według badań C.B. Handy można mówić o czterech zasadniczych typach kultur: Zeusa, Apolla, Ateny i Dionizosa.

                                               

Wizerunek

Wizerunek – podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu, rysunku, fotografii bądź sposób percepcji danej osoby lub rzeczy. Sąd Najwyższy stwierdził, iż aby wizerunek był objęty ochroną prawa cywilnego, musi być wykonany tak aby dawał możliwość ide ...

                                               

Właściciel procesu

Właściciel procesu, menedżer procesu – jedna z ról w zarządzaniu procesami. Obok wykonawcy czynności w procesie oraz klienta procesu rola ta uznawana jest za konieczny element osobowy każdego zarządzanego procesu biznesowego.

                                               

Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa

Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa – to cecha przedsiębiorstwa charakteryzująca się tym, że postępuje ono zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa oraz podejmuje dobrowolnie długookresowe działania niebiznesowe na rzecz swoich pracownikó ...

                                               

WTP

W teoriach ekonomicznych, socjologicznych i związanych z szeroko pojętym zarządzaniem zachodzi potrzeba przypisania pewnych wartości pieniężnych takim pojęciom jak zdrowie, piękno otoczenia, czyste powietrze, hałas itp. Są to wartości, którym na ...

                                               

Wykup lewarowany

Wykup lewarowany – transakcja przejęcia przedsiębiorstwa notowanego na rynku publicznym lub pozostającego w rękach prywatnych przez niewielką grupę inwestorów dostarczających kapitał własny, finansowaną głównie przy pomocy długu, którego spłata j ...

                                               

Założenia kulturowe

Założenia kulturowe - są to podstawy, na których spoczywa cała kultura organizacji, jednocześnie najtrudniejszy i najtrwalszy element kultury organizacji. Założenia kulturowe odnoszą się do natury człowieka, relacji międzyludzkich, samej natury o ...

                                               

Zarząd

Zarząd – jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych. Zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych np. zarz ...

                                               

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa

Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa – jest to zarządzanie cyklem życia aktywów materialnych organizacji. Obejmuje swym zasięgiem projektowanie, budowę, rozruch, eksploatację, konserwację i wycofanie z eksploatacji lub wymianę zakładów, wyposaże ...

                                               

Zarządzanie doświadczeniem klienta

Zarządzanie doświadczeniem klienta – interakcje, jakie podejmuje firma z klientem, aby poprawić jego lojalność względem marki/firmy lub utrzymać klienta dłużej w firmie. Wykorzystuje do tego szereg różnych badań czy metod do wpływania na doświadc ...

                                               

Zarządzanie europejskie

Zarządzanie europejskie jest definiowane jako "międzykulturowe, zorientowane społeczne zarządzanie, oparte na podejściu interdyscyplinarnym”. Zarządzanie europejskie nie ma charakteru krajowego czy międzynarodowego – mieści się pomiędzy tymi dwom ...

                                               

Zarządzanie godnościowe

Zarządzanie godnościowe jest to paradygmat zarządzania, w którym motywowanie do pracy i zarządzanie procesem pracy oparte jest na potrzebie godności własnej osób pracujących i zarządzających. Mieszczą się w tym paradygmacie różne autorskie metody ...

                                               

Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją – sterowanie przebiegiem procesów informacyjnych, które ma na celu ich optymalizację. Dotyczy kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Jest środkiem promowan ...

                                               

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami - specjalność naukowa w obszarze nauk ekonomicznych podejmująca problematykę innowacji w przedsiębiorstwach.

                                               

Zarządzanie komunikacją

Zarządzanie komunikacją – jeden z obszarów wiedzy według standardu PMBOK. Zarządzanie komunikacją ma na celu: zapewnienie skutecznej wymiany informacji. zaspokojenie potrzeb informacyjnych projektu oraz wszystkich jego interesariuszy, Zarządzanie ...

                                               

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, na ...

                                               

Zarządzanie marką

Zarządzanie marką – technika marketingowa, zajmująca się wprowadzeniem na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, tak aby osiągać maksymalne zyski ze sprzedaży produktów danej marki oraz wszelkie działania służące wzbudzeniu wśród naby ...

                                               

Zarządzanie międzykulturowe

Zarządzanie międzykulturowe – zarządzanie organizacją lub systemem organizacji w układach międzykulturowych, najczęściej w do czynieniu z działaniem organizacji w środowiskach znacznie różniących się kulturowo od siebie. Polega ono na uwzględnian ...

                                               

Zarządzanie partycypacyjne

Zarządzanie partycypacyjne, także zarządzanie uczestniczące, zarządzanie oparte na zaangażowaniu pracowników lub partycypacyjne podejmowanie decyzji – jedna z teorii zarządzania, polegająca na zachęcaniu pracowników z wszystkich poziomów organiza ...

                                               

Zarządzanie procesami biznesowymi

Zarządzanie procesami biznesowymi – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach.

                                               

Zarządzanie procesowe

Zarządzanie procesowe – jest całością ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji, tak aby w pełni zrealizować jej cele. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do zarządzani ...

                                               

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele – metoda zarządzania opisana po raz pierwszy w 1954 przez Petera Druckera w jego książce Praktyka zarządzania.

                                               

Zarządzanie przez kryzys

Zarządzanie przez kryzys – wywoływanie sytuacji kryzysowych w celu osiągnięcia pożądanych reakcji w określonych grupach społecznych. Jeśli trudno uzyskać poparcie dla pewnych pomysłów, można wywołać kryzys. Wywołujący kryzys powinien być do tego ...

                                               

Zarządzanie przez zaufanie

Zarządzanie przez zaufanie – zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich ucze ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie