Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 201

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 201
                                               

Inżynieria ortopedyczna

Inżynieria ortopedyczna – nauka o układzie ruchu człowieka i technicznych rozwiązaniach mogących ten ruch usprawnić lub umożliwić. Nauka ta jest ściśle powiązana z innymi dziedzinami: inżynierią anatomią biomechaniką medycyną

                                               

Inżynieria przemysłowa

Inżynieria przemysłowa – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła ...

                                               

Konstruktor (osoba)

Konstruktor – wykonawca obiektu w szczególności obiektu technicznego. Konstruktorami są osoby zajmujące się przygotowywaniem poszczególnych elementów struktury i złożeniem jej w całość. W wielu zadaniach konstruktor posiłkuje się opracowanym wcze ...

                                               

Kryteria podobieństwa

Kryteria podobieństwa modeli doświadczalnych zjawisk lub układów fizycznych, to uzyskane dzięki analizie ich modeli matematycznych zasady pozwalające ustalić czy opisywane zjawisko oraz jego doświadczalna realizacja w sytuacji modelowej mogą być ...

                                               

Linia rozwojowa

Linia rozwojowa - organizmy lub produkty pochodzące lub rozwijane od wspólnego przodka. Obejmuje wszystkie organizmy powstałe w wyniku ewolucji biologicznej lub produkty powstałe w wyniku rozwoju technologicznego i stanowiące ogniwa pośrednie mię ...

                                               

Mechanika konstrukcji

Mechanika konstrukcji - ogólna nazwa dyscypliny naukowej, na którą składają dwie dziedziny: mechanika konstrukcji budowlanych mechanika budowli - obejmująca w szczególności ich statykę, dynamikę i stateczność. mechanika maszyn, urządzeń i pojazdó ...

                                               

Miniaturyzacja

Miniaturyzacja to występujący w technologii ciągły trend w kierunku zmniejszania rozmiarów urządzeń mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowaniu ich pełnej użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie rozmiar i l ...

                                               

Model doświadczalny

Model doświadczalny w nauce to uproszczona lub zmniejszona wersja rzeczywistego układu używana z powodów ekonomicznych lub zasadniczych w celu badania zachowania się układu rzeczywistego.

                                               

Modernizacja (technika)

Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku ...

                                               

Monitoring strukturalny

Monitoring strukturalny, SHM – obserwacja stanu technicznego konstrukcji za pomocą złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji, identyfikacji i przewidywania rozwoju deformacji i uszkodzeń, które mogą spowodować złe funkc ...

                                               

Nadawa

Nadawa – ilość surowca jednorazowo wprowadzana do aparatu chemicznego lub maszyny w celu jego przetworzenia. Przykładowo może to być porcja węgla kamiennego umieszczona w piecu koksowniczym w celu przetworzenia go w koks. W przemyśle pojęcie to u ...

                                               

Oceanotechnika

Oceanotechnika - interdyscyplinarna dziedzina techniki i nauk ścisłych zajmująca się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Nauka ta obejmuje środki techniczne oraz umiejętności służące do wykorzystania morza i ...

                                               

Podobieństwo częściowe

Podobieństwo częściowe jest szczególnym rodzajem podobieństwa, które jest spełnione jedynie częściowo. Zjawisko takie występuje np. kiedy zachowanie wartości wszystkich liczb podobieństwa, przy zmianie skali przeprowadzanego procesu, jest niemożliwe.

                                               

Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D – pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne t ...

                                               

Prototyp

Prototyp – pierwotne, najwcześniejsze urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu inżynierowie wprowadzają pierwszy raz w życie swoje nowe po ...

                                               

Raport naukowo-techniczny

Raport naukowo-techniczny – dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora ...

                                               

Stereologia

Stereologia – dyscyplina naukowa zajmująca się uzyskiwaniem informacji o trójwymiarowej strukturze obiektów na podstawie ich dwuwymiarowych próbek, będących najczęściej obrazami pochodzącymi z mikroskopów lub tomografów. Informacja ta dotyczy np. ...

                                               

Strategia eksploatacji

Strategia eksploatacyjna to sposób działania, w wyniku którego osiąga się pożądany stan systemu eksploatacji. W przypadku nieefektywnej pracy strategię eksploatacyjną należy zmodyfikować lub zmienić w zależności od liczby godzin przepracowanych p ...

                                               

Symulacja

Symulacja – przybliżone odtwarzanie zjawisk czy zachowań jakiegoś obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie mo ...

                                               

Wartość znamionowa

Wartość znamionowa – wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie tej wartości powoduje nieprawidłową pracę urządzenia, zmianę parametrów lub jego uszkodzenie.

                                               

Wdrażanie technologii

Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w p ...

                                               

Wydajność procesu technologicznego

Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest ...

                                               

Historia techniki

Najstarsze świadectwa działalności technicznej człowieka pochodzą z czasów prehistorycznych. Z tych najdawniejszych czasów mamy relatywnie dużo śladów owej działalności. Pierwszymi jej przejawami są najprostsze narzędzia kamienne pochodzące sprze ...

                                               

Historia druku

Historia druku – odnosi się do sposobu nanoszenia obrazu metodą odbicia go z formy drukowej na podłoże drukowe za pomocą farby drukowej. Pierwszym takim podłożem był papier wynaleziony w Chinach najpóźniej w roku 105. Dzięki niemu druk rozwinął s ...

                                               

Historia elektrotechniki

Niektóre zjawiska elektryczne obserwowano już w czasach przedhistorycznych. Uderzenia pioruna napawały jednak ludzi strachem i były jednocześnie niemożliwe do zbadania.

                                               

Historia motoryzacji

Historia motoryzacji Około 4000 lat p.n.e. wynaleziono koło. Od tego momentu, człowiek używał pojazdów kołowych napędzanych siłą zwierząt do różnych celów. Pierwsze pisemne wzmianki o samochodzie pochodzą z 215 roku p.n.e., a spisane zostały prze ...

                                               

Historia samochodu

Historia samochodu – opis ewolucji technicznej samochodu od wynalezienia pojazdów samobieżnych do chwili obecnej. Za pierwszego konstruktora samobieżnego pojazdu kołowego zdolnego do przewozu osób – protoplasty samochodu – uznaje się francuskiego ...

                                               

Alternator Alexandersona

Alternator Alexanderssona – wynaleziony przez Ernsta Alexandersona alternator wielkiej częstotliwości dużej mocy będący zasadniczym elementem nadajników radiowych dużej mocy w początkowym okresie rozwoju techniki radiowej. Pierwszy alternator teg ...

                                               

Atmosferyczny silnik parowy

Atmosferyczny silnik parowy – pierwszy praktycznie stosowany silnik parowy. Urządzenia te wykorzystywane były od początków XVIII wieku do ok. połowy XIX wieku w Anglii i innych krajach Europy m.in. do napędu pomp odwadniających kopalnie oraz dmuc ...

                                               

Bania Herona

Bania Herona, turbina Herona – pierwowzór turbiny parowej skonstruowany w I wieku około roku 60 n.e. przez Herona z Aleksandrii. Urządzenie składało się z podgrzewanego ogniem kotła oraz właściwej turbiny w formie kuli zamocowanej na osi. Na jej ...

                                               

Bateria z Bagdadu

Bateria z Bagdadu – naczynie gliniane znalezione w 1936 roku w Chudżat Rabua przez archeologa niemieckiego Wilhelma Königa.

                                               

Baťuv kanál

Baťuv kanál lub Pruplav Otrokovice-Rohatec – zabytkowy kanał o długości 52 km, wybudowany w latach 1935–1938, łączący Otrokovice z Rohatcem w Czechach.

                                               

Beczkowóz

Beczkowóz – wóz konny z przymocowaną beczką na wodę. Pełnił rolę wozu strażackiego oraz zbiornika na wodę dla ludności. Powszechność beczkowozów jeszcze po drugiej wojnie światowej była spowodowana trudnościami w zaopatrzeniu w wodę ludności w ma ...

                                               

Big Muskie

Big Muskie, Bucyrus-Erie 4250w – koparka zgarniakowa pracująca w latach 1969 - 1991 dla Central Ohio Coal of Company. W czasie gdy ją skonstruowano, była to największa na świecie koparka, do roku 2006 nie zbudowano większej koparki jednonaczyniow ...

                                               

Brama Żuraw w Gdańsku

Brama Żuraw, Żuraw – zabytkowy dźwig portowy i jedna z bram wodnych Gdańska, która mieści się nad Motławą, na końcu ulicy Szerokiej. Jest to jedna z filii Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz największy i najstarszy z zachowanych dźwigów po ...

                                               

Centennial Light

Centennial Light – żarówka elektryczna o mocy 4 watów, ręcznie dmuchana, w której zastosowano włókno węglowe jako żarnik. Jedna z najdłużej działających na świecie. Znajduje się w siedzibie straży pożarnej na 4550 East Avenue w Livermore, w Kalif ...

                                               

Cep (narzędzie)

Cep zbudowany jest z dwóch kijów: dzierżaka dłuższego i bijaka krótszego, zwykle dębowego. Ich cieńsze końce połączone są rzemieniem czasem wysuszoną skórą z węgorza – zwanym gązwą lub gackiem, na Zamojszczyźnie kapicą – lub metalowym przegubem, ...

                                               

Cewka Ruhmkorffa

Cewka Ruhmkorffa – urządzenie skonstruowane w 1850 roku przez Heinricha Daniela Ruhmkorffa, służące do otrzymywania wysokich napięć. Jest połączeniem transformatora o dużej liczbie zwojów w uzwojeniu wtórnym i iskrownika przerywającego przepływ p ...

                                               

Cysterna

Cysterna – zbiornik do gromadzenia i przechowywania cieczy, zwykle wody. Najczęściej cysterny służyły do gromadzenia deszczówki. Ich wielkość i pojemność zależała od potrzeb mieszkańców.

                                               

Czerpadło

Czarpadło - rodzaj przenośnika cieczy i zawiesin stosowanego już od starożytności, jednak niektóre z nich stosowane są również obecnie. Czerpadła dzielą się na czerpadła pojemnikowe i śrubowe zwane również śrubą Archimedesa.

                                               

Cztery Wielkie Wynalazki

Cztery Wielkie Wynalazki – pojęcie używane w Chinach jako symbol potęgi naukowej i technologicznej tego kraju. Są to: druk, kompas, papier i proch, wszystkie one po raz pierwszy pojawiły się w Chinach. Pierwsze wzmianki o używaniu magnetytu w cel ...

                                               

Dmuchawka (kocioł)

Dmuchawka to element urządzenia ciągowego kotła parowego wspomagający ciąg kominowy przy niepracującym silniku i braku pary odlotowej. Wykonana jest w postaci pierścienia z rury z niewielkimi dyszami na obwodzie w modelach jako pojedyncza dysza. ...

                                               

DOMELRE

DOMELRE – nazwa pierwszej na świecie elektrycznej chłodziarki sprężarkowej, przeznaczonej do użytku domowego. Została ona wyprodukowana przez Freda W. Wolfa i trafiła do sprzedaży w Chicago Stany Zjednoczone w 1913 roku. Nie była to chłodziarka, ...

                                               

Eidophusikon

Eidophusikon – widowisko zrealizowane przy użyciu rodzaju miniaturowego teatru, wynalezionego i skonstruowanego przez angielskiego malarza i scenografa Philipa Jamesa de Loutherbourga. Edophusikon powstał w 1781 w Londynie. Scena miała wymiary po ...

                                               

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – sieć łącząca ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady.

                                               

Fantasmagoria (spektakl)

Fantasmagoria – XVIII-wieczny typ spektaklu, odmiana latarni magicznej, prezentująca publiczności obrazy duchów, zmarłych, potworów, przerażających postaci itp. Ich rolą było wzbudzenie strachu w publiczności, co zbliża fantasmagorię do współczes ...

                                               

Fonograf

Fonograf – jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku, poprzednik gramofonu. Został skonstruowany przez Thomasa Alvę Edisona. Edison swój wynalazek zademonstrował 29 listopada 1877, a opatentował 19 lutego 1878. W fonog ...

                                               

Frania (pralka)

Frania – elektryczna pralka wirnikowa popularna w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych. W pralce wirnikowej bęben nie porusza się, natomiast woda i prana odzież jest poruszana przez obracający się w ...

                                               

Gadała

Gadała – potoczna nazwa urządzenia nagłaśniającego, wykorzystywanego do publicznego odtwarzania materiałów opozycyjnych w PRL w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 roku. Pierwszą serię "gadał" zbudowali – inż. Józef Lenartowicz z Inst ...

                                               

Gazownia w Bydgoszczy

Gazownia w Bydgoszczy – miejska gazownia wybudowana w latach 1859–1860 w Bydgoszczy. W 2003 roku weszła w skład Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku, jako oddział o nazwie Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie