Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 309

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 309
                                               

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, PTPO – powstałe w 1992 roku stowarzyszenie zajmujące się różnorodną pomocą osobom chorym na nowotwory, badaniami naukowymi i działalnością szkoleniowo-oświatową w zakresie psychoonkologii i pokrewnych dzied ...

                                               

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Katowicach, którego przedmiotem zainteresowania jest rehabilitacja.

                                               

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne - ogólnopolska organizacja naukowa, zarejestrowana 3 czerwca 2005 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Członkami Polskie Towarzystwo Terapeutyczne są specjaliści zajmujący się różnymi formami terapii w zakresie ps ...

                                               

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, PTZN – polska organizacja pozarządowa, powstała w 1983 roku jako Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. W 1998 roku zmieniono nazwę towarzystwa dodając słowo "Polskie". PTZN jest organizacją pożytku publ ...

                                               

Poltransplant

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant” – państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia, z siedzibą w Warszawie. Główne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywani ...

                                               

Porozumienie Zielonogórskie

Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zb ...

                                               

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – polska instytucja powołana w celu zapewnienia realizacji praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale psychiatryczne, a także przeciwdziałania nadużyciom wobec tyc ...

                                               

Towarzystwo Internistów Polskich

Towarzystwo Internistów Polskich – stowarzyszenie medyczne zrzeszające polskich lekarzy chorób wewnętrznych. Powstało formalnie w 1906 roku jako Towarzystwo Internistów Ziem Polskich. Swoją obecną nazwę nosi od 1923 roku. Towarzystwo Internistów ...

                                               

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Towarzystwo powstało w 1820 roku w Królestwie Polskim z inicjatywy profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorami byli: Andrzej Franciszek Ksawery Dybek, który został pierwszym wiceprezesem, August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Francisz ...

                                               

ERG Kłobuck

ERG Kłobuck S.A. − polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z branży produktów medycznych, zajmujące się głównie produkcją strzykawek i igieł. Przedsiębiorstwo mieści się w Kłobucku, w dzielnicy Zagórze.

                                               

Mercator Medical

Mercator Medical S.A. – polskie przedsiębiorstwo założone w roku 1996 w Krakowie, zajmujące się produkcją odzieży ochronnej jednorazowego użytku medycznego i obłożeń pola operacyjnego.

                                               

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją materiałów opatrunkowych i środków higienicznych z siedzibą w Toruniu.

                                               

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie ...

                                               

Agencja Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych – polska państwowa osoba prawna powołana do realizacji zadań z zakresu działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych, prowadząca działalność analityc ...

                                               

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Mieści ...

                                               

Akademicka Służba Zdrowia

Akademicka Służba Zdrowia - organizacja pomocy lekarskiej dla studentów. Zespoły Opieki Zdrowotnej istniały i istnieją w większości ośrodków akademickich w Polsce.

                                               

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych – wydział Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zajmujący się oceną formalną i merytoryczną zgłoszonych badań klinicznych. Sponsor badania klinicznego, aby rozpo ...

                                               

Centrum Egzaminów Medycznych

Centrum Egzaminów Medycznych – państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001. Mieści się w Łodzi w kompleksie budynków Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki”. Cent ...

                                               

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – ośrodek medyczny specjalizujący się w leczeniu schorzeń narządu ruchu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zlokalizowany w Konstancinie-Jeziornie, w powiecie piaseczyńskim, w woj. mazowieckim.

                                               

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola Sterpi

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. Karola Sterpi prowadzony jest przez Księży Orionistów w Izbicy Kujawskiej ul.Narutowicza 40 woj. kujawsko-pomorskie

                                               

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej

W roku 1893 hrabina Anna von Magnis ufundowała dwupiętrowy budynek pod wezwaniem Św. Aniołów Stróżów, z przeznaczeniem na sierociniec dla 40 wychowanków. Fundatorka pełniła w nim obowiązki kierowniczki zakładu, który w 1901 roku powierzyła Siostr ...

                                               

E-WUŚ

e-WUŚ, e lektroniczny system w eryfikacji u prawnień ś wiadczeniobiorców – system wprowadzony 1 stycznia 2013 r., pozwala na weryfikowanie prawa pacjenta do opieki medycznej finansowanej przez NFZ na podstawie numeru PESEL, pozwala szybko sprawdz ...

                                               

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny – centralny urząd administracji rządowej z siedzibą w Warszawie, funkcjonujący od 1 stycznia 2000. Urzędem kieruje powoływany przez premiera na wniosek ministra zdrowia Główny Inspektor Sanitarny, obecnie funkcję tę p ...

                                               

Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC

Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC – powstała w 1983 w Gdańsku, z inicjatywy ks. Eugeniusza Dutkiewicza, organizacja zajmująca się opieką paliatywną.

                                               

Import docelowy leków

Import docelowy leków – przywóz z zagranicy niedopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Import docelowy leków jest jedyną możliwością wprowadzenia do obrotu na terenie Polski za pośrednic ...

                                               

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie – jednostka badawcza podległa Ministrowi Zdrowia, realizująca zadania z zakresu ochrony zdrowia ludności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożeń dla zdrowia osób zatrudnionych w ...

                                               

Kasa chorych

Kasa chorych – nazwa instytucji ubezpieczeniowo-finansowych, których celem było zapewnienie finansowania opieki zdrowotnej ich członkom. Nazwa w języku polskim pochodzi z języka niemieckiego i jest kalką językową oryginalnego niemieckiego wyrażen ...

                                               

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro ds. Narkomanii – jednostka organizacyjna utworzona przez Ministra Zdrowia Andrzeja Wojtyłę w lipcu 1993. Biuro jest realizatorem polityki Ministra Zdrowia w zakresie zapobiegania narkomanii. Zasady przeciwdziałania narkomanii są okr ...

                                               

Krajowe Centrum ds. AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

                                               

Książeczka zdrowia dziecka

Książeczka zdrowia dziecka – książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień. Książeczki były wydawane na podstawie rozp ...

                                               

Lekarski Egzamin Końcowy

Lekarski Egzamin Końcowy – egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza ; lekarze dentyści zdają Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy. Terminy LEK wyznacza się corocznie w dniach 15–30 września sesja jesienna ...

                                               

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy – polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Analogicznie, lekarze zdają LEK. Terminy LDEK wyznacza się coroczn ...

                                               

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia, zajmujący się w polskim systemie opieki zdrowotnej udzielaniem świadcze ...

                                               

Medicover Polska

Medicover Polska – grupa podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz benefitów pozapłacowych i sportowych na terenie całej Polski, założona w 1995 r. Posiada ok. 100 własnych placówek ambulatoryjnych: 36 Centrów Medicover, 7 Ce ...

                                               

Ministerstwo Zdrowia (Polska)

Ministerstwo Zdrowia – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2018 ministrem zdrowia jest Łukasz Szumowski. Siedzibą ministerstwa od 1947 jest pałac Paca.

                                               

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie nadanego statutu. Fundusz wypełnia w p ...

                                               

Narodowy rachunek zdrowia

Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywa ...

                                               

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, NZOZ uznawany był za podmiot prywatny, mógł być utworzony przez: inną krajową lub zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną, spółkę nie posiadającą osobowości prawnej. kościół lub związek wyznaniowy, praco ...

                                               

Opieka zdrowotna w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem medycznym w skali krajowej, dzięki rozwiniętej infrastrukturze, wyższej uczelni medycznej kształcącej odpowiednie kadry, a także dzięki obecności wybitnych specjalistów, którzy słyną z nowatorskich przedsięwzięć me ...

                                               

Opieka zdrowotna w Toruniu

W 1990 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera przy ul. św. Józefa utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu pod kier. prof. dr hab. Waldemara Jędrze ...

                                               

Osobodzień

Osobodzień – jednostkowa miara służąca do sprawozdawania świadczeń medyczny przez placówkę medyczną celem rozliczenia jej z płatnikiem, np. NFZ. Osobodzień odnosi się do pobytu pacjenta na oddziale stacjonarnym lub dziennym.

                                               

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – agencja rządowa powołana na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 1996 roku działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw ...

                                               

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemio ...

                                               

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne – system powołany w Polsce w celu udzielenia pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W całej Polsce istnieje telefonicznie przekierowanie z numeru 999 do dyspozytorni medyczn ...

                                               

Podmiot leczniczy

Podmiot leczniczy – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są to w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą: jednostka budżetowa, w tym nadzorowana przez organy administracji publicznej osoba prawna i jednostki organizacyjne działając ...

                                               

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są to niektóre z podmiotów leczniczych: jednostka budżetowa, w tym nadzorowana przez organy administracji publicznej. samodzielny publiczny zakład opieki zdro ...

                                               

Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Podmiot wykonujący działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są to: podmioty lecznicze. praktyka zawodowa pielęgniarki lub położnej praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty

                                               

Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

Podstawowa opieka zdrowotna, POZ – podstawowy, powszechny element systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej dawniej: zakład opieki zdrowotnej to podmiot leczniczy sprawujący kompleksową opiekę nad osobami, które ...

                                               

Pomoc Lekarska dla Młodzieży Akademickiej

Pomoc Lekarska dla Młodzieży Akademickiej, PaLMA – powstała we wrześniu 1945 w Łodzi jako instytucja pomocy lekarskiej dla studentów wyższych uczelni. Podobne instytucje organizowano w powojennej Polsce w wielu ośrodkach akademickich. PaLMA była ...

                                               

Przychodnia lekarska

Przychodnia lekarska – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Wyróżnia się przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie