Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 321

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 321
                                               

Przymierze Społeczne

Przymierze Społeczne – koalicja wyborcza zawiązana 27 czerwca 1998, biorąca udział w wyborach samorządowych przeprowadzonych 11 października 1998. Partiami tworzącymi koalicję były Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emeryt ...

                                               

Rewolucyjny Związek Niepodległości i Wolności

Rewolucyjny Związek Niepodległości i Wolności – konspiracyjna organizacja działająca na terenie okupacji radzieckiej w okresie 1939-1940, utworzona przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej "Siew", Stronnictwa Ludowego, Polskiej Par ...

                                               

Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego

Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego – rocznik ukazujący się od 1959 roku. Wydawcą był od 1959 przez Zakład Historii Ruchu Ludowego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1992 wydawcą jest Zakład Historii Ruchu Ludowego NKW PSL. Redaktorami naczelnymi ...

                                               

Zielony Krzyż (ZK)

Zielony Krzyż – konspiracyjna służba sanitarna działająca w okresie II wojny światowej. Zielony Krzyż powstał jako służba sanitarna powołana do opieki nad rannymi i chorymi żołnierzami Batalionów Chłopskich oraz ludnością cywilną. Założony został ...

                                               

Zielony Sztandar

Zielony Sztandar – polski tygodnik związany z ruchem ludowym, wydawany od 1931 roku. Od 2019 roku dwutygodnik. Zielony Sztandar powstał jako tygodnik związany ze Stronnictwem Ludowym Stronnictwo Ludowe powstało z połączenia PSL Piast, PSL Wyzwole ...

                                               

Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici”

Związek Młodzieży Wiejskiej RP Wici – organizacja młodzieży wiejskiej, działająca w latach 1928–1948, założona przez część działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej. Organizacja powstała w 1928 r., a do pierwszego zarządu głównego weszli ...

                                               

Związek Pracy Ludowej "Orka”

Związek Pracy Ludowej "Orka” – konspiracyjna organizacja w okresie okupacji hitlerowskiej, reprezentująca prawe skrzydło ruchu ludowego. ZPL powstał w 1941 r. na bazie Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi. Organizacja miała być miejsk ...

                                               

Estezet

Estezet, właśc. Samodzielna Ekspozytura Wywiadowcza "Estezet” Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza – polska placówka wywiadowcza, działająca w czasie II wojny światowej na terenach obu Ameryk, mająca siedzibę w Nowym Jorku. Powstanie Samodzielnej ...

                                               

Gabinet Jego Królewskiej Mości

Gabinet Jego Królewskiej Mości – centralny urząd polityki zagranicznej, który stworzył Stanisław August Poniatowski w 1763/1764 roku. Miał on być i był niezależny od szlacheckiej kancelarii RP. Był to sekretariat osobisty króla, zajmujący się dom ...

                                               

Ludwik Lucjan Sadowski

Ludwik Lucjan Sadowski, pseudonim "Sadwik” – oficer wywiadu II RP, kierownik Ekspozytury "Estezet” w Nowym Jorku.

                                               

Szkoła Języków Orientalnych

Szkoła Języków Orientalnych – działająca w Stambule od 1766, powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była placówką kształcącą w językach wschodnich polskich tłumaczy i przyszłych pracowników dyplomacji. Jednocześnie wyznacz ...

                                               

Centrolew

Centrolew – sojusz partii centrowych i lewicowych zawiązany w 1929 w celu zwalczania systemu rządów sanacji obozu Józefa Piłsudskiego. W skład Centrolewu weszły: Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie”, Polskie Stron ...

                                               

Gazeta Ludowa (1902–1904)

Gazeta Ludowa – początkowo tygodnik, a następnie pismo wychodzące dwa razy w tygodniu, ukazujące się w Poznaniu w latach 1902–1904. Czasopismo było redagowane m.in. przez Różę Luksemburg, Marcina Kasprzaka i Tadeusza Matuszewskiego a finansowane ...

                                               

Historia związków zawodowych w Polsce

Pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać na ziemiach należących obecnie do Polski pod koniec XIX wieku. Proces ten rozpoczął się na Górnym Śląsku, przede wszystkim w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Tarnowskich Górach w Królestwie Prus. Na tym ...

                                               

Jan Leder

Urodził się we Włocławku w robotniczej rodzinie. W wieku 12 lat przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy. Tam po ukończeniu czterech klas gimnazjum rozpoczął pracę jako ślusarz. Jako robotnik zetknął się z ruchem socjalistycznym. W 1889 r. był je ...

                                               

Ruch robotniczy na ziemiach polskich

Druga połowa XIX wieku to intensywny rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich, podówczas pozostających pod zaborami austriackim, pruskim i rosyjskim. Duże znaczenie mają ziemie Królestwa Polskiego, które były poddane silnej rusyfik ...

                                               

Związek Młodzieży Socjalistycznej (1902–1905)

Związek Młodzieży Socjalistycznej – socjalistyczna organizacja młodzieżowa w zaborze rosyjskim na ziemiach polskich, powstała w Warszawie 13 maja 1902, działająca na terenie szkół średnich i wyższych. Działalność zakończyła w 1905. Wydawała czaso ...

                                               

Związek Robotników Budowy Maszyn i Metalowców

Związek Robotników Budowy Maszyn i Metalowców – pierwszy związek zawodowy jaki powstał w Poznaniu. Założono go w kwietniu 1870, jako pokłosie pierwszych w Poznaniu strajków w 1869. Organizacja związkowa założona została przez działaczy nurtu ugod ...

                                               

Głos Więźnia

Głos Więźnia. Organ więźniów - socjalistów polskich – tajne, rękopiśmienne czasopismo socjalistyczne wydawane w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Pierwszy numer ukazał się 16 stycznia 1879 - łącznie wydano trzy lub cztery numery, przy czym pierw ...

                                               

Równość (periodyk socjalistyczny)

"Równość ” – czasopismo społeczno-polityczne wydawane w Genewie w latach 1879-1881 przez Stowarzyszenie Socjalistów Polskich "Równość". Był to pierwszy polski periodyk socjalistyczny o tendencjach anarchistycznych.

                                               

Socjalistyczny system prawa

Socjalistyczny system prawa – system prawa który obowiązywał na terenie ZSRR oraz państw demokracji ludowej od 1917 r. Systemy prawa socjalistycznego były systemami prawa funkcjonującymi w państwach socjalistycznych. Ich podstawę stanowiła marksi ...

                                               

Socjalizm w Polsce

Choć pierwsze organizacje socjalistyczne na terenie Polski powstały dopiero w latach 70. XIX wieku, wśród emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii i Francji rozwijał się nurt socjalizmu utopijnego. Reprezentanci nurtu socjalizmu utopijnego ze wzglę ...

                                               

Komitet Stały Rady Ministrów

Stały Komitet Rady Ministrów – organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących ...

                                               

Rada Ministrów w Polsce

Po raz pierwszy rząd polski został określony nazwą "Rada Ministrów” w Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego tzw. Kongresowego z 27 października 1815 r. zrezygnowała z tej nazwy na rzecz ter ...

                                               

Aborcja w Polsce

Aborcja w Polsce – do 1932 roku była bezwzględnie zabroniona, a od roku 1932, z przerwą w okresie okupacji niemieckiej, od ogólnego zakazu aborcji obowiązują określone wyjątki. Na podstawie ustawy z 1993 aborcja jest dopuszczalna jedynie w trzech ...

                                               

Aborcja w II Rzeczypospolitej

Aborcja w II Rzeczypospolitej – przerywanie ciąży w II Rzeczypospolitej było początkowo całkowicie zakazane, później dozwolone pod pewnymi warunkami. W XIX wieku rozpoczęła się na nowo dyskusja nad dopuszczalnością przerywania ciąży, w której zde ...

                                               

Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia – święto obchodzone 25 marca przez Kościół katolicki w Polsce, w celu przypomnienia o nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium V ...

                                               

Fundacja Pro

Fundacja Pro - prawo do życia - stowarzyszenie pro-life działające w Polsce od roku 2005, w roku 2008 uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jej założycielem jest Mariusz Dzierżawski. Fundacja jest organizatorem antyaborcyjnej wystawy W ...

                                               

Projekt zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ochrony życia ludzkiego

Projekt zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ochrony życia ludzkiego – projekt ustawy złożony w Sejmie RP V kadencji w 2006 i odrzucony 13 kwietnia 2007. Po tym głosowaniu marszałek Sejmu Marek Jurek zrezygnował z pełnienia urzędu.

                                               

Tysiąc vs. Polska

20 marca 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie Alicji Tysiąc 25 tys. euro zadośćuczynienia oraz 14 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych. Trybunał przyznał zadośćuczynieni ...

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – organizacja studencka działająca w charakterze stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych. ELSA Poland d ...

                                               

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa – organizacja pozarządowa utworzona przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Powstała n ...

                                               

Izba adwokacka

Izba adwokacka – ogół polskich adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej. Przepisy o samo ...

                                               

Komitet Obrony Sprawiedliwości

Komitet Obrony Sprawiedliwości – porozumienie polskich organizacji skupiających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. KOS został założony 5 czerwca 2018, od tamtego czas ...

                                               

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych – jest obok okręgowych izb radców prawnych jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu radców prawnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Izba posiada osobowość prawną. ...

                                               

Krajowa Rada Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych – organ wykonawczy Krajowej Izby Radców Prawnych, złożony z radców prawnych, działający na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

                                               

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka – organ samorządu zawodowego adwokatury w Polsce, posiadający osobowość prawną i siedzibę w Warszawie mieszczącą się przy ulicy Świętojerskiej 16.

                                               

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Zgodnie ze statutem OSAS, jego celami są: utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników. propagowanie idei integracji zawodowej z asystentami sędziów innych państw, propagowanie idei racjonalnego tworzenia prawa, w ...

                                               

Okręgowa izba radców prawnych

Okręgowa izba radców prawnych – jest obok Krajowej Izby Radców Prawnych jednostką organizacyjną działającego w Polsce samorządu radców prawnych. Posiada osobowość prawną. Tworzą ją radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie dane ...

                                               

Okręgowa rada adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka – jeden z organów Izby Adwokackiej. Liczba Okręgowych Rad jest równa ilości Izb Adwokackich i aktualnie wynosi 24 w całej Polsce.

                                               

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Jest to jeden z samorządów zawodów prawniczych. Zawód rzecznika patentowego, podobnie jak zawód adwokata i radcy prawnego, jest wolnym zawodem ora ...

                                               

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne – polska organizacja naukowa utworzona w 1973 w Krakowie z inicjatywy Brunona Hołysta, Tadeusza Hanauska i Jana Markiewicza.

                                               

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii – zarejestrowane w Polsce w 1991 stowarzyszenie naukowe zajmujące się nauką kryminologii i problematyką z tym związaną. Jego patronem jest prof. Stanisław Batawia. Towarzystwo powst ...

                                               

Polskie Towarzystwo Legislacji

Polskie Towarzystwo Legislacji – założone w 1996 r. stowarzyszenie prawnicze z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 6 Statutu Polskiego Towarzystwa Legislacji jego celem jest "popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa legislacji, upowsz ...

                                               

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – ekspercka organizacja pozarządowa skupiająca prawników i prawniczki, specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Została powołana do życia 9 grudnia 2006. Współpracuje z siecią organizacj ...

                                               

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego

Powstało w 1992. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha 1992–2001, prof. dr hab. Leszek Garlicki 2001–2002, prof. dr hab. Andrzej Szmyt 2002–2006 i prof. dr hab. Marian Grzybowski. Obecnie stanowisko to zajmuje pr ...

                                               

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest "popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska ...

                                               

Samorząd prokuratorski w Polsce

Samorząd prokuratorski w polskiej prokuraturze stanowią organy kolegialne: zgromadzenia prokuratorów, kolegia prokuratur regionalnych, kolegia prokuratur okręgowych oraz Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

                                               

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy – organizacja pozarządowa działająca na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono w Po ...

                                               

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich – polska organizacja naukowa założona w 1990 r. mająca na celu – zgodnie z jej Statutem – "rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce.” Posiada ona charakter katolicki, co wynika z § 1 Statutu, k ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie