Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 360

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 360
                                               

Stowarzyszenie Koty Rasowe

Stowarzyszenie Koty Rasowe – stowarzyszenie osób zainteresowanych amatorską hodowlą kotów rasowych, działające na terenie Polski z siedzibą w Warszawie. Prezesem federacji jest Anna Surowiecka.

                                               

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr. Aby zostać ratownikiem tatrzańskim, należy przejść okres próbny trwający od 1 ...

                                               

Towarzystwo Opieki nad Majdankiem

Towarzystwo Opieki nad Majdankiem – ogólnopolska, otwarta organizacja typu non-profit, powstała 12 listopada 1945 r. z inspiracji działaczy społecznych Lublina i Lubelszczyzny, zrzeszająca tych, którym bliska była szeroko rozumiana idea upamiętni ...

                                               

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – organizacja pożytku publicznego, niosąca pomoc osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Istnieje od 1991 roku. Decyzją XV Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym organizacja w ...

                                               

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej – istniejąca od 1957 roku organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel wszechstronne rozwijanie stosunków polsko-chińskich oraz promocję Chin w Polsce i Polski w Chinach. W tym celu organizuje konferencje ...

                                               

Wrocławska Izba Gospodarcza

Wrocławska Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego powstała we Wrocławiu w 2004 z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców. Wrocławska Izba Gospodarcza przyznaje nagrodę Złota Kula. Członkowie Izby wspierają także inne wrocławskie pr ...

                                               

YMCA (Polska)

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA – młodzieżowa organizacja społeczna, zbudowana na podstawach programowych międzynarodowej organizacji YMCA, której celem jest prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej, jak również edukacyj ...

                                               

Zachodni Zakon Sufi w Polsce

Zachodni Zakon Sufi w Polsce – prawnie działający na terenie polski od 7 marca 1991 związek wyznaniowy. Polska Centrala Zachodniego Zakonu Sufi znajduje się w Warszawie. Związek jest powiązany z ruchem New Age. W Polsce posiada pięć przedstawicie ...

                                               

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie którego akt odnowienia sporządzony i podpisany został na spotkaniu delegatów bractw w Kórniku 10 listopada 1990 r. Za czasów II Rzeczypospolitej poprzednikiem Z ...

                                               

Związek Hodowców Psów Rasowych

Związek Hodowców Psów Rasowych – organizacja kynologiczna, powstała w 2000 roku, zrzeszająca hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek Hodowców Psów Rasowych jest zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Cz ...

                                               

Związek Uzdrowisk Polskich

Związek Uzdrowisk Polskich – organizacja, koordynująca działania przemysłu uzdrowiskowego, powstała w 1926. Związek był kontynuacją Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk, który powstał w 1910 w czasie I Krajowego Zjazdu Przemysłowo-Balneologic ...

                                               

Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim

Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim – organizacja samopomocy społecznej działająca w zaborze pruskim w l. 1915–1918 Powstał podczas I wojny światowej w lutym 1915 w Poznaniu. Głównym jego zadaniem było niesienie pomocy ludności Królestw ...

                                               

Komitet Obywatelski stołecznego miasta Warszawy

Powstał 1 sierpnia 1914 r. z inicjatywy warszawskich działaczy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Polityki Realnej. Został zatwierdzony 3 sierpnia 1914 postanowieniem warszawskiego rosyjskiego generał-gubernatora Jakowa Żylińskieg ...

                                               

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA - komitet popierający budowę pomnika ofiar Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolit ...

                                               

Polski Związek Działkowców

Polski Związek Działkowców – od 19 stycznia 2014 stowarzyszenie ogrodowe, w okresie od 8 czerwca 1981 do 18 stycznia 2014, samodzielna i samorządna organizacja społeczna, powołana do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynika ...

                                               

Prołuż

Prołuż – powołana 12 września 1945 w Krotoszynie młodzieżowa organizacja społeczna promująca kulturę Serbołużyczan – słowiańskiej mniejszości w Niemczech oraz wspierająca łużyckie aspiracje niepodległościowe po II wojnie światowej. Korzenie organ ...

                                               

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych

Na zjeździe przedstawicieli różnych organizacji nauczycielskich, m.in. także działaczy Polskiego Związku Nauczycielskiego i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego z obu okupowanych przez państwa centralne części Królestwa Polskiego w Radomiu 29- ...

                                               

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego – postępowa organizacja nauczycielska działająca na terenie Galicji w latach 1905-1919

                                               

Pomoc społeczna w Polsce

Pomoc społeczna w Polsce według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – instytucja polityki społecznej mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.

                                               

Barszczańska

Barszczańska to z urbanistycznego punktu widzenia, w głównej mierze osiedle bloków socjalnych, zlokalizowanych przy ulicach Barszczańskiej i Klepackiej, stanowiące zamkniętą enklawę biedy zamieszkałą przez około 2500 osób 600 rodzin. Jest to najw ...

                                               

Bilet kredytowany

Bilet kredytowany – polska forma świadczenia niepieniężnego pomocy społecznej przyznawana na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej. Bilet kredytowany jest zasiłkiem celowym niepieniężnym, umożliwiającym klientowi pomocy społecznej pokonani ...

                                               

Bogaci Miłosierdziem

Medal otrzymują osoby lub instytucje wyróżniające się w pomocy świadczonej potrzebującym i wspierające dzieła organizacji. Medal został zaprojektowany w 1998 dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej przez prof. Czesława Dźwigaja w formie przypominaj ...

                                               

Dom samotnej matki

Dom samotnej matki – niezależny ośrodek oferujący nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Zakres oferowanej pomocy zakłada oprócz pomocy materialnej, także pomoc psychologa o ...

                                               

Działalność samorządu terytorialnego w opiece społecznej

Pomoc społeczna – najstarsza instytucja polityki społecznej, uznawana współcześnie w większości krajów za jeden z zasadniczych – obok ubezpieczeń i zaopatrzenia społecznego – elementów systemu zabezpieczenia społecznego.

                                               

Dzieciniec pod Słońcem

Dzieciniec pod Słońcem – pierwszy stworzony w Poznaniu ogród jordanowski, zrealizowany z rozmachem w latach 1927-1928 na zachodniej terasie Warty w rejonie Drogi Dębińskiej i ul. Bielniki na Łęgach Dębińskich na osiedlu samorządowym Wilda.

                                               

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym Dz.U. z 1974 ...

                                               

Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci

Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci na Mokotowie – polska instytucja opieki społecznej założona 1 października 1830 w Warszawie, przy ówczesnej ul. Okopowej nr 3109. Była pierwszą placówką wychowawczą w Warszawie.

                                               

Izba Dworcowa dla Matki i Dziecka

Izba Dworcowa dla Matki i Dziecka – forma pomocy społecznej dla kobiet ciężarnych oraz matek z małymi dziećmi funkcjonująca na większych dworcach w Polsce w okresie 1945-1948. Izby były placówkami całodobowymi, organizowanymi na większych, zwłasz ...

                                               

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – świadczenie rodzinne, przysługujące rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka. Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ...

                                               

Władysław Kanka

Władysław Kanka – polski urzędnik w obszarze pomocy społecznej, organizator placówek opiekuńczych dla różnych grup społecznych. W młodości przeprowadził się do Gdańska, gdzie pracował przez około trzydzieści lat w sektorze pomocy społecznej. Zajm ...

                                               

Kolonia dla bezrobotnych na Kopaninie w Poznaniu

Kolonia dla bezrobotnych na Kopaninie – kwartał zabudowy zlokalizowany w Poznaniu, na Kopaninie, przy ul. Kopanina.

                                               

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy – utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w ramach tzw. nowego ładu mieszkaniowego. Celem KFM jest zapewnienie dostępu ...

                                               

Kuroniówka

Kuroniówka – potoczne określenie darmowego posiłku, jaki był wydawany na ulicach Warszawy mieszkańcom miasta na początku lat 90. XX wieku, m.in. osobiście przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia. Posiłkiem tym była grochówka. Nas ...

                                               

Markot

Ruch Wychodzenia z Bezdomności "Markot ” – ruch społeczny powstały na bazie eksperymentu osad Victoria Kotan, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Pierwsza tego typu placówka uruchomiona została w miejscowości Lutynka, druga w Jelenim Ruczaju. Ko ...

                                               

Monar

Monar – zintegrowany system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej – samotnym, chorym na AIDS, skrzywdzonym przez los. Monar to ap ...

                                               

Osiedle Darzybór

Osiedle Darzybór – modelowe, pilotażowe osiedle socjalne zlokalizowane w Poznaniu, w części Darzybór. Projekt budowy jednostki jest realizowany z aktywnym udziałem osób wykluczonych społecznie na wszystkich etapach, od planowania do wykonania.

                                               

Osiedle Opieki Społecznej na Naramowicach w Poznaniu

Osiedle Opieki Społecznej – kwartał zabudowy zlokalizowany w Poznaniu, na Naramowicach, na osiedlu samorządowym Naramowice, pomiędzy ulicami Umultowską, Madziarską, Słubicką, Sycylijską i Lechicką.

                                               

Osiedle socjalne na Zawadach w Poznaniu

Osiedle socjalne na Zawadach – jedno z pierwszych w Poznaniu międzywojennym osiedli socjalnych, zlokalizowane dawniej przy zbiegu ulic Zawady i św. Wincentego.

                                               

Piecza zastępcza

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to ...

                                               

Przyjaciel Ludzi Bezdomnych

Przyjaciel Ludzi Bezdomnych – honorowe wyróżnienie, ustanowione i nadawane przez Marka Kotańskiego, twórcę Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności. Tytuł Przyjaciela Ludzi Bezdomnych otrzymywali sprzymierzeńcy dzieła pomocy bliźniemu. Kanclerzem ...

                                               

Towarzystwo Kolonii Letnich dla Ubogiej i Słabowitej Dziatwy Warszawy

Towarzystwo Kolonii Letnich dla Ubogiej i Słabowitej Dziatwy Warszawy – polska organizacja społeczna, której celem działania była organizacja kolonii letnich dla ubogich dzieci warszawskich. Jedną z doraźnych form pomocy najuboższym dzieciom Wars ...

                                               

Ustawa o pomocy społecznej (2004)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z pomocą społeczną. Ustawa określa: zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. zadania w zakresie pomoc ...

                                               

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej. Ustawa określa: zasady i formy wspierania rodz ...

                                               

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Towarzystwo powstało w 1814 z inicjatywy hr. Zofii Zamoyskiej z Czartoryskich. Od 1818 roku należał do nich budynek Res Sacra Miser łac. ubogi jest świętością przy Krakowskim Przedmieściu 62. W 1842 nastąpiły zmiany w organizacji szpitali warszaw ...

                                               

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi – polskie stowarzyszenie dobroczynne utworzone w 1901 w Wilnie z inicjatywy bankiera Józefa Montwiłła. Do głównych zadań organizacji należała opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia, zaniedbanymi, opuszcz ...

                                               

Zielona Akcja

Zielona Akcja – akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów w ...

                                               

Prostytucja w Polsce

Prostytucja w Polsce nie jest zabroniona prawnie, jednak w polskim kodeksie karnym wymieniono trzy rodzaje przestępstw związanych z prostytucją: stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo.

                                               

Dziwex

Nielegalną rekrutacją zajmowali się specjaliści od choreografii w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. Pracę zleciły powiązane z mafią włoskie agencje "Olivero” i "Thea Maggioli”. Kobiety w zdecydowanej większości blondynki, którym obie ...

                                               

Pogrom alfonsów

Pogrom alfonsów – określenie stosowane wobec trzydniowych zamieszek wywołanych w 1905 roku przez warszawskie bojówki Bundu przeciwko środowisku sutenerów. Niezadowolenie członków Bundu spowodowane było kojarzeniem środowisk żydowskich ze stręczyc ...

                                               

Fundacja Mamy i Taty

Fundacja została założona przez trzy matki. Jej przedmiotem działalności jest przede wszystkim działalność na rzecz poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, obrony praw konsumenta, oraz inspirowanie i realizowanie inicjatyw ws ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie