Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 209

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 209
                                               

Strzępiarka

Strzępiarka – instalacja, urządzenie do rozdrabniania odpadów powstałych w procesie demontażu pojazdów, wycofanych z eksploatacji W dokumentach wykonawczych zawarto szczegółowy opis wymogów dla tego urządzenia: urządzenie odpylające; urządzenie s ...

                                               

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa – tabliczka trwale przymocowana do maszyny, urządzenia, aparatu, środka transportu itp., zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak: klasa zasilania, sposób podłączenia, podstawowe parametry, np. moc znam ...

                                               

Taran hydrauliczny

Taran hydrauliczny – urządzenie do przepompowywania wody, zasilane przepływającą przez niego wodą. Taran hydrauliczny czerpie energię bezpośrednio z płynącej wody, niewielka część wody uzyskuje więcej energii niż pozostała, dzięki temu jest pompo ...

                                               

Termostat

Termostat – urządzenie lub element urządzenia utrzymujący zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie. Czasami nazwa rozciągana jest też na urządzenia o charakterze biernym utrzymujące temperaturę dzięki dobrej izolacji cieplnej np. termos lub n ...

                                               

Tester trzeźwości

Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą tzw. promili. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis, który opatentował je w 1958 roku. Popularna naz ...

                                               

Toaleta kompostująca

Toaleta kompostująca – system zmieniający ludzkie odchody w kompost poprzez rozkład materii organicznej. Dokonują tego mikro- i makroorganizmy poprzez rozkład tlenowy, czasem również rozkład beztlenowy.

                                               

Trenażer

Trenażer - urządzenie, które w warunkach sztucznych umożliwia trening jakiejś sprawności. Używane do szkolenia indywidualnego lub zespołowego. Trenażer zwykle symuluje pewne cechy jakiegoś urządzenia lub warunków zewnętrznych. Jeśli jakość symula ...

                                               

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu to narzędzia, którymi nie są znaki drogowe służące optycznemu prowadzeniu ruchu, pikietażowi, bezpieczeństwu, oznakowaniu robót drogowych, zamknięcia drogi itp. Zaliczamy do nich: słupki przeszkodowe słupki krawędz ...

                                               

Urządzenia pokładowe

Urządzeniem kotwicznym nazywa się wszelkie środki techniczne służące do zakotwiczenia, czyli utrzymania statku w miejscu w czasie postoju na redzie lub, jeśli na to pozwala głębokość na otwartym morzu oraz odkotwiczenia, czyli zejścia z kotwicy. ...

                                               

Urządzenie budowlane

Urządzenie budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a ...

                                               

Urządzenie cieplne

Urządzenie cieplne – urządzenie służące do zamiany energii mechanicznej na energię wewnętrzną. Współczesne urządzania cieplne najczęściej są nierozerwalnie połączone z silnikami elektrycznymi, które przekazują im energię mechaniczną. Idea urządze ...

                                               

Urządzenie elektrotermiczne

Urządzenie elektrotermiczne - urządzenie lub zespół urządzeń do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych. Urządzenie elektrotermiczne składa się z członów: grzejnego, zasilające ...

                                               

Urządzenie mechatroniczne

Urządzenie mechatroniczne – urządzenie o budowie modułowej, którego głównym i ostatecznym zadaniem jest wykonanie czynności mechanicznej. W jego skład wchodzą 3 podstawowe moduły: Moduł wykonawczy. Moduł sensorów. Moduł sterowania zawierający mik ...

                                               

Wariograf

Wariograf, poligraf – urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz, które są wykładnią emocji. Początkowo wariograf znalazł największe zastosowanie w pracy organów ścigania ; współcześnie jes ...

                                               

Wdmuchiwarki światłowodowe

Wdmuchiwarki światłowodowe – maszyny do wprowadzania kabli światłowodowych w rury kanalizacji teletechnicznej przy użyciu sprężonego powietrza lub wody.

                                               

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła – urządzenie, którego główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma płynami. Jest to ogólny termin odnoszący się do szerokiej grupy urządzeń różniących się przeznaczeniem, budową i sposobem realizacji przepływu ciepła. Chocia ...

                                               

Wymiennik płaszczowo-rurowy

Wymiennik płaszczowo-rurowy – rodzaj wymiennika ciepła, który składa się z cylindrycznego płaszcza i przebiegających w nim rurek. Powierzchnią wymiany ciepła jest powierzchnia rurek, w poprzek której zachodzi przepływ ciepła pomiędzy płynem wewną ...

                                               

Wywrotnica wagonowa

Wywrotnica wagonowa to urządzenie przeładunkowe powszechnie stosowane w portach, elektrowniach i na placach składowych do rozładunku materiałów sypkich z wagonów kolejowych. Typy ze względu na konstrukcję: bębnowa wywrotnice unoszące wagony: stał ...

                                               

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wydział Akademii Górniczo-Hutniczej. Siedziba wydziału znajduje się w budynku D-13 na ul. Gramatyka 8a.

                                               

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – jeden z czterech i największy z wydziałów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, powstały w 2014 w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu ...

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – historyczny wydział Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy. 1 października 2019, zarządzeniem Rektora UKW, Wydział został zli ...

                                               

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 jako Wydział Humanistyczny.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych ...

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego – historyczna jednostka protoplasty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział powstał w 1925 poprzez przekształcenie Wydziału Filozoficznego, powstałego w 1919. Został zlikwidowany w 19 ...

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Krakowskiej 71-79 oraz przy alei Piastów 40b w Szczecinie.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze są prowadzone studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem., sp. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia prowadzone są j ...

                                               

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Powstał w 1990 roku.

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów oraz jeden samodzielny zakład.

                                               

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.

                                               

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się w Pałacu Poradziwiłowskim przy Placu Litewskim 3 w Lublinie. Pows ...

                                               

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego – jeden z 13 wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego powstały w 1971 wraz z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierun ...

                                               

Archeologia

Archeologia – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

                                               

Al-Subijah

Al-Subijah, Al-Sabijah, As-Subijah, As-Sabijah – region położony na północnym wybrzeżu Zatoki Kuwejckiej. Wyróżnia się kilka mikroregionów: Bahra, Nahdaian, Radha, Muhaita, Mughaira, Dubaij, Ras al-Subijah. Znajdują się tu stanowiska archeologicz ...

                                               

Archeologia pradziejowa

Archeologia pradziejowa – jeden z działów archeologii zajmujący się badaniem pozostałości materialnych społeczeństw ludzkich czasów przedhistorycznych. Obiektem badań archeologii pradziejowej są wszelkie znaleziska dotyczące społeczności powstały ...

                                               

Archeologia współczesności

Archeologia współczesności – gałąź archeologii, której przedmiotem badań jest szeroko rozumiana współczesność, jej materialne pozostałości i przekształcenia w krajobrazach kulturowych. Polega ona na wykorzystaniu metodyki archeologicznych badań t ...

                                               

Baby kamienne

Baby kamienne – określenie antropomorficznych bloków skalnych lub posągów stawianych na grobach lub w ich pobliżu, przez koczowników Wielkiego Stepu, m.in. Scytów, Turków Orchońskich, Pieczyngów, Oguzów, a zwłaszcza Połowców. Uważa się, że przeds ...

                                               

Cmentarz rzędowy

Obyczajowo tworzenie tego typu cmentarzysk poza osadami związane jest historycznie ze społecznościami germańskimi merowińskiego kręgu kulturowego, zwyczajami Longobardów, w Polsce reprezentują koneksje waresko-wikińskie łączone m.in. z hufcami wo ...

                                               

Człowiek z Grauballe

Człowiek z Grauballe – szczątki około 30-letniego mężczyzny znalezione 26 kwietnia 1952 roku w torfowisku niedaleko wioski Grauballe na Jutlandii w Danii. Ich wiek datowany metodą węgla radioaktywnego szacuje się na 290 rok p.n.e. Człowiek z Grau ...

                                               

Dialektikê. Cahiers de typologie analytique (czasopismo)

Dialektikê. Cahiers de typologie analytique – czasopismo naukowe poświęcone archeologii prehistorycznej, ukazujące się w latach 1973–1987. Było wydawane przez Centre de palethnographie stratigraphique Arudy, kierowane przez Georgesa Laplace. Czas ...

                                               

École française d’Extrême-Orient

École française d’Extrême-Orient, Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu − francuski instytut specjalizujący się w badaniu społeczności azjatyckich, założony w 1900 roku w Hanoi, w ówczesnych Indochinach Francuskich. Po wyzwoleniu główna siedziba zos ...

                                               

Etnoarcheologia

Etnoarcheologia – jedna z dziedzin etnografii i zajmująca się badaniem ludzi za pomocą archeologii, zazwyczaj bada materialne pozostałości dawnych społeczeństw. Etnoarcheologia rekonstruuje starożytny sposób życia poprzez badanie materialnych i n ...

                                               

Humanoid z pustyni Atakama

Humanoid z pustyni Atakama – naturalnie zmumifikowane 15-centymetrowe szczątki humanoida znalezione na pustyni Atakama w Chile w roku 2003. Z uwagi na swój wzrost był określany przez media krasnoludkiem, z uwagi na wydłużoną czaszkę przypominając ...

                                               

Instytut Egipski

19 maja 1798 Napoleon Bonaparte wyruszył z Tulonu we Francji na podbój Egiptu. Wyprawa egipska miała aspekty wojskowy, gospodarczy i polityczny i naukowy. Komisja złożona z naukowców i artystów miała towarzyszyć armii, aby utworzyć Instytut Egips ...

                                               

Krzesak

Krzesak – kamień wchodzący wraz krzesiwem w skład zestawu do rozpalania ognia. Większość krzesaków wykonywana była z krzemienia i miała postać nieregularnego odłupka z co najmniej jedną, ostrą krawędzią pracującą w którą uderzano krzesiwem. Znane ...

                                               

Megafauna

Megafauna megas "olbrzymi" + fauna "zwierzę") – termin stosowany w archeologii i paleontologii dla określenia zwierząt o dużych rozmiarach. Za miernik uznawana jest masa ciała i stosuje się dwie wartości graniczne: zwierzęta o masie powyżej 45 kg ...

                                               

Projekt Asasif

Projekt Asasif – polska misja archeologiczna, która swój start miała w 2013 roku. Inicjatywę rozpoczęli badacze z Wrocławia. Jej badania rozciągają się nad rejonem Asasif Północny. Celem projektu jest oczyszczenie, dokumentacja i konserwacja grob ...

                                               

Teoria miejsca centralnego (archeologia)

Teoria miejsca centralnego – teoria analizy przestrzennej stosowanej w archeologii, według której osiedla ludzkie rozłożone są w terenie w równych odległościach, w zależności od dostępności zasobów i przebiegu szlaków komunikacyjnych. Osiedla nas ...

                                               

Archiwistyka

Archiwistyka – humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii, powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową. Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i dokumentacja. W zakres archiwistyki wchodzą: problemy gromadzenia ...

                                               

Archiwistyka społeczna

Archiwistyka społeczna – dziedzina archiwistyki, zajmująca się teoretycznymi i praktycznymi aspektami gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach społecznych, prowadzonych przez organizacje pozar ...

                                               

Akcesja (bibliotekoznawstwo)

Akcesja w bibliotekoznawstwie to: Czynności wykonywane przy włączaniu do zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych wpływających do biblioteki lub archiwum dokumentów. Polegają one na wpisywaniu ich, najczęściej w kolejności otrzymania) do odpowiedn ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie