Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 270

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 270
                                               

Blok południowowielkopolski

Blok południowowielkopolski − jednostka geologiczna w południowo-zachodniej i środkowo-zachodniej Polsce będąca fragmentem platformy zachodnioeuropejskiej.

                                               

Blok przedsudecki

Blok przedsudecki – jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce, północna część bloku dolnośląskiego. Od południa graniczy z Sudetami linią uskoku sudeckiego brzeżnego; od północy z monokliną przedsudecką i monokliną śląsko-krakowską lin ...

                                               

Blok sudecki

Blok sudecki – jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce, południowa, podniesiona część bloku dolnośląskiego. Blok dolnośląski jest najdalej na północ wysuniętą częścią Masywu Czeskiego. Od północy blok sudecki graniczy z blokiem przed ...

                                               

Kamieniołomy szydłowieckie

Kamieniołomy szydłowieckie – zbiorcza nazwa służąca do określenia wszystkich kamieniołomów znajdujących się w Szydłowcu oraz okolicy. Szydłowiec wzniesiony został na kamieniu - piaskowcu szydłowieckim z okresu jurajskiego. Mieszkańcy miasta budow ...

                                               

JuraPark Krasiejów

JuraPark Krasiejów, Dinopark w Krasiejowie – muzeum paleontologiczne połączone z parkiem rozrywki umieszczone na ciągle aktywnym terenie wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie. Zwiedzający oprócz zwiedzenia muzeum i spędzenia czasu w parku r ...

                                               

Kuesta jurajska

Kuesta jurajska – forma terenu stanowiąca charakterystyczny próg skalny noszący w terminologii geomorfologicznej nazwę kuesty, wykształcony na monoklinie śląsko-krakowskiej. Ciągnie się ona od miejscowości Klucze aż po Częstochowę. Kuesta jurajsk ...

                                               

Monoklina przedsudecka

Od południowego zachodu graniczy z blokiem dolnośląskim, a dokładniej z blokiem przedsudeckim i perykliną Żar linią uskoku środkowej Odry. Od północnego wschodu graniczy z synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskim. Na zachodzie kontynuuje się n ...

                                               

Monoklina śląsko-krakowska

Monoklina śląsko-krakowska − jednostka geologiczna, monoklina położona na południu Polski, zbudowana ze skał permu i triasu, w części wschodniej i północnej także jury zapadających pod kątem kilku stopni na północ. W kierunku północno-zachodnim w ...

                                               

Niecka miechowska

Niecka miechowska − jednostka geologiczna w południowej Polsce, wypełniona osadami górnej kredy, południowy fragment synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego.

                                               

Niecka mogileńsko-łódzka

Niecka mogileńsko-łódzka − jednostka geologiczna w środkowej Polsce, wypełniona osadami górnej kredy, środkowy fragment synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego.

                                               

Niecka opolska

Niecka opolska – jednostka geologiczna w południowej Polsce. Zbudowana jest ze skał osadowych górnej kredy powstałych w morzu epikontynentalnym. Wyniki pierwszych całościowych badań geologii i paleontologii kredy opolskiej opublikowali Friedrich ...

                                               

Niecka szczecińska

Niecka szczecińska, synklinorium szczecińsko-gorzowskie − jednostka geologiczna w północno-zachodniej Polsce, wypełniona osadami górnej kredy, fragment synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskiego.

                                               

Peryklina Żar

Od południowego zachodu graniczy z blokiem sudeckim Sudetami,od wschodu z blokiem przedsudeckim, a od północnego wschodu i północy z monokliną przedsudecką, natomiast na zachodzie kontynuuje się na obszarze Niemiec. Skały osadowe perykliny Żar za ...

                                               

Geologia Raciborza

Geologia Raciborza – Racibórz należy do Zagłębia Górnośląskiego, tzn. do polsko-czeskiego zagłębia węglowego – jednolitego obszaru geologiczno-geograficznego, a od względem geologicznym do zapadliska górnośląskiego, zapadliskowej struktury, która ...

                                               

Skały magmowe Śląska Cieszyńskiego i Moraw

Skały magmowe Śląska Cieszyńskiego i Moraw – izolowane wychodnie skał magmowych w obrębie osadów fliszowych, występujące w pasie o przebiegu NE–SW, długości ok. 100 km i szerokości 15-25 km, od Hranic na zachodzie po Bielsko-Białą na wschodzie w ...

                                               

Strefa śląsko-morawska

Strefa śląsko-morawska − jednostka geologiczna w południowej Polsce. Wielość nazw odzwierciedla kłopoty z określeniem tej jednostki, której utwory odsłaniają się jedynie fragmentarycznie na obszarze Polski. Równie niepewny jest jej zasięg, zwłasz ...

                                               

Strefa Teisseyre’a-Tornquista

Strefa Teisseyre’a-Tornquista – ciąg uskoków tektonicznych stanowiący wschodnią granicę strefy szwu transeuropejskiego oddzielającego platformę wschodnioeuropejską od struktur geologicznych Europy Zachodniej. Strefa Teisseyre’a-Tornquista ma szer ...

                                               

Synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie

Synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskie, niecka szczecińsko-łódzko-miechowska, synklinorium szczecińsko-miechowskie − jednostka geologiczna w środkowej Polsce, rozciągające się z północnego zachodu na południowy wschód, od Szczecina do brzegu ...

                                               

Środkowoeuropejska prowincja bazaltowa

Środkowoeuropejska prowincja bazaltowa – obszar występowania kenozoicznych skał wulkanicznych i wulkanoklastycznych na obszarze Europy Środkowej. Środkowoeuropejska prowincja bazaltowa rozciąga się na długości prawie 700 km, od Renu, poprzez Niem ...

                                               

Trzęsienia ziemi na ziemiach polskich

Trzęsienia ziemi na ziemiach polskich – terytorium Polski pod względem występowania zjawisk sejsmicznych można zaliczyć do obszarów asejsmicznych i pensejsmicznych, na których trzęsienia ziemi zdarzają się dość rzadko; dodatkowo nie są to zbyt si ...

                                               

Trzęsienia ziemi w średniowiecznej Polsce

Trzęsienia ziemi w średniowiecznej Polsce – Polska nie jest krajem, który leży na zetknięciu czy nawet w pobliżu uskoków płyt tektonicznych, których to ruchy są najczęstszą przyczyną trzęsień ziemi –. Już Długosz pisał, że Polska jest krainą "zgo ...

                                               

Uskok środkowej Odry

Uskok środkowej Odry, dyslokacja środkowej Odry, strefa uskokowa środkowej Odry – walna strefa nieciągłości oddzielająca blok dolnośląski, a dokładniej blok przedsudecki i peryklinę Żar od monokliny przedsudeckiej. Uskok środkowej Odry jest jedną ...

                                               

Wał kujawski

Wał kujawski, segment kujawski − jednostka geologiczna w środkowej Polsce, na Kujawach, rozciągająca się z północnego zachodu na południowy wschód, od rejonu Bydgoszczy do Włocławka. Według autorów Regionalizacji tektonicznej Polski jednostka ta ...

                                               

Wał kutnowski

Wał kutnowski, segment kutnowski − jednostka geologiczna w środkowej Polsce, rozciągająca się z północnego zachodu na południowy wschód, od okolic Włocławka do Łodzi. Wg autorów Regionalizacji tektonicznej Polski jednostka ta wchodzi w skład segm ...

                                               

Wał pomorski (geologia)

Wał pomorski, segment pomorski − jednostka geologiczna w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu, rozciągająca się z północnego zachodu na południowy wschód, od Kamienia Pomorskiego i Kołobrzegu do Szubina. Wg autorów Regionalizacji tektonicznej P ...

                                               

Zapadlisko górnośląskie

Zapadlisko górnośląskie − jednostka geologiczna położona na południu Polski. Jest to rozległa niecka wypełniona osadami dewonu i karbonu.

                                               

Zapadlisko przedkarpackie

Zapadlisko przedkarpackie – rów przedgórski, wypełniony molasowymi osadami neogenu. Najmłodsza jednostka alpidów na obszarze Polski. Zapadlisko przedkarpackie powstało wskutek mioceńskiego nasuwania się na północ łuku karpackiego, związanego z je ...

                                               

Zlodowacenia na terenie Polski

W epoce plejstocenu wystąpił cykl kilku zlodowaceń, podczas których obszar Polski częściowo lub niemal całkowicie pokryty był lądolodem. W tym czasie lądolód okresowo narastał i topniał, przez co na terenie prawie całego kraju znajdują się plejst ...

                                               

Zlodowacenie podlaskie

Zlodowacenie podlaskie – najstarsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Jego trwanie jest określane na 1200-950 tys. lat temu. Po nim nastąpił interglacjał przasnyski.

                                               

Zlodowacenie południowopolskie

Zlodowacenie południowopolskie – największe ze zlodowaceń na terenie Polski w plejstocenie. Jego trwanie jest określane na 730–430 tys. lat temu. Poprzedza je interglacjał przasnyski, a po nim nastąpił interglacjał mazowiecki. Obszar zlodowacenia ...

                                               

Zlodowacenie północnopolskie

Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenia północnopolskie, ostatnie zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało od 115 tys. lat temu do 11.7 tys. lat b2k. Poprzedził je interglacjał eemski, a po nim nastąpił holocen – intergl ...

                                               

Zlodowacenie środkowopolskie

Zlodowacenie środkowopolskie, zlodowacenia środkowopolskie, Riss, zlodowacenie Odry, zlodowacenie Warty – środkowe ze zlodowaceń, które objęły obszar Polski w plejstocenie. Składało się z dwóch odrębnych nasunięć lądolodu, określanych jako stadia ...

                                               

Zlodowacenie Warty

Zlodowacenie Warty – najmłodsze ze zlodowaceń środkowopolskich, o zasięgu mniejszym od zlodowacenia Odry. Datowane jest na okres od 215/210 do 130/125 tys. lat temu. W Europie w zasięgu lądolodu skandynawskiego podczas tego nasunięcia znajdował s ...

                                               

Gospodarka Andrychowa

Andrychów jest rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym położonym w zachodniej Małopolsce. Rozwija się tu głównie przemysł: maszynowy, włókienniczy i bawełniany oraz ze względu na korzystne położenie turystyka i agroturystyka. Ma długie tradycje g ...

                                               

Gospodarka Koła

Gospodarka Koła – miasto już od lokacji w 1362 r. było ośrodkiem handlu i drobnego przemysłu. W XIX wieku powstała pierwsza fabryka fajansu. Najbardziej dynamiczny rozwój gospodarczy miał miejsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na p ...

                                               

Gospodarka Rzeszowa

Rzeszów jest najważniejszym centrum przemysłowo-handlowym Polski południowo-wschodniej. Obecnie miasto jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nowych technologii i przemysłu, zwłaszcza z zakresu przemysłu lotniczego i informatycznego. W 2007 roku ...

                                               

Afera 100 sekund

Afera 100 sekund – popularne określenie zdarzenia z historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które miało miejsce 4 lutego 2004 roku. Zdarzenie nazwano "aferą 100 sekund”, gdyż całe zajście trwało ok. 1.5 minuty i polegało na złożeniu d ...

                                               

Afera Orlenu

Afera Orlenu – tak nazwana przez dziennikarzy publikacja w Gazecie Wyborczej opisana 5 kwietnia 2004 roku. Związana z zatrzymaniem 7 lutego 2002 roku przez UOP prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego. W celu wyjaśnienia afery w maju 2004 r. Se ...

                                               

Afera Solvere

Afera spółki Solvere – afera z czasów drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości. 16 maja 2017 Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, będąc urzędnikami państwowymi – specjalistami ds. kreowania wizerunku w Kancelarii Premier Beaty Szydło, założyli spółkę Sol ...

                                               

Afera alkoholowa

Afera alkoholowa – jedna z pierwszych afer w Polsce od 1989 roku dotycząca działalności byłych ministrów rządu Rakowskiego oraz pracowników GUC, związanej z nieprawidłowościami przy imporcie napojów alkoholowych. Pięć osób zamieszanych w aferę al ...

                                               

Amber Gold

Amber Gold – polskie przedsiębiorstwo finansowe z siedzibą w Gdańsku, powstałe 27 stycznia 2009. Zostało założone przez Marcina Plichtę. Było głównym udziałowcem linii lotniczych OLT Express. Zostało zlikwidowane 20 września 2012 roku. Uznawane z ...

                                               

Art-B

Art-B – polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, później z siedzibą Biura Krajowego spółki w Warszawie, założona przez Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego, działająca w latach 1989–1991. Według mediów współwł ...

                                               

Bezpieczna Kasa Oszczędności

Lech Grobelny, za czasów PRL właściciel studia fotograficznego oraz - prawdopodobnie - nielegalny handlarz walutą w czasach PRL indywidualny handel obcą walutą był prawnie zabroniony a trudnili się nim tzw. cinkciarze, w pierwszych miesiącach tra ...

                                               

Elewarr

Elewarr sp. z o.o. – spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do 2017 r. Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się magazynowaniem i przechowywaniem zbóż, rzepaku i innych surowców pochodzenia rolniczego oraz obrotem tymi surowcami. Świadczy usługi p ...

                                               

Finroyal

Finroyal – marka handlowa brytyjskiej firmy FRL Capital Limited. Firma deklarowała międzynarodową działalność, jednak rzeczywiste biura istniały wyłącznie w Polsce, a brytyjska firma prawdopodobnie jeśli w ogóle, to działa wyłącznie przez interne ...

                                               

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego – fundusz celowy powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 przez Sejm PRL IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego ora ...

                                               

Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny

Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny – polski parabank działający w latach 1991–1992 jako piramida finansowa, z siedzibą w Rzeszowie, który oszukał 4 tysiące swoich klientów na kwotę ok. 26.5 mln zł. Swoją działalność trust prowadził bez zgod ...

                                               

Mafia węglowa

Mafia węglowa – powszechna nazwa struktur przestępczych zarabiających na fałszowaniu świadectw jakości węgla oraz wyłudzeniach ze śląskich kopalni będących własnością Skarbu Państwa. Zyski "mafii węglowej” i równocześnie straty Skarbu Państwa za ...

                                               

Afera paliwowa (1991)

Afera paliwowa 1991 – proceder nielegalnego wwozu ropy naftowej na teren Polski, a także udostępnienia baz portu wojennego na potrzeby mafii paliwowej oraz produkcji paliwa na terenie jednostek wojskowych. Proceder rozpoczął się wiosną 1991 i trw ...

                                               

Afera paliwowa (2002)

Prokuratura w ponad 100 śledztwach w całej Polsce ustaliła następującą strukturę mafii paliwowej: pracze – osoby, którym baronowie powierzali zadanie wyciągnięcia pieniędzy z łańcuchów paliwowych. Zakładali oni spółki, które tworzyły siatkę umów. ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie