Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 181

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 181
                                               

Diada

Diada – zbiór społeczny składający się z dwóch osób, określany przez niektórych jako grupa społeczna, ponieważ występują w niej interakcje, odróżnianie się od innych oraz to, że członkowie diady mogą o sobie mówić "my”. Argumentami za nieuznawani ...

                                               

Fanklub

Fanklub – grupa założona przez ludzi interesujących się jakąś sławną osobą, grupą osób, rzeczą lub konkretną dziedziną wiedzy. Członkowie fanklubów zazwyczaj regularnie spotykają się lub korespondują w sprawach związanych z tematem klubu, wymieni ...

                                               

Flash mob

Flash mob – określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą ...

                                               

Fratria

Fratria – część plemienia powstała prawdopodobnie z podziału z jednego rodu na kilka rodów. Termin wprowadzony przez L.H. Morgana na oznaczenie związku rodów składających się na plemię. Utożsamiana bywa z moiety.

                                               

HEPRO

HEPRO – międzynarodowy zbiór narzędzi do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej. Projekt powstał na bazie doświadczeń państw skandynawskich w zakresie pozyskiwania danych na temat stanu zdrowia, warunków oraz jakości, jak również stylu ...

                                               

Kibuc

Kibuc – spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce. Ideowym podłożem pows ...

                                               

Kolejka (zbiorowość)

Kolejka – grupa ludzi czekających na coś. Niektóre instytucje publiczne prowadzą w sposób sformalizowany oficjalne kolejki oczekujących na dane limitowane świadczenie – np. kolejki mieszkaniowe w urzędach gminy, kolejki oczekujących na świadczeni ...

                                               

Komuna

Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto naz ...

                                               

Krąg społeczny

Krąg społeczny - niewielka zbiorowość opierająca się na bezpośrednich stycznościach wypływających ze stałej więzi instytucjonalnej i ciągłych stycznościach osobistych, niezorganizowana na zasadzie odrębności i pozbawiona wewnętrznej organizacji o ...

                                               

Kultura esperanta

Kultura esperanta – kultura tworzona przez ludzi posługujących się językiem esperanto. Międzynarodowym symbolem esperantystów jest zielona gwiazda, znajdująca się na fladze esperanckiej. Ze względu na swój międzynarodowy charakter kultura esperan ...

                                               

Latynosi

Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych. Czasami nazwa ta może się odwoływać do poch ...

                                               

Ludy pierwotne

Ludy pierwotne – termin wprowadzony na przełomie XIX i XX wieku przez ewolucjonistów na oznaczenie ludów tubylczych, których styl życia pozostał niezmieniony od początków historii ludzkości. Ludy pierwotne nie znają rolnictwa, pisma, udomowionych ...

                                               

Ludy tubylcze

Ludy tubylcze – pojęcie pozbawione uniwersalnej, powszechnie przyjętej definicji. Może się odnosić do każdej grupy etnicznej zamieszkującej region geograficzny, z którym grupa ta posiada najwcześniejszy historycznie związek.

                                               

Młodzież

Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku od 11–13 do 19–21 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 13. a 18. rok ...

                                               

Mniejszość

Mniejszość to grupa ludności danego państwa różniąca się od większości jego obywateli przynależnością narodową, rasową, wyznaniową, mówiąca innym językiem, różniąca się tradycją, obyczajem lub poglądami na pewne sprawy itp. mniejszość etniczna mn ...

                                               

Mniejszość etniczna

Mniejszość etniczna – grupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją o ...

                                               

Mniejszość narodowa

Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią. Mniejszość narodowa w odróżnieniu od mniejszości etnicznej posiada lub pos ...

                                               

Moszaw

Moszaw – spółdzielnia rolnicza, jaką tworzyli syjoniści napływający masowo do Palestyny podczas alii na początku XX wieku. W moszawach, podobnie jak w kibucach, kładzie się nacisk na pracę zespołową. Obecnie w Izraelu istnieje ponad 400 moszawów.

                                               

Moszawa

Moszawa – mała spółdzielnia rolnicza w Izraelu. W odróżnieniu od kibuców i moszawów wszystkie grunty i nieruchomości w moszawie znajdują się w rękach prywatnych, a działalność spółdzielcza dotyczy jedynie pracy.

                                               

Naród

Naród – wspólnota ludzi utworzona w procesie dziejowym na podstawie języka, terytorium, życia społecznego i gospodarczego, przejawiająca się w kulturze i świadomości swych członków. Naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości wspólną świadomości ...

                                               

Plemię

Plemię – grupa spokrewnionych rodów, wywodzących się od wspólnego przodka, zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym języki ...

                                               

Plemiona izolowane

Plemiona izolowane – społeczności ludzi, którzy nie utrzymują kontaktu z cywilizowanym światem. Obecnie na świecie pozostaje mała grupa takich plemion. Wiedza na ich temat pochodzi najczęściej ze spotkań z innymi, sąsiednimi plemionami lub zdjęć ...

                                               

Populacja (biologia)

Populacja biologiczna – 1. grupa osobników jednego gatunku zamieszkujących dany obszar, współwystępujących w określonym czasie. Populacja składa się z organizmów, które mogą się krzyżować między sobą i może być podzielona na populacje lokalne. In ...

                                               

Publiczność

Publiczność – typ zbiorowości, która wyróżniana jest ze względu na to, że jej uwaga koncentruje się na konkretnym przekazie. Wyróżnić można: publiczność, będącą audytorium, czyli zbiorowością osób znajdujących się w tej samej przestrzeni fizyczne ...

                                               

Rozwój społecznościowy oparty na zasobach

Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – metoda aktywizowania społeczności lokalnej skupiająca się na odkrywaniu i mobilizacji zasobów, które już w danej społeczności występują.

                                               

Sekta

Sekta – pierwotnie grupa społeczna powstała na skutek rozłamu wśród wyznawców jakiejś ideologii lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. Jeden z trzech typów organizacji religijnej. Współcześnie termin sekta ma pejo ...

                                               

Skład społeczny

Skład społeczny - obejmuje kategorie ludzi wyodrębnionych ze względu na jakieś ważne dla życia społecznego kryteria, oraz odzwierciedla stosunki ilościowe między nimi.

                                               

Społeczność

Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: sposobem wzajemnej komunikacji, np. społeczność internetowa wspólnym obszarem zamieszkania, np. społe ...

                                               

Społeczność lokalna

Społeczność lokalna – zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnych interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przy ...

                                               

Społeczność międzynarodowa

Społeczność międzynarodowa – w najszerszym ujęciu społeczeństwo całej Ziemi traktowane jako podmiot stosunków społecznych i politycznych. Często używanym jej synonimem jest określenie opinia publiczna. W ujęciu prawa międzynarodowego członkami sp ...

                                               

Stan (zbiorowość społeczna)

Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym, wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków. Każdy stan spełniał odmienne funkcje społeczne i gospodarcze, był także adresatem char ...

                                               

Starszeństwo

Starszeństwo – reguła nakazująca ustalić kolejność elementów zbioru według ich wieku, stażu czy rangi. Jest to relacja asymetryczna. Starszeństwo było stosowane w przeszłości bądź nadal stosuje się m.in.: w protokole dyplomatycznym w funkcjach pu ...

                                               

Szczep (antropologia)

Szczep – grupa etniczna osób, nie wywodzących swego pochodzenia od wspólnego przodka, co różni szczep od plemienia. Szczep może liczyć od kilkuset do kilku tysięcy osób. W zoosocjologii szczep określany jest też jako rodzina klanowa.

                                               

Tłum

Tłum – w socjologii zbiorowość ludzka przyjmująca formę czasową i niezorganizowaną. Jednostki w tłumie zawsze przebywają w bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowania. Tłum może też przejawiać wspólnie ukierunkowane spontaniczne dzi ...

                                               

Wielkie plemię

Wielkie plemię – związek kilku lub kilkunastu plemion połączonych więzami pochodzenia, religii lub zagrożenia zewnętrznego. Wielkie plemiona mogły powstawać na skutek rozrostu liczebnego i rozpadu wcześniejszych plemion wspólnota pochodzenia, rel ...

                                               

Wietnamczycy w Polsce

Pierwszymi Wietnamczykami na ziemiach polskich byli studenci pobierający naukę na wyższych uczelniach. Najwcześniejsze dane rejestrują ich w roku akademickim 1957/1958. Do połowy lat 60. XX w. rocznie w Polsce przebywało około 40 Wietnamczyków. W ...

                                               

Wodzostwo

Wodzostwo - forma organizacji społeczno-politycznej o zhierarchizowanej i scentralizowanej formie, charakteryzująca się redystrybucyjnym systemem ekonomicznym. Rozwój wodzostwa i stabilizacja mogą doprowadzić do powstania struktury państwowej.

                                               

Wspólnota

Wspólnota – typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych. W ujęciu Ferdinanda Tönniesa wspólnota Gemeinschaft jest przeciwstawnym typem zbiorowości w ...

                                               

Wspólnoty wyobrażone

Wspólnoty wyobrażone – koncepcja stworzona przez Benedicta Andersona, która definiuje naród jako wspólnotę wyobrażoną, nieuchronnie ograniczoną i suwerenną. Wspólnota jest wyobrażona, ponieważ jej członkowie nigdy nie znają większości swych rodak ...

                                               

Zbiorowość terytorialna

Zbiorowość terytorialna – typ zbiorowości społecznej zamieszkującej względnie trwale dany, ograniczony obszar np. wieś, miasto czy osiedle, wyodrębniona ze względu na pewne cechy społeczno-demograficzne. Na obszarach miejskich zazwyczaj zbiorowoś ...

                                               

Zbiór społeczny

Zbiór społeczny – agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy.

                                               

Zombie walk

Zombie walk – sztuczny tłum ludzi, którzy po przebraniu się za postacie zombie maszerują wspólnie zwykle po ulicach w centrum miasta, a także w centrach handlowych, cmentarzach lub innej przestrzeni publicznej wzdłuż wyznaczonej wcześniej trasy. ...

                                               

Zrzeszenie

Jednostki uczestniczą we wzajemnych stosunkach jako osoby odgrywające dane role społeczne. Państwo dominuje jako instytucja kontroli społecznej. Grupy społeczne traktowane są przez jednostki do nich należące w sposób instrumentalny. Jednostki spo ...

                                               

Błat

Błat – żargonowy termin używany powszechnie w ZSRR na określenie znajomości wykorzystywanych w celu zdobycia deficytowych dóbr albo innych korzyści. W czasach Imperium Rosyjskiego słowa tego używano w Odessie na określenie przestępczego półświatk ...

                                               

Chabrot

Chabrot – stary francuski zwyczaj pochodzący z południa Francji. Faire chabrot albo faire chabròl znaczy "wlać wino do resztki zupy”. Wino wlewa się, by rozcieńczyć pozostałości, i tak powstały płyn wypija się dużymi łykami prosto z miski albo ta ...

                                               

Dobrostan subiektywny

Dobrostan subiektywny – jeden z elementów ludzkiego zdrowia, definiowanego przez WHO nie tylko na podstawie negatywnych mierników stanu zdrowia, lecz również jako subiektywnie postrzegane przez człowieka zadowolenie z fizycznego, psychicznego i s ...

                                               

Donos

Donos, denuncjacja – poufne lub tajne pismo oskarżające daną osobę lub instytucję, skierowane do osoby lub instytucji dysponującej sankcjami wobec oskarżanego w nim. Stanowi gatunek literatury stosowanej. Prócz donosów ściśle poufnych zdarzają si ...

                                               

Dziesięciodniówka

Dziesięciodniówka – termin oznaczający okres dziesięciu dni. Mianem dziesięciodniówki określa się czas dziesięciu dni, np. stanowiący okres trwania przedsięwzięcia. Pod określeniem dziesięciodniówka zwykło nazywać się także czasopismo ukazujące s ...

                                               

Fale (Samoa)

Fale – tradycyjny dom samoański, pokryty strzechą, zbudowany na planie kolistym lub owalnym bez użycia gwoździ. Cała konstrukcja związana jest liną wykonaną z "włosów" orzecha kokosowego. Zasadniczo fale nie posiada ścian, jedynie przewiewne para ...

                                               

Kalendarz (publikacja)

Kalendarz – rodzaj wydawnictwa zawierającego kalendarium, czyli spis dni, świąt, faz księżyca itp., ale często także różnego rodzaju informacje: religijne, medyczne, naukowe, techniczne czy polityczne. Kalendarze stały się popularne po wynalezien ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie