Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 319

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 319
                                               

Inspekcja Handlowa

Inspekcja Handlowa – polski wyspecjalizowany organ kontroli państwowej powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Do zadań Ins ...

                                               

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie powstał w 1998 r. na podstawie zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Instytut jest jednostką nadzorowaną Min ...

                                               

Izba administracji skarbowej

Izba administracji skarbowej – jednostka Krajowej Administracji Skarbowej obsługująca dyrektora izby administracji skarbowej, który jest organem administracji niezespolonej. Utworzono ją w miejsce izby skarbowej. Dyrektorzy izb administracji skar ...

                                               

Izba celna

Izba celna – jednostka administracyjna Służby Celnej, organ administracji publicznej podlegająca Ministrowi Finansów. Funkcjonowała do dnia 1 marca 2017 r. W jej miejsce utworzono urząd celno-skarbowy. Obsługiwała dyrektora izby celnej, w którego ...

                                               

Izba skarbowa

Izba skarbowa – jednostka administracji skarbowej, niezespolonej pełniąca funkcje pomocnicze dyrektora izby skarbowej, funkcjonująca do 1 marca 2017 r. W jej miejsce utworzono izbę administracji skarbowej.

                                               

Jednostka budżetowa

Jednostka budżetowa – jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Z historycznego punktu widzenia stanowią one najstarszą formę organizacyjną gospodarki budżetowej. Wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpoś ...

                                               

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych - organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzorowania a także koordynowania działalności służb specjalnych takich, jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu W ...

                                               

Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Sekretarz Kolegium wchodzi w skład Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i zostaje wybrany spośród osób spełniających wymagania określone w zapisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, mający prawo dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ...

                                               

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – polska komisja wojskowa, działająca do czerwca 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komi ...

                                               

Komisja Dokumentacji Hydrologicznych

Komisja Dokumentacji Hydrologicznych – organ międzyresortowy zajmujący się rozpatrywaniem i przygotowywaniem opinii projektów i dokumentacji hydrogeologicznych przed ich zatwierdzeniem przez Ministra Środowiska.

                                               

Komisja Heraldyczna

Komisja Heraldyczna − organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw administracji publicznej do spraw związanych z heraldyką, weksylologią oraz falerystyką, powoływana na podstawie poprawki z 29 grudnia 1998 do ustawy o odznakach i mun ...

                                               

Komisja Ochrony Praw Pasażerów

Komisja Ochrony Praw Pasażerów jest wyodrębnioną komórką organizacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego powołaną do rozpatrywania skarg pasażerów. KOPP kontroluje przestrzeganie przez przewoźników lotniczych przepisów unijnych rozporządzeń nr: 261/2004 ...

                                               

Komisja Ustalania Nazw Miejscowości

Komisja Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej – państwowy organ administracyjny powstały w 1934 roku, a po wojnie reaktywowany w 1945, działający głównie na terenach tzw. Ziem Odzyskanych. Na początku kwietnia 19 ...

                                               

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest, obok Komisji ...

                                               

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów – organ rządu, w okresie od 1945 r. wielokrotnie powoływany i likwidowany. W czasach II Rzeczypospolitej istniały ciała o podobnym charakterze.

                                               

Komitet Obrony Kraju

Komitet Obrony Kraju – organ do spraw obronnych Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie Prezydenta RP.

                                               

Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa – organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. W struktury Krajowej Administracji Skarbowej wchodzi Służba Celno-Skarbowa, która jest organem ścigania.

                                               

Krajowa Informacja Skarbowa

Krajowa Informacja Skarbowa – jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej. Na czele Krajowej Informacji Skarbowej stoi dyrektor. Siedzibą Krajowej Informacji Skarbowej jest Bielsko-Biała.

                                               

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – polski organ państwowy, który według Konstytucji ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Siedziba i Biuro KRRiT znajdują się na skwerze kard. ...

                                               

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – państwowa szkoła z siedzibą w Warszawie, wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego, podlegająca Prezesowi Rady Ministrów. Kształci i przygotowuje ...

                                               

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – szkoła utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jako osoba prawna pozostająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości. Rozpoczęła działalność w dniu ...

                                               

Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe” – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan zarzą ...

                                               

Międzyresortowy Zespół do spraw Polonii i Polaków za Granicą

Międzyresortowy Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą - utworzony 7 lutego 2006 r. przez Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. Zespół został utworzony, z zachowaniem uprawnień właściwych organów, w celu koordynacji działań polo ...

                                               

Morski Urząd Zdrowia

Morski Urząd Zdrowia – w Polsce Ludowej w latach 1946–1954 urząd podległy Ministerstwu Zdrowia i odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne w portach i na statkach handlowych. Do kompetencji Morskiego Urzędu Zdrowia należały: deratyzacja, dezynfe ...

                                               

Naczelnik urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i wykonuje zadania przy pomocy kierowane ...

                                               

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia. Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Kadencj ...

                                               

Najwyższy organ kontroli (1808-1867)

2 marca 1809 r., na podstawie dekretu monarchy została utworzona Główna Izba Obrachunkowa GIO. Izba składała się z prezesa, któremu podlegało m.in. czterech konsyliarzy, pięciu rachmistrzów, a także asesorzy. GIO prowadziła kontrolę rachunków, na ...

                                               

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP ...

                                               

Niezależne organy regulacyjne

Niezależne organy regulacyjne to centralne organy administracji o szczególnym statusie, których szefowie nie wchodzą w skład Rady Ministrów. Charakteryzują się one znacznym stopniem niezależności od rządu oraz ograniczonymi możliwościami odwoływa ...

                                               

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – polska instytucja, będąca pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bezpośrednio odpowiadająca za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania na obszarze objętym jej działalnością. W Polsc ...

                                               

Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego

Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego – w Polsce organ administracji rybołówstwa morskiego podległy ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, działający na podstawie art. 101 i następnych ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morsk ...

                                               

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – państwowa osoba prawna zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w ...

                                               

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna

Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna – powstała w dniu 1 stycznia 1991 na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności jako następczyni PIR. PAR była bezpośrednio podległą agendą Ministerstwa Łączności. Do jej zadań należało zarządz ...

                                               

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection) – państwowa osoba prawna działająca w formie agencji wykonawczej. PIORIN powstał w dniu 1 maja 2004 roku nieobowiązującą już ustawą z dnia 18 ...

                                               

Państwowa Inspekcja Radiowa

Państwowa Inspekcja Radiowa – utworzona przez uchwałę Rady Ministrów z 20 lutego 1968 roku. Była bezpośrednio podległą agendą Ministerstwa Łączności. Do jej zadań należało zarządzanie widmem częstotliwości radiowych na terenie kraju. Ponadto kont ...

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych – powołana przy ministrze właściwym do spraw transportu stała i niezależna instytucja, której zadaniem jest badanie poważnych wypadków, wypadków i incydentów związanych z ruchem pojazdów kolejowych.

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu. Powołana do życia w 2002 roku, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania ...

                                               

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich – polska niezależna komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej, prowadząca badania wypadków i incydentów morskich. Działa na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o P ...

                                               

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza – stały najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów oraz referendów w Polsce. Przepisy normujące działalność PKW znajdują się w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy art. 157–165. ...

                                               

Państwowa sfera budżetowa

Państwowa sfera budżetowa – państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

                                               

Państwowa Straż Łowiecka

Państwowa Straż Łowiecka – umundurowana, uzbrojona i wyposażona w terenowe, oznakowane środki transportu formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Została utworzona w ...

                                               

Państwowa Straż Rybacka

Państwowa Straż Rybacka – umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Została utworzona w 1985, jest jednostką wojewódzkiej administracji zespo ...

                                               

Państwowy monitoring środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska – system powołany na podstawie Prawo o ochronie środowiska. Państwowy monitoring środowiska, według art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska jest systemem: gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania inf ...

                                               

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń – wyspecjalizowany organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym działający w latach 1996–2002. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń sprawował nadzór ubezpieczeniowy jedynie w zakresie nadzoru bieżącego nad działal ...

                                               

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – pełnomocnik Rady Ministrów realizujący politykę rządu w zakresie równego traktowania, przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć ...

                                               

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – państwowa jednostka organizacyjna powołana w 1947, funkcjonująca w obecnej formie na mocy ustawy z 20 grudnia 1996 w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w ...

                                               

Polski Monopol Loteryjny

Polski Monopol Loteryjny jest spółką skarbu państwa działającą na polskim rynku od roku 1936, ma bogatą historię. Obecnie spółka znajduje się w stanie likwidacji. Celem działania spółki jest realizacja monopolu państwa w zakresie gier losowych, a ...

                                               

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – jeden z organów pierwszej instancji. Oznacza to, że do kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie ...

                                               

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia ...

                                               

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem p ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie