Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 177

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 177
                                               

Gorąca linia (termin)

Gorąca linia – termin oznaczający system bezpośredniej komunikacji między wrogimi państwami, była ona elementem budowy wzajemnego zaufania i czynnikiem gwarantującym zapobieganie konfliktom. Najbardziej znaną gorącą linią był "czerwony telefon” ł ...

                                               

Handout

Handout – materiały pomocnicze w formie ulotki, rozdawane słuchaczom w czasie wystąpień publicznych, takich jak wykłady, prezentacje, odczyty czy referaty w celu ułatwienia zrozumienia i zapamiętania treści wystąpienia. Handout może zawierać: kop ...

                                               

Inteligencja rozproszona

Inteligencja rozproszona) – pojęcie oznaczające tworzenie się współpracy pomiędzy wieloma sprawcami naturalnymi lub sztucznymi bez uprzednio zdefiniowanego planu i bez jednego organu dowodzącego, gdzie pojęcie to występuje najczęściej w pracach n ...

                                               

Inteligencja zbiorowa

Inteligencja zbiorowa – to termin, który powstał w połowie lat 80 XX wieku. Przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania probl ...

                                               

Interchangeable Virtual Instrument

Interchangeable Virtual Instrument – standard komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi i laboratoryjnymi a oprogramowaniem na komputerach PC. Powstał jako rozwinięcie istniejących standardów i jest obecnie najbardziej uniwersalnym i najbardz ...

                                               

Komunikacja internetowa

Komunikacja internetowa – forma komunikacji interpersonalnej, polegająca na wymianie informacji między uczestnikami dyskusji za pośrednictwem Internetu. W Internecie istnieją różne formy dyskusji, powstałe niezależnie niekiedy poza Internetem, ko ...

                                               

Komunikacja polityczna

Komunikacja polityczna to proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy. W państwie niedemokratycznym komunikacja polityczna przebiega w inny sposób niż w państwie demok ...

                                               

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfikację bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunk ...

                                               

Konsensus

Konsensus, konsens – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w ...

                                               

Konstruktywna krytyka

Konstruktywna krytyka – rodzaj krytyki, która charakteryzuje się tym, że osoba krytykująca przedstawia lub sugeruje jednocześnie sposób lub sposoby rozwiązania problemu poddanego krytyce. Można ten rodzaj krytyki zaliczyć do krytyki wyższego pozi ...

                                               

Lampa sygnałowa

Lampa sygnałowa – lampa Aldisa, przenośny lub stacjonarny morski reflektor przeznaczony do świetlnej sygnalizacji alfabetem Morsea lub dowolnym innym kodem. Głównie używany w relacji okręt ↔ okręt i okręt ↔ brzeg. Źródło światła zwykle żarówka du ...

                                               

Ład informacyjny

Ład informacyjny - porządek światowy w zakresie kształtowania przekazu informacji, który jest kreowany wyłącznie przez bogate kraje świata. Ład ten obejmuje swobodnie zrównoważony obieg danej informacji, wolność informacji, różnorodność źródeł i ...

                                               

Mayday

Mayday – komunikat o bezpośrednim zagrożeniu życia używany w łączności radiotelefonicznej i teleksowej; odpowiednik sygnału SOS w radiotelegrafii. Wywodzi się z francuskiego m’aider oznaczającego "pomocy”.

                                               

Metaplan

Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą metaplanu można przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach.

                                               

Międzynarodowy kod sygnałowy

Międzynarodowy kod sygnałowy, MKS – zbiór podstawowych komunikatów kodowych, stosowany do sygnalizacji w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w 1969 roku. Sygnały złożone są z jednej, dwóch lub trzech liter, a ...

                                               

Ogłoszenie

Ogłoszenie – krótka forma wypowiedzi, w której autor ogłasza coś odbiorcy. W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje. W ogłoszeniu muszą się znaleźć takie informacje jak: k ...

                                               

Opal Card

Opal Card – elektroniczny system biletowy dla komunikacji publicznej funkcjonujący w Nowej Południowej Walii. System obejmuje autobusy, pociągi, promy miejskie, tramwaje. Planowane jest również wprowadzenie kart Opal w budowanym obecnie sydnejski ...

                                               

Open space technology

Open space technology, zwana też open space lub OST) – metoda organizacji spotkań i konferencji dla grup od 12 do 2000 uczestników. OST jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwani ...

                                               

Orędzie

Orędzie – uroczyste oznajmienie, przemówienie ważnej osoby w państwie skierowane do ogółu. Zwykle dotyczy bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Często orędzia pojawiają się przed i po wyborach, a także w trakcie uroczystych wizyt polityków. Oręd ...

                                               

Post (informatyka)

Post – anglicyzm ; komentarz, głos w dyskusji – wiadomość, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź. Może to być pierwsza wiadomość w nowym wątku, wyznaczająca kierunek dyskusji, bądź też będąca od ...

                                               

Powitanie

Powitanie – forma zwrotu grzecznościowego lub gest wykonywany podczas witania się z inną osobą. Istnieje wiele rodzajów powitań, które stosowane są w różnych sytuacjach, w zależności od stopnia zażyłości pomiędzy witającymi się osobami por. "dzie ...

                                               

Prezentacja (wystąpienie publiczne)

Prezentacja – wystąpienie publiczne mające na celu przekazanie wiedzy przez prelegenta słuchaczom. Zasadniczym elementem prezentacji jest treść jaka ma być przekazana słuchaczom. Elementami dodatkowymi, towarzyszącymi prezentacji, mogą być: mowa ...

                                               

Rapport

Rapport - termin pochodzący z języka angielskiego, który dosłownie oznacza porozumienie. Pojecie opisywane głównie w źródłach z zakresu Programowania neurolingwistycznego. Autorzy i praktycy NLP powołując się na wiedzę i umiejętności Miltona H. E ...

                                               

Redundancja

Redundancja – nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne lub zwykłe. Określenie może odnosić się zarówno do nadmiaru zbędnego lub szkodliwego, niecelowo zużywającego zasoby, jak i do pożądanego zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu.

                                               

Samoarchiwizacja

Samoarchiwizacja - to proces samodzielnego zamieszczania materiałów o charakterze naukowym w repozytoriach o otwartym dostępie w postaci e-printów. Jest jedną z dróg publikowania według idei Open Access, nazywany zieloną drogą. Proces zamieszczen ...

                                               

Securite

Securite – komunikat stosowany w radiokomunikacji głosowej, informujący o zamiarze nadania przez statek wodny lub stację nadbrzeżną komunikatu o bezpieczeństwie żeglugi lub ostrzeżeń meteorologicznych, która jednak nie powoduje bezpośredniego zag ...

                                               

SEP (komunikacja)

SEP - to sprawa, którą uważamy za cudzy problem. To sprawa przemilczana, sprawa, dla której nie mamy kategorii językowych. Douglas Adams w powieści "Życie, Wszechświat i cała reszta" podaje następującą definicję: Pojęciem oznaczającym proces unie ...

                                               

Socjologia Internetu

Socjologia Internetu – subdyscyplina socjologii, zajmująca się badaniem zachowań ludzkich w Internecie. Socjologowie na tym polu badań zajmują się między innymi społecznymi skutkami stosowania nowych technologii, takimi jak zachowanie się użytkow ...

                                               

SOS

SOS – międzynarodowy sygnał w alfabecie Morsea oznaczający wezwanie o pomoc. Sygnał SOS został wprowadzony 1 lipca 1908 roku wcześniej stosowano sygnał CQD. Przyjęto taką jego postać, gdyż jest łatwa do zapamiętania, nadawania i rozpoznania – skł ...

                                               

Studium panelowe

Panelowe studium – organizacyjna forma prowadzenia dyskusji publicznej, polegająca na tym, że trzech lub więcej specjalistów z różnych dziedzin wiedzy prowadzi dyskusje na określony temat, co ma na celu przedstawienie różnych punktów widzenia na ...

                                               

Środek komunikacji

Środek komunikacji – nośnik procesu komunikacji – przekazywania informacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od przyjętego języka. Środki komunikacji można podzielić na środki komunikacji indywidualnej oraz środki masowego przekazu mass media. Media i ...

                                               

Wici

Wici – starodawny sposób zwoływania wojowników i rycerzy na wyprawę wojenną. Początkowo były to pęki łoziny lub powrozów rozsyłane przez króla do najważniejszych urzędników w regionie, którzy dalej przekazywali je swoim podwładnym za pomocą posła ...

                                               

Wojna na murach

Wojna na murach – umieszczanie w miejscach publicznych haseł odnoszących się do konkretnego zjawiska społecznego. Hasła pojawiają się nie tylko na murach budynków, ale również szybach, przystankach, klatkach schodowych oraz w innych publicznych m ...

                                               

Współpraca

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Zdolność tę zalicza się do kompetencji ...

                                               

Wykład

Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy do słuchaczy, którzy otrzymują ją w milczeniu, zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu.

                                               

Apatryda

Apatryda, bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa. Konwencja o statusie bezpaństwowców z 1954 definiuje w art. 1 bezpaństwowca jako osobę, która nie jest uznawa ...

                                               

Azyl

Azyl – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez prawo. Znaczenie wywodzi się ze zwyczaju, według którego nie można było wydać przestępcy ukrywającego się w sanktuarium.

                                               

Azyl polityczny

Azyl polityczny właściwie prawo azylu – schronienie na terytorium jakiegoś państwa udzielane cudzoziemcom prześladowanym przez władze innego państwa.

                                               

Cudzoziemiec

Cudzoziemiec, obcokrajowiec – osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa. Regulacja statusu cudzoziemców jest różna w poszczególnych państwach. Obecnie duże znaczenie ma też prawo międzynarodowe, na terenie Unii Europejskiej reg ...

                                               

Deportacja (prawo)

Deportacja – wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji administracyjnej. Z reguły wydalenie dotyczy cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terytorium określonego państwa, nielegalnie podejmują w nim zatrudnienie lub stanowią zagrożenie d ...

                                               

Ekstradycja

Ekstradycja – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję cz ...

                                               

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu – agencja Unii Europejskiej, która została powołana w celu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Jej zadaniem jest zapewnienie aby, poszczególne sprawy azylowe były traktowane w sposób s ...

                                               

EVisitor

eVisitor – australijski system wiz elektronicznych uruchomiony w dniu 27 października 2008 roku. System eVisitor przeznaczony jest dla osób mieszkających w kraju innym niż Australia, a pragnących odwiedzić Australię w celach turystycznych lub biz ...

                                               

Internowanie

Internowanie – przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu pobytu, bez prawa jego opuszczania. Dotyczy zazwyczaj osób biorących udział w wojnie – rozbrojonych oddziałów wojskowych, które przekroczyły granicę państwa neutralnego ...

                                               

Naturalizacja

Naturalizacja – nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na terytorium którego się osiedlił. Naturalizacja najczęściej dotyczy imigrantów przybywających z przyczyn ekonomicznych, ale także uchodźców uciekających ze swojego kraju w obawie przed ...

                                               

Obywatelstwo

Obywatelstwo – przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w sz ...

                                               

Paszport

Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych. W technice paszport to dokument wystawiany dla urządzeń wymagających szczególnego nadzoru podczas eksploatacji – np. zbiornikó ...

                                               

Paszport europejski

Paszport europejski – paszport potwierdzający obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w Rzymie 1 grudnia 1985 roku Rada Europejska wprowadziła paszport europejski, jednakowy dla obywateli wszystkich państw członkowskich i ...

                                               

Pobyt tolerowany

Pobyt tolerowany – forma ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa.

                                               

Reintegracja

Reintegracja – odzyskanie obywatelstwa utraconego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa. W myśl przepisów uchylonej ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, odzyskanie obywatelstwa ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie