Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 215

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 215
                                               

Voldemorting

Voldemorting – praktyka unikania w mediach społecznościowych konkretnej nazwy, nazwiska lub słowa kluczowego w celu ukrycia lub wyciszenia tematu rozmowy albo nienapędzania popularności wzmiankami za pomocą synonimów i metafor, co utrudnia pracę ...

                                               

Wóz reporterski

Wóz transmisyjny – pojazd radiowy lub telewizyjny przeznaczony do przekazywania relacji na żywo. Zbudowany przeważnie na bazie standardowego samochodu dostawczego lub terenowego, rzadziej osobowego lub ciężarowego, wyposażony w sprzęt radiowy lub ...

                                               

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jeden z 20 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na pięciu kierunkach zaliczanych do nauk politologicznych i dzienni ...

                                               

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975–2016 działający jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący dydaktykę i badania naukowe w obsza ...

                                               

Wywiady Nixona

Wywiady Nixona – seria wywiadów z byłym prezydentem USA, Richardem Nixonem, przeprowadzone przez brytyjskiego dziennikarza, Davida Frosta. Ich producentem był John Birt. Zostały nagrane i emitowane w telewizji i radiu w czterech programach w 1977 ...

                                               

Z żaglem

Z żaglem – seria książkowa wydawana od końca lat 50. XX w. do 1990 r. przez Spółdzielnię Wydawniczą "Czytelnik". Ukazywały się w niej reportaże polskich i zagranicznych autorów, poświęcone podróżom.

                                               

Źródło (dziennikarstwo)

Źródło – w dziennikarstwie osoba, publikacja, nagranie, zdjęcie lub dokument, który daje dziennikarzowi aktualną informację. Aby napisać wartościowy artykuł dziennikarz powinien użyć kilku źródeł oraz sprawdzić ich wiarygodność. Stąd też za najba ...

                                               

Dyferencjał semantyczny

Dyferencjał semantyczny – format pytania i ilościowa metoda badania oceny wrażenia jakiegoś zjawiska bądź obiektu, jakie wywoływane są u osoby badanej, bądź też postawy wobec niego. Jest to tabela składająca się z szeregu przymiotników opozycyjny ...

                                               

Efekt teleskopowy

Efekt teleskopowy – tendencja do pamiętania niedawnych zdarzeń jako starszych, niż są w rzeczywistości, a zdarzeń odległych jako nowszych, niż są w rzeczywistości.

                                               

Konstruktywizm społeczny

Konstruktywizm społeczny, konstrukcjonizm społeczny – kierunek, który wyodrębnił się z socjologii wiedzy i upowszechnił się wraz z rozkwitem teorii postmodernistycznej, zasadzający się na przekonaniu, że ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez p ...

                                               

Metodologia badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych – nauka o metodach naukowych i działalności naukowej w pedagogice obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki, opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwa ...

                                               

Nature versus nurture

Nature versus nurture – spór naukowy dotyczący tego, czy w procesie kształtowania się osobowości bardziej istotny jest wpływ środowiska czy biologia. Za twórcę terminu uważany jest Francis Galton, który użył go w tytule artykułu z 1874 r. zatytuł ...

                                               

Paradygmat (socjologia)

Podział paradygmatów w naukach społecznych w popularnej typologii Garetha Morgana i Gibsona Burrella z 1979 opiera się na trzech podstawowych pytaniach: czy aby zrozumieć dobrze dany proces społeczny, trzeba być jego uczestnikiem? czy świat społe ...

                                               

Pretest

Pretest – w naukach społecznych, pomiar początkowy zmiennej zależnej przed wprowadzeniem manipulacji eksperymentalnej. Wykonuje się go w celu zaobserwowania wariancji zmiennej zależnej po manipulacji zmienną niezależną. Używa się go do zbadania s ...

                                               

Rozumienie

Osoba X rozumie przedmiot Y, gdy zna sens przedmiotu Y. W szczególności osoba X rozumie wyrażenie Y, gdy zna sens wyrażenia Y. Zwłaszcza w pierwszym znaczeniu pojęcie "rozumienia" stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko pragm ...

                                               

Statyka społeczna

Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na c ...

                                               

Typ idealny

Typ idealny – według Maxa Webera to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci nie występujący w rzeczywistości. Koncepcja typu idealnego miała pozwalać na porównywanie ze sobą ...

                                               

Wskaźnik (socjologia)

Wskaźnik – w socjologii, zdarzenie, którego wystąpienie pozwala wnioskować o występowaniu jakiegoś innego zdarzenia, zazwyczaj niedostępnego bezpośredniej obserwacji. Zgodnie z definicją Stefana Nowaka, "wskaźnik zdarzenia własności Z to takie zd ...

                                               

Wskaźnik definicyjny

Wskaźnik definicyjny – jeden z rodzajów wskaźników w metodologii badań naukowych, zaproponowanych przez Stefana Nowaka. Jest to taki wskaźnik, który zawiera się w definicji indicatum, lub w pełni się z nią pokrywa. W odróżnieniu od wskaźników emp ...

                                               

Wskaźnik inferencyjny

Wskaźnik inferencyjny – pozwala wnioskować o wystąpieniu zjawiska, którego cecha jest trudna do zaobserwowania bądź zdefiniowania. Wskaźnik ten to zdarzenie obserwowalne, niewchodzące w skład definicji indicatum. O istnieniu zależności między wsk ...

                                               

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Na ...

                                               

Finanse

W nauce o finansach termin ten definiuje się jako ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a cho ...

                                               

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje: "Ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju ...

                                               

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo – nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na ...

                                               

Wrażliwość organizacji na zmiany

Wrażliwość organizacji na zmiany – pojęcie w dziedzinie nauk o Zarządzaniu, które odwołuje się do jednej z popularniejszych metafor w opisie organizacji, tj. do metafory organizmu, w której to organizacja rysuje się jako żywy organizm, zależny od ...

                                               

Nauki prawne

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych używa się również terminów prawoznawstwo czy jurysprudencja, są to jednak terminy wieloznaczne. ...

                                               

Dogmatyka prawa

Dogmatyka prawa – dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mianem tym określa się zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem, jak i wytwo ...

                                               

Juryslingwistyka

Juryslingwistyka – dział nauki zajmujący się językami prawa i w tym celu łączący wiedzę i metodologię językoznawstwa z naukami prawnymi. Bada język prawa w jego różnych aspektach i przejawach. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach semantyc ...

                                               

Jurysprudencja

Jurysprudencja – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana jako: opinie uczonych prawników a więc doktryna prawa. synonim prawoznawstwa synonim teorii prawa, czyli ogólnej nauki o prawie specyficzna dla kr ...

                                               

Logika prawnicza

Logika prawnicza – dyscyplina pomocnicza nauk prawnych, zajmująca się prawniczymi zastosowaniami logiki. W węższym znaczeniu logika prawnicza zajmuje się badaniem schematów rozumowań prawniczych. W zakres logiki prawniczej wchodzi budowanie popra ...

                                               

Pedagogika

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji, należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowa ...

                                               

Andragog

Bada: edukację nieformalną incydentalną, formalną szkolną, pozaformalną pozaszkolną dorosłych zapotrzebowanie edukacyjne ludzi dorosłych cele, formy, treści, metody procesu kształcenia i samokształcenia dorosłych Gromadzi wiedzę: o uczestnikach e ...

                                               

Andragogika rolnicza

Andragogika rolnicza - określenie opisujące proces wdrażania zmian, unowocześnień, technologicznych nowinek, urządzeń technicznych w rolnictwie. W szczególności w odniesieniu do kanałów propagacji, np.: poprzez prasę, literaturę, wpływ sąsiadów i ...

                                               

Animacja społeczno-kulturalna

Animacja społeczno-kulturalna – metoda aktywizacji społecznej różnych środowisk. Powstała we Francji, w latach 60. Wywodzi się z koncepcji kultury integralnej, głoszonej przez Andre Malraux. Punktem wyjścia do stworzenia nurtu animacji były przem ...

                                               

Aspiracje

Aspiracje – zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia jednostki, a także od sytuacji społecznej. Jeśli jednostka trafnie określi swoją sytuację ...

                                               

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía – hiszpański kwartalnik naukowy z dziedziny edukacji i pedagogiki wydawany przez Hiszpańskie Towarzystwo Pedagogiczne, dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.

                                               

Computer-Aided Instruction

Computer-aided instruction lub computer-assisted instruction – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy. Pierwszym systemem CAI ogólne ...

                                               

Czarna pedagogika

Czarna pedagogika – jedno z pojęć w pedagogice obejmujące nurt badań nad wpływem przemocy psychicznej na umysł dziecka. Nurt został zapoczątkowany przez szwajcarską psychoanalityk polskiego pochodzenia, Alice Miller, w roku 1980 wraz z opublikowa ...

                                               

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych

Cztery fazy internacjonalizacji edukacji dorosłych – wyróżnił je pedagog Joachim Knoll, opierając się na uzgodnieniach światowych konferencji UNESCO. Pierwszą fazę, obejmującą lata 1949 konferencja w Elsinorze – 1960 konferencja w Montrealu chara ...

                                               

Czytanie

Czytanie – proces poznawczy, jedna z umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji, która umożliwia odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie wciąż jedną z podstawowych form komunikowania się jest mowa ...

                                               

Descholaryzacja społeczeństw

Descholaryzacja społeczeństw – jedna z koncepcji pedagogicznych, która zakłada, że proces uczenia się jest tą aktywnością człowieka, która nie wymaga kierowania z zewnątrz przez innych, lecz przede wszystkich zapewnienia swobodnego dostępu do źró ...

                                               

Diagnoza (pedagogika)

Diagnoza pedagogiczna – rozpoznanie obiektu, zdarzenia, sytuacji, spotykanych podczas pracy pedagogicznej, np. trudności wychowawczych, celem zdobycia informacji dla przedsięwzięcia działań zaradczych. Według Wincentego Okonia, obok diagnozy peda ...

                                               

Divini Illius Magistri

Divini Illius Magistri - encyklika papieża Piusa XI z 31 grudnia 1929. Zawiera rozważania na temat podziału zadań z zakresu wychowania młodzieży, pomiędzy Kościół katolicki, rodzinę i państwo. Wyszczególnia prawa wychowawcze wszystkich z tych jed ...

                                               

Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna - osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Inaczej jest to ja ...

                                               

Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH

Wydawnictwo Dr. Josef Raabe powstało w lipcu 1948. W 1979 zostało przyłączone do Wydawnictwa Ernst Klett AG, które w połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęło proces tworzenia nowoczesnej grupy wydawniczej o międzynarodowym zasięgu. Obecnie grupa E ...

                                               

Drama (pedagogika)

Drama – metoda pomocnicza w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistna metoda w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. Jest metodą uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współ ...

                                               

Edukacja kooperatywna

Edukacja kooperatywna - rodzaj edukacji, w której dwie lub więcej osób próbuje wspólnie pozyskać wiedzę lub umiejętności. W odróżnieniu od kształcenia grupowego, model edukacji kooperatywnej zakłada wysoki stopień odpowiedzialności kooperujących ...

                                               

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, ...

                                               

Ergonomia pedagogiczna

Ergonomia pedagogiczna – dział pedagogiki zajmujący się problemami optymalizacji warunków materialnych pracy w szkole. Ergonomia pedagogiczna bierze pod uwagę zasady i metody dostosowania zarówno stanowiska pracy nauczyciela jak i ucznia do ich k ...

                                               

Etnopsychologia

Etnopsychologia – inaczej psychologia ludów, poddyscyplina antropologii kulturowej. Etnopsychologia została zapoczątkowana przez Wilhelma Wundta. Zajmuje się psychologiczną charakterystyką zbiorowości ludzkich. Bada wybrane wytwory z życia psychi ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie