Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 185

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 185
                                               

Etyka informacji

Etyka informacji to dziedzina zajmująca się badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbieran ...

                                               

Grafika użytkowa

Grafika użytkowa – jedno z podstawowych, wyodrębnionych działań twórczych z szeroko rozumianej grafiki, będące w swym podstawowym przekazie grafiką stosowaną, powielaną, komercyjną. Jest jedną ze sztuk plastycznych o wymaganiach artystycznych. Gr ...

                                               

Grupa docelowa

Grupa docelowa – grupa, do której głównie skierowany jest komunikat, reklama lub produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej. Tradycyjnym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób spełniających określon ...

                                               

Internationale Medienhilfe

IMH-Internationale Medienhilfe – powstałe w 1996 roku jest niekomercyjną, niezależną organizacją samopomocową i wspólnotą roboczą międzykulturowych mediów, mediów emigrantów i mediów żydowskich z całego świata. Do Internationale Medienhilfe należ ...

                                               

Kampania łączona

Kampania łączona – komunikacja między odbiorcą a medium, która zachęca do korzystania z innych mediów. Innymi słowy jest to przechodzenie odbiorcy z jednego medium na drugie. Przykładem komunikacji przez crossmedia jest informacja w gazecie o ist ...

                                               

Kampania wyborcza

Kampania wyborcza – ogół środków masowego przekazu, jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię. Kampania wyborcza rozpoczyna s ...

                                               

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa – wydarzenie medialne, w którym osoby chcące przekazać mediom pewne informacje zapraszają dziennikarzy do wysłuchania ich oraz, najczęściej, zadawania związanych z daną sprawą pytań. Istnieją dwa główne powody do zwoływania ko ...

                                               

Kryptoreklama

Kryptoreklama – ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza bądź redakcję korzyści majątkowej lub osobistej od osoby bądź przedsiębiorstwa dążących do zamieszczenia przekazu reklamy sprawiającego wrażenie obiektywnej, ...

                                               

Manipulacja medialna

Manipulacja medialna – świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany do manipulacji mediami. Manipulacją medialną nie jest to, co powstaje w wyniku nieświadomyc ...

                                               

Manipulacja mediami

Manipulacja mediami – jest pozornie lub rzeczywiście wykorzystywana w środkach masowego przekazu, gdzie są to działania poza świadomością odbiorcy, służące do kształtowania lub przekształcania poglądów i postaw ludzi, lub do tworzenia fałszywego ...

                                               

Materiał poemisyjny

Materiał poemisyjny – materiał, który nadawca jest zobowiązany przechować przez określony czas po dacie jego emisji. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. rozdz. 3, art. 20 każdy nadawca jest zobowiązany do utrwaleni ...

                                               

Media interaktywne

Media interaktywne – środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem a innymi osobami, urządzeniami, lub pro ...

                                               

Media lokalne

Media lokalne - środki przekazu, które można wyodrębnić z krajowego systemu medialnego poprzez odwołanie się do dwóch podstawowych kryteriów: lokalnego zakresu zainteresowania i lokalnego zasięgu oddziaływania. Lokalny zakres zainteresowania ozna ...

                                               

Na żywo

Na żywo – wrażenie obserwatora, że dane zdarzenie odbywa się w tej samej chwili, w której odbierane są bodźce pod wpływem tego zdarzenia. Rzecz na żywo trwa "teraz", na bieżąco, równocześnie, równolegle. Najczęściej zwrotem na żywo określa się fa ...

                                               

Nadawca (telekomunikacja)

Nadawca – określenie używane w telekomunikacji do zidentyfikowania podmiotu będącego źródłem transmisji lub komunikatu. Nadawca wysyła informację używając kodu przy pomocy fizycznego medium transmisji. Nadawcą może być np. urządzenie, aplikacja l ...

                                               

Newsmaking

Newsmaking – mechanizm wytwarzania informacji. Pojęciem zajął się między innymi Denis McQuail, który opisał etapy badawcze. Rozpoczął od wszelkich prac nad wpływem indywidualnych zmiennych w wytwarzaniu informacji, skończył na wielkich badaniach ...

                                               

Newswire

Newswire to medium, którego zadaniem jest zbieranie informacji, komunikatów i materiałów prasowych z różnych źródeł, ich agregowanie i dystrybucja. Materiały w ramach samego newswirea są grupowane np. w kategorie tematyczne i systematyzowane tak, ...

                                               

Nowe media

Nowe media – termin pojawił się w latach 60. XX wieku. Nowe media definiuje się jako technologie i techniki przekazu powszechnie stosowane od połowy lat 80. XX wieku. Ich początek wiąże się z upowszechnieniem telewizji satelitarnej, wideo i kompu ...

                                               

Obserwatorfinansowy.pl

ObserwatorFinansowy.pl – Internetowy portal ekonomiczny o charakterze analitycznym. Jego właścicielem jest Narodowy Bank Polski. Portal powstał jako platforma do wymiany idei i pogłębionej dyskusji ekonomicznej. Każdego roku do serwisu trafia pon ...

                                               

Olimpiada Cyfrowa

Olimpiada Cyfrowa – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje cyfrowe uczniów, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez fundację Nowoczesna Polska, przy współpracy merytorycznej z Collegium Civitas. Funkcjonuje w oparciu ...

                                               

Olimpiada Medialna

Olimpiada Medialna – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu edukacji medialnej, organizowana od roku szkolnego 2011/2012 przez Fundację Nowe Media, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem SWPS oraz od s ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpr ...

                                               

Opowieść transmedialna

Opowieść transmedialna lub narracja transmedialna – pojęcie zdefiniowane po raz pierwszy przez Henry’ego Jenkinsa w książce Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, wydanej w 2006 roku. Jenkins opowieść transmedialną uznał za wiel ...

                                               

Panika moralna

Twórcą pojęcia jest brytyjski socjolog Stanley Cohen socjolog, analizujący w 1972 r. reakcje brytyjskich mediów na konflikt dwóch subkultur młodzieżowych: modsów i rockersów. W Wielkiej Brytanii wszelkie zdarzenia związane z tymi subkulturami był ...

                                               

Paparazzo

Paparazzo – popularna nazwa fotoreporterów działających zwykle na własną rękę specjalizujących się w wykonywaniu zdjęć znanych osób. W kontekście, w jakim zwykle stosują ten termin znane publicznie osoby, jest to określenie negatywne, odnoszące s ...

                                               

Piąta władza (społeczność internautów)

Piąta władza – społeczność internautów, która dzięki ułatwionemu w dobie Internetu dostępowi do wiedzy i możliwości opiniowania, ma realny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, funkcjonowanie społeczeństwa i działania prowadzone przez rząd. Powst ...

                                               

Pluralizm mediów

Pluralizm mediów – prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu. Stanowi przeciwieństwo koncentracji mediów w państwach niedemokratycznych. Różnorodność mediów może być rozważana w kontekście sp ...

                                               

Promocja krzyżowa

Promocja krzyżowa, cross-promocja – rodzaj techniki promocyjnej prowadzonej przez dwa podmioty, wzajemnie reklamujące swoje produkty. Technika często stosowana w stacjach telewizyjnych, radiowych, bądź gazetach należących do jednego właściciela.

                                               

Przekaz medialny

Przekaz medialny – tworzenie i transmisja treści za pośrednictwem środków masowego przekazu. Najczęściej przekaz medialny analizowany jest w aspekcie treści przekazu na przykład jawna, niejawna, formy przekazu, celu i funkcji przekazu na przykład ...

                                               

Repertuar

Repertuar – lista utworów prezentowanych w określonej placówce kulturalnej w określonym czasie lub takich, które dany wykonawca jest w stanie wykonać na zamówienie. W przenośni, w kontekście artysty lub grupy artystów, mówi się o repertuarze w se ...

                                               

Saturacja medialna

Saturacja medialna - to proces postępujący wraz z rozwojem technologii komunikowania i łatwym do nich dostępem, polega na "saturacji" społeczeństwa coraz większą liczbą technicznych środków przekazu i oplataniu go bardzo gęstą siecią komunikatów, ...

                                               

Serial

Serial – seryjna publikacja, program telewizyjny, wieloodcinkowy film, audycja radiowa. Istotą serialu jest udostępnianie go odbiorcom w odcinkach, w regularnych odstępach czasu. To określenie najczęściej odnosi się do seriali telewizyjnych.

                                               

Stronniczość mediów

Stronniczość mediów polega na systematycznym faworyzowaniu przez środki masowego przekazu jednego stanowiska, gdzie działania te służą korporacjom medialnym, rządom lub partiom politycznym, tym samym wzmacniają jeden układ interesów, a osłabiają ...

                                               

TechCrunch

TechCrunch – amerykańska strona internetowa dostarczająca informacji na temat technologii, wiadomości oraz analiz. Jej twórcami są Michael Arrington i Keith Teare. Serwis TechCrunch i jego sieć stron internetowych odwiedza w miesiącu ponad 12 mil ...

                                               

Tendencja antropotropiczna

Tendencja antropotropiczna - założenie sformułowane przez Paula Levinsona, zgodnie z którym media ewoluują w ten sposób, że nowsze media działają w sposób coraz bardziej zbliżony do ludzkich zmysłów. Media starego typu, jak prasa, czy książka baz ...

                                               

Teoria magicznego pocisku

Teoria magicznego pocisku – omawia bezpośredni i manipulatorski wpływ mediów na pasywnego odbiorcę. Proces głębokiego i podświadomego wpływania na odbiorcę ma na celu zyskanie szybkiej reakcji. Działa to na zasadzie bodziec-reakcja, gdzie odbiorc ...

                                               

Usługa Over-the-Top

Usługa Over-the-Top z j. ang. usługa świadczona ponad siecią – usługa polegająca na dostarczaniu zawartości, usług lub aplikacji za pośrednictwem sieci Internet bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy usługi dostępu do Internetu. Według niektór ...

                                               

Video Game High School

Video Game High School – serial internetowy wyprodukowany przez Rocket Jump Studios. Autorami scenariusza są: Matthew Arnold, Will Campos i Brian Firenzi, za reżyserię odpowiedzialni byli: Matthew Arnold, Brandon Laatsch i Freddie Wong. Głównymi ...

                                               

Zjawisko wrogich mediów

Zjawisko wrogich mediów lub efekt wrogich mediów polega na skłonności ludzi o sprecyzowanych i ekstremalnych poglądach do twierdzenia, że media prezentujące neutralny punkt widzenia w rzeczywistości przedstawiają skrzywiony, bo jednostronny obraz ...

                                               

Apiterapia

Apiterapia – metoda pseudomedyczna wykorzystująca produkty pszczele, takie jak miód, kit pszczeli, pierzga, mleczko pszczele oraz jad pszczeli. Z tych produktów propolis i jad pszczeli mają określone wąskie znaczenie terapeutyczne, niemniej nie s ...

                                               

Curandero

Curandero - pochodzące z języka hiszpańskiego określenie uzdrowiciela ludowego w Ameryce Łacińskiej, szamana, osoby zajmującej się leczeniem ciała i ducha. Po hiszpańsku Curandero oznacza dosłownie "uzdrowiciel". Do leczenia używają ziół, ale pot ...

                                               

Glinka (surowiec)

Glinka – sterylny sproszkowany minerał ilasty o właściwościach bakteriobójczych, mineralizujących oraz zabliźniających. Zawiera w swoim składzie tritlenek diglinu, związki wapnia, ditlenek krzemu, tlenki żelaza, fosforany i związki manganu. Stoso ...

                                               

Głodówka lecznicza

Głodówka, głodówka lecznicza – metoda stosowana w medycynie alternatywnej polegająca na okresowym całkowitym zaprzestaniu spożywania pokarmów. Termin głodówka jest stosowany zamiennie z postem lub leczniczym postem. Głodówka w medycynie jest rozu ...

                                               

Hirudoterapia

Pierwsze odnotowane przypadki jej stosowania znane są z malowideł ściennych starożytnego Egiptu pochodzących z okresu XVIII dynastii 1550–1292 p.n.e. Autorem pierwszych pisanych źródeł informacji o medycznym stosowaniu pijawek jest Nikander II wi ...

                                               

Hubka

Hubka – materiał łatwopalny produkowany z nadrzewnych grzybów rosnących na drzewach buka, jodły i brzozy. Produkowano ją mocząc w saletrze i odwarze z popiołu drzewnego, następnie miażdżąc i susząc. Otrzymany proszek był łatwopalny i używano go d ...

                                               

Ilex guayusa

Ilex guayusa – gatunek drzewa z rodziny ostrokrzewowatych, rosnący w lasach równikowych Amazonii. Jeden z trzech znanych gatunków ostrokrzewu zawierających kofeinę. Liście guayusa po wysuszeniu są zaparzane, jak herbata – napar z nich ma działani ...

                                               

Lapacho

Lapacho, herbata lapacho – napar sporządzany z wewnętrznej części kory drzewa Tabebuia impetiginosa oraz wielu innych gatunków drzew z rodzaju Tabebuja, stosowany od wieków przy różnych dolegliwościach przez Indian zamieszkujących Peru, Boliwię, ...

                                               

Masaż tajski

Masaż tajski jest typem tzw. głębokiego masażu. Stanowi on sekwencję technik, stanowiących połączenie akupresury ważniejszych punktów na ciele człowieka z elementami pasywnej jogi, rozciągania i refleksologii. W Tajlandii jest znany jako "nuat ph ...

                                               

Medicine man

Medicine man – termin określający osobę zajmującą się leczeniem i pełniącą rolę duchową w tubylczych społecznościach Ameryki Północnej. W plemionach Indian północnoamerykańskich osoby określane ogólnie jako medicine men pełniły różne – czasem zbl ...

                                               

Mithridatum

Mithridatum − najsłynniejsze i najwyżej cenione w starożytności uniwersalne antidotum na trucizny, wynalezione przez króla Pontu Mitrydatesa VI, który testował rozmaite substancje na skazanych na śmierć. Według Celsusa składało się ono z 35 różny ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie