Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 197

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 197
                                               

Słowackie Muzeum Narodowe

Słowackie Muzeum Narodowe – najważniejsza instytucja koncentrująca się na badaniach naukowych i edukacji kulturalnej w dziedzinie muzeologii na Słowacji. Jej początki "są związane z dążeniem narodu słowackiego do emancypacji narodowej i samostano ...

                                               

Wystawa interaktywna

Wystawa interaktywna – rodzaj wystawy, najczęściej muzealnej, na której ekspozycja budowana jest na zasadzie interakcji z widzem. Widz ma możliwość w sposób bezpośredni obcować z eksponatem poprzez dotyk, wzrok, słuch zapach. Pierwsze tego typu w ...

                                               

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych

Biuro Historyczne Centralnej Rady Zrzeszenia Związku Związków Zawodowych – instytucja istniejąca od 1959 roku zajmująca się historia ruchu zawodowego. Biuro wydawało w latach 1962-1966 pismo "Biuletyn Biura Historycznego CRZZ". Jego kontynuacją b ...

                                               

Centralne Archiwum KC PZPR

Centralne Archiwum KC PZPR – jednostka istniejąca w latach 1971–1990 przy KC PZPR. Powstała w miejsce zlikwidowanego w wyniku wydarzeń marcowych Zakładu Historii Partii przy KC PZPR.

                                               

Centrum Badań Historycznych w Berlinie

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie – powołana 11 października 2006 placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Historiografia PRL

Głównym zadaniem nowej historiografii stało się przewartościowanie jej dotychczasowych teoretyczno-metodologicznych podstaw. Rezultatem tych przemian stało się masowe zainteresowanie powojennych historyków problemami społeczno-gospodarczymi, co w ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (III RP)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodległościowej, a także pamięci Marsza ...

                                               

Instytut Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów

Formalnie powołano ją w listopadzie 1944 przez PKWN. Była podporządkowana resortowi oświaty. Instytucja działała pod tą nazwą do lipca 1948, gdy przekształcono ją w Instytut Historii Najnowszej. Działalność obejmowała niemieckie zbrodnie wojenne, ...

                                               

Instytut Polsko-Radziecki

Placówkę otwarto 31 stycznia 1952. Instytut miał na celu pomagać w wychowaniu kadr wykładowców, pogłębiać znajomość literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Innym celem było organizowanie odczytów polskich i radzieckich naukowców. Zajmo ...

                                               

Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca w latach 1975-1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR i następnie w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR.

                                               

IX Olimpiada Historyczna

IX Olimpiada Historyczna – olimpiada historyczna, której finały odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 1983 w Warszawie. Olimpiada dotyczyła roku szkolnego 1982/1983. 12 uczestników zdobyło tytuł laureata w warszawskich eliminacjach centralnych. Laur ...

                                               

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Czesław Ogórek Włodzimierz Rudź Andrzej Krzysztof Łuczak Małgorzata Pakuła Antoni Woskowski Stanisław Zakrzewski Marian Witek Ryszard Kotewicz Jan Piotr Dekowski Piotr Zwoliński - zaginiony w 2010 roku w Kazachstanie. Stefan Jerzy Jener Czesław C ...

                                               

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków

Marksistowskie Zrzeszenie Historyków – zrzeszenie powołane na VII Zjeździe Historyków Polskich we Wrocławiu we wrześniu 1948 roku. Reaktywowane w 1950 roku.

                                               

Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie”

Olimpiada o losach Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefan ...

                                               

Polska Misja Historyczna

Polska Misja Historyczna – zagraniczna placówka naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizacyjnie związana z Wydziałem Nauk Historycznych tej uczelni. Jej działalność prowadzona jest we współpracy z Uniwersytetem Juliusza i Maksymi ...

                                               

Polskie Towarzystwo Historii Techniki

Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wsp ...

                                               

Towarzystwo Miłośników Historii

Utworzone w 1906 r. w Warszawie w celu popierania rozwoju badań historycznych oraz ich krzewienia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich. Towarzystwo pozostało temu wierne, nie przerywając działalności nawet podczas dwóch wojen światowych ...

                                               

Wydział Historii Partii

Wydział Historii Partii – jednostka organizacyjna istniejąca w latach 1946-1957 przy Komitecie Centralnym Polskiej Partii Robotniczej, następnie KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Placówka zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego.

                                               

Zakład Historii Partii

Zakład Historii Partii – instytucja istniejąca w latach 1957–1971 przy KC PZPR. Zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Powstał jako kontynuacja Wydziału Historii Partii przy KC PZPR.

                                               

Zakład Historii Ruchu Ludowego

Poprzednikami instytucji były Wydział Historyczny PSL 1948-1949 i Komisja Historyczna ZSL 1949-1950, reaktywowana w 1956. Zakład został powołany z inicjatywy Prezydium NK ZSL. Pierwszym kierownikiem był w latach 1960-1963 Wiktor Kordowicz. W 1963 ...

                                               

Nauki pomocnicze historii

Nauki pomocnicze historii – nauki wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są niezbędne do zrozumienia źródeł, z których korzysta historyk i wiązane bezpośrednio z metodami badań ...

                                               

Archeologia prawna

Archeologia prawna – nauka pomocnicza historii państwa i prawa. Zajmuje się wyszukiwaniem i badaniem: obiektów materialnych, które posiadały w przeszłości prawnie ustalony charakter usługowy w stosunku do funkcji stanowienia i realizowania norm p ...

                                               

Brachygrafia

Brachygrafia – jedna z nauk pomocniczych historii, będąca działem paleografii. Zajmuje się badaniem i rozszyfrowywaniem skrótów. Szczególnie istotna dla historyków mediewistów. Łaciński system skrótów dzieli się na: abbreviatio per suspensionem s ...

                                               

Demografia historyczna

Demografia historyczna – dziedzina wiedzy historycznej, w tradycyjnej koncepcji historii pojmowana czasami jako jej nauka pomocnicza, bywa też traktowana jako dział demografii. Zajmuje się badaniem dziejów populacji ludzkich.

                                               

Etiologia

Etiologia – nauka badająca przyczyny zjawisk, procesów i faktów. Pojęcie bywa używane w znaczeniu bardziej precyzyjnym. Może oznaczać: w medycynie – przyczyny choroby zob. etiologia schizofrenii, etiologia pogranicznego zaburzenia osobowości w ro ...

                                               

Filigranistyka

Filigranistyka - nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem znaków wodnych dawnych papierni. Rozwinęła się w XIX wieku, na marginesie badań archiwalnych. Filigranistyka pomaga datować papierowe dokumenty, przybliżać lub określać rejon ich ...

                                               

Gliptografia

Gliptografia – dziedzina nauki zajmująca się badaniem, klasyfikowaniem i opisywaniem wytworów gliptyki, czyli szlachetnych i półszlachetnych kamieni rżniętych, rzeźbionych i rytowanych. Pojęcia tego prawdopodobnie jako pierwszy użył XVII-wieczny ...

                                               

Kodykologia

Kodykologia − nauka o księgach pisanych ręcznie, zwłaszcza z czasów późnego antyku i średniowiecza. Przedmiotem badań kodykologii jest materiał, forma i treść rękopisu. Zajmuje się wyłącznie kodeksami literackimi w szerokim tego słowa znaczeniu n ...

                                               

Masonologia

Masonologia – nauka zajmująca się badaniem historii wolnomularskiej i idei wolnomularskich. Termin ten jako pierwszy zaproponował francuski badacz Alec Mellor. Uznanie masonologii za samodzielną dyscyplinę zaowocowało w ostatnich dziesięcioleciac ...

                                               

Neografia

Neografia – nauka o odręcznym piśmie nowożytnym. Neografia stanowi rozwinięcie paleografii. Pomocna jest przy odczytywaniu nowożytnych tekstów. Neografia jest jedną z nauk pomocniczych historii.

                                               

Paleografia

Paleografia – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym. Paleografia zajmuje się także badaniem środowiska, w jakim żył i tworzył dany pisarz, jak również rozpoznawaniem skrótów i "rozszyfrow ...

                                               

Qumranistyka

Qumranistyka – zespół rozmaitych dyscyplin historycznych i orientalistycznych, których przedstawiciele badają szeroko pojętą kwestię Kumran oraz zwojów z Pustyni Judzkiej. Do dyscyplin "qumranologicznych” należą historia, archeologia, hebraistyka ...

                                               

Weksylologia

Weksylologia – dyscyplina pomocnicza historii. Zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji i grup społecznych czy wyznaniowych. Weksylologia jest dyscypliną stosunkowo mł ...

                                               

Akademia Bezpieczeństwa, Obrony i Praworządności

Akademia Bezpieczeństwa, Obrony i Praworządności, ros.: Академия проблем безопасности, обороны и правопорядк – funkcjonująca od 10 lipca 2000 do 10 grudnia 2008 rosyjska organizacja pozarządowa. Została zlikwidowana wyrokiem Sądu Najwyższego Fede ...

                                               

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, pełna nazwa Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – była instytucja naukowa w Niemczech. Została ustanowiona w roku 1911, a po II wojnie światowej przekształcona w Towarzystwo Maxa Plancka.

                                               

Komitet Słowiański w Polsce

Komitet Słowiański w Polsce – organizacja społeczno-polityczna powstała w 1945 roku, koncentrowała się na organizowaniu głównie działalności propagandowej, celem umacniania przyjaźni i ścisłego związku narodów słowiańskich z ZSRR. Komitet Słowiań ...

                                               

Komitet Wszechsłowiański

Komitet Wszechsłowiański – występujący początkowo pod nazwą Wszechsłowiańskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, formalnie organizacja społeczna o charakterze demokratycznym powołana 5 września 1941, określana podczas II wojny światowej jako stale d ...

                                               

Londyńskie Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów

Londyńskie Towarzystwo Szerzenia Chrześcijaństwa wśród Żydów – organizacja anglikańska, składająca się głównie z przechrzczonych żydów, którą założył w 1809 r. w Wielkiej Brytanii adwokat Lewis Way, zajmująca się propagowaniem religii chrześcijań ...

                                               

National Advisory Committee for Aeronautics

NACA – amerykański komitet doradczy do spraw aeronautyki powołany 3 marca 1915 roku w celu prowadzenia, wspierania i promowania prac badawczych z dziedziny aeronautyki. Z dniem 1 października 1958 roku komitet ten został rozwiązany, a jego strukt ...

                                               

Przytulisko w Warszawie

Przytulisko, Warszawski Dom Schronienia, Towarzystwo Pielęgnowania Chorych św. Józefa - Przytulisko – nieistniejący warszawski zakład dobroczynny świadczący pomoc ubogim kobietom, zlokalizowany przy ul. Wilczej 7, a powstały w 1850 r.

                                               

Sowinformbiuro

Sowinformbiuro, Radzieckie Biuro Informacyjne, – w latach 1941–1961 najważniejsza sowiecka agencja prasowa.

                                               

Święta Drużyna

Święta Drużyna – tajna organizacja założona pod protektoratem carskiego dworu przez rosyjską arystokrację dworską najpóźniej latem 1881. do walki z ruchem rewolucyjnym. Działalnością "Świętej Drużyny" kierował centralny komitet, na którego czele ...

                                               

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy

Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy – nieistniejąca polska organizacja samopomocowa zrzeszająca pisarzy i dziennikarzy. Funkcjonowała w latach 1899-1953 w Warszawie. Powstała z inicjatywy redaktorów warszawskich gaz ...

                                               

Zjednoczenie Zawodowe Polskie

Zjednoczenie Zawodowe Polskie – organizacja związkowa powstała jako centrala polskich związków zawodowych w 1902 roku w Bochum w Westfalii. Początkowo organizacja skupiała górników, później rozszerzyła swoją działalność także na inne grupy zawodo ...

                                               

Związek Pisarzy ZSRR

Związek Pisarzy ZSRR – związek zawodowych pisarzy w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, działał w latach 1934–1991. Powstał w 1934 w wyniku decyzji KC WKPb z 1932, na miejsce takich organizacji jak LEF, RAPP, Proletkult, WOAPP i in. Po ...

                                               

Związek Zawodowy Literatów Polskich

Związek Zawodowy Literatów Polskich – polskie stowarzyszenie twórcze i związek zawodowy literatów założone w 1920 w Warszawie z inicjatywy Stefana Żeromskiego, jego pierwszego prezesa; w 1949 przekształcony w Związek Literatów Polskich.

                                               

Bitwa pod Grunwaldem (inscenizacja)

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem jest to rekonstrukcja historyczna przebiegu bitwy pod Grunwaldem, odbywająca się w lipcu, podczas kilkudniowych dni Grunwaldu. W imprezie bierze udział prawie 1.5 tys. rycerzy z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, F ...

                                               

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której ...

                                               

Oblężenie Malborka (inscenizacja)

Oblężenie Malborka jest to cykliczna impreza organizowana w Malborku z okazji oblężenia trwającego od lipca do września 1410. Impreza zazwyczaj odbywa się w trzeci weekend lipca. Jest to spektakl łączący w sobie elementy teatru i rekonstrukcji hi ...

                                               

Dymarki Świętokrzyskie

W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza w piecach dymarskich. Wśród inicjatorów tego ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie