Топ-100 ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 88

ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 88
                                               

Taksim

Taksim – wysuwana przez Turcję i Turków cypryjskich koncepcja rozwiązania konfliktu grecko-tureckiego o Cypr, polegająca na dokonaniu podziału terytorialnego wyspy na część grecką i turecką.

                                               

Frakcja (polityka)

Frakcja polityczna to zorganizowana i zdyscyplinowana grupa ludzi, która wyodrębniła się w ramach szerszego organizmu politycznego. Jest ona świadoma własnych odrębności, które wynikają z akceptowania odmiennych idei, preferowania odmiennego styl ...

                                               

Polityka społeczna

Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznyc ...

                                               

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej, w otoc ...

                                               

Polityka zaciskania pasa

Polityka zaciskania pasa – polityka zmniejszania deficytu budżetowego poprzez gwałtowne cięcia wydatków państwa. Przykładem polityki zaciskania pasa jest Grecja po kryzysie zadłużenia w 2009.

                                               

Nowa Polityka Ekonomiczna

Nowa Polityka Ekonomiczna – określenie doktryny polityki gospodarczej Rosji Radzieckiej i później ZSRR w latach 1921–1929. Określana jest ona jako rodzaj gospodarki mieszanej lub kapitalistycznej. NEP oznaczał zmianę polityki gospodarczej rządu r ...

                                               

Zielona polityka

Zielona polityka – ideologia polityczna. Jest zestawem idei, wartości i poglądów będących podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, rozwijającego się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i promującego prawa człowie ...

                                               

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna, polityka monetarna – część polityki gospodarczej, polegająca na systematycznych działaniach mających na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna inst ...

                                               

Polityka handlowa

Polityka handlowa - ogół decyzji rządowych dotyczących odpłatnej wymiany dóbr i usług pomiędzy państwami. Decyzje te bezpośrednio wpływają na oddziaływanie i kontrolę obrotów handlowych. Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju polityki, w polity ...

                                               

Polityka arktyczna Unii Europejskiej

Polityka Unii Europejskiej względem Arktyki – polityka względem strategicznego regionu Arktyki, którego - według Komisji Europejskiej - rozwój będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. Zwiększone zaangażowani ...

                                               

Polityka publiczna

Polityka publiczna – sfera, czy dziedzina zracjonalizowanych i systemowych działań państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych. Jest to także dyscyplina nauk społecznych w krajach zachodnich, zwłaszcza anglosaskich. Polityka publiczna jak ...

                                               

Nadzór makroostrożnościowy

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym – obejmuje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego powstającego w systemie finansowym lub jego otoczeniu oraz działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania tego ryzyka z wyko ...

                                               

Polityka kadrowa

Polityka kadrowa – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem. Powinna ona zapewniać zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych jednocześnie reali ...

                                               

Realpolitik

Realpolitik – polityka oparta na kalkulacji siły i interesów narodowych, odrzucająca czynniki moralne i etyczne jako zakłócające realistyczne podejście do danej sprawy. Na brak elementarnej zdolności do realnego ujmowania zjawisk politycznych w P ...

                                               

Polityka regionalna

Polityka regionalna - w aktualnym ujęciu rozumiana jest jako całokształt działań władz publicznych, podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji w regionach mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarek regionalnych, zdyna ...

                                               

Ustrój polityczny Korei Północnej

Oficjalnie Korea Północna jest republiką socjalistyczną, w rzeczywistości dyktaturą totalitarną. Obowiązuje konstytucja z 2009 roku, znowelizowana w 2012 roku. Najwyższym urzędem w państwie jest przewodniczący Komisji Spraw Państwowych. Według ko ...

                                               

Ustrój polityczny Meksyku

Meksyk jest wielopartyjną republiką związkową. Przez 71 lat od 1929 do 2000 r. Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna nieprzerwanie rządziła krajem, wygrywając wybory 14 razy z rzędu. Ostatecznie w 2000 r. wybory prezydenckie wygrał kandydat opozycyj ...

                                               

Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna, ekopolityka – świadoma i celowa działalność państwa polegająca na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkoś ...

                                               

Strategia cenowa

Strategia cenowa – strategia przedsiębiorstwa uwypuklająca rolę cen jako środka realizacji celów rynkowych. Stanowienie cen decyduje w znacznym stopniu o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a nawet o jej przetrwaniu. Cena jest sumą pieniędzy, jaką ...

                                               

Polityka językowa

Polityka językowa – ogół świadomych działań mających na celu kształtowanie pożądanych indywidualnych i zespołowych zachowań językowych. Według innej definicji polityka językowa to zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosu ...

                                               

Polityka językowa na Łotwie

Polityka językowa na Łotwie – podstawą polityki językowej na Łotwie są artykuły 4 i 114 Konstytucji, które określają język łotewski jako urzędowy. Jednocześnie konstytucja nadaje prawo mniejszościom narodowym do ochrony i rozwijania ich języków. ...

                                               

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna – ogół działań państwa polegających na wykorzystaniu szeregu instrumentów fiskalnych, takich jak podatki i inne daniny publiczne, wydatki, deficyt publiczny, dług publiczny, udzielane gwarancje i poręczenia kredytowe dla podmiot ...

                                               

Polityka budżetowa

Polityka budżetowa – jest rodzajem polityki gospodarczej, na którą składają się wydatki rządowe, podatki i transfery oddziałujące na poziom zagregowanego popytu w gospodarce. Polityka budżetowa razem z polityką monetarną umożliwia państwu oddział ...

                                               

Polityka rolna

Polityka rolna – dziedzina polityki mikroekonomicznej określająca zespół środków, regulacji i działań państwa mających na celu kształtowanie rozmiarów produkcji rolnej i utrzymanie jej opłacalności, kreowanie przeobrażeń agrarnych zmierzających d ...

                                               

Polityka dywidendowa

Podejmując decyzję o przyjęciu partykularnej polityki wypłacania określonej części zysku trzeba wziąć pod uwagę, że środki pieniężne jakie wpłynęły lub wpłyną do spółki, są w rzeczywistości własnością akcjonariuszy właścicieli. W tym aspekcie zar ...

                                               

Polityka zagraniczna San Marino

San Marino pełni aktywną rolę polityczną na arenie międzynarodowej. Kraj ten posiada ponad 70 ambasad oraz konsulatów na całym świecie. San Marino jest pełnoprawnym członkiem poniższych organizacji międzynarodowych: ONZ Międzynarodowego Funduszu ...

                                               

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej p ...

                                               

Polityka otwartych drzwi

Polityka otwartych drzwi – nazwa polityki Stanów Zjednoczonych wobec Chin na początku XX wieku. Zasady polityki otwartych drzwi zostały po raz pierwszy sformułowane 6 września 1899 roku przez sekretarza stanu Johna Haya w notach skierowanych do m ...

                                               

Ustrój polityczny Armenii

Armenia jest demokracją parlamentarną, której ustrój polityczny wzorowany jest na rozwiązaniach zachodnioeuropejskich. Pomimo tego, wielu obserwatorów kwestionuje czy demokratyczne założenia konstytucyjne są realizowane w rzeczywistości, wskazują ...

                                               

Ustrój polityczny Serbii

Republika Serbii jest demokracją parlamentarną w której prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Ustrój polityczny państwa reguluje konstytucja z 2006 roku. Serbia ma dwa regiony autonomiczne: Wojwodinę i Kosowo.

                                               

Polityka jednych Chin

Polityka jednych Chin – zasada obowiązująca w chińskiej polityce, zakładająca istnienie tylko jednego państwa chińskiego, składającego się z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwanu. Stosowana przez Chińską Republikę Ludową ChRL i Republi ...

                                               

Sankō-sakusen

Strategia "trzech wszystkich", Sankō-sakusen ; chiń. 三光政策 ; pinyin: sānguāng zhèngcè – strategia spalonej ziemi stosowana przez Cesarską Armię Japońską w czasie II wojny światowej w Chinach. Strategia składała się z tzw. trzech wszystkich: ws ...

                                               

Ruch samoumocnienia

Ruch samoumocnienia – ruch polityczny, społeczny i ekonomiczny w Chinach za czasów dynastii Qing, mający na celu wzmocnienie państwa po wojnach opiumowych i powstaniach ludowych, poprzez import zachodnich technologii, przy równoczesnym zachowaniu ...

                                               

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, ; przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego pod nazwą Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony – ang. European Security and Defence Policy) – integralna część wspólnej polityki zagranicznej i bezpie ...

                                               

Holenderska polityka wobec narkotyków

Podstawą prawną dzisiejszej holenderskiej polityki wobec narkotyków hol.: Het drugsbeleid van Nederland jest ustawa o opium z 1919 roku. Z czasem ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. W latach 60. wraz z ruchem hipisowskim i buntem dzieci kwi ...

                                               

Polityka (Arystoteles)

Polityka - rozprawa Arystotelesa w którym wykłada w systematyczny sposób swoje poglądy na organizację państwa i ustroju politycznego. Polityka kontynuuje tematy podjęte w Etyce nikomachejskiej. W Corpus Aristotelicum obejmuje strony od 1252a do 1 ...

                                               

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa informacji – zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania. Jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, za ...

                                               

Polityka historyczna

Polityka historyczna lub polityka pamięci – kształtowanie świadomości historycznej oraz wzmocnienie publicznego dyskursu o przeszłości.

                                               

Appeasement

Appeasement, zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie – polityka ustępstw prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii premiera Neville’a Chamberlaina, a później także rząd francuski premiera Édouarda Daladiera w latach 1935–1939 wobec państw Osi: III Rz ...

                                               

Frakcja Czerwonej Armii

Frakcja Czerwonej Armii – organizacja terrorystyczna działająca w Niemczech Zachodnich, a następnie zjednoczonych Niemczech.

                                               

Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe – sieć restauracji. Pierwsza z nich została założona przez Isaaca Tigretta i Petera Mortona w 1971 w londyńskim Hyde Park Corner, w byłym sklepie samochodów Rolls-Royce.

                                               

J-rock

Japoński rock – nurt muzyki japońskiej, odwołujący się do europejskich i amerykańskich gatunków takich jak rock, soft rock, rock alternatywny, a także punk, metal, metal symfoniczny, muzyka elektroniczna i wiele innych. W J-rocku często występuje ...

                                               

Rock in Opposition

Rock in Opposition – stowarzyszenie rockowych kompozytorów, muzyków i instrumentalistów, wspierające działalność muzycznych, progresywnych i awangardowych grup europejskich, założone między innymi przez brytyjski zespół Henry Cow.

                                               

Czasopismo

Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu auto ...

                                               

Działania taktyczne

Działania taktyczne – wszelkie działania pododdziałów, oddziałów, związków taktycznych, wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Celem działań taktycznych jest zwycięstwo nad przeciwnikiem. Osiąga się go przez łączenie w jeden spójny system ele ...

                                               

Ja się zastrzelę

Ja się zastrzelę! – amerykański serial telewizyjny wyświetlany przez stację NBC przez 7 sezonów od 4 marca 1997 do 16 sierpnia 2003, a łączna liczba odcinków wyniosła 148. W Polsce premierowy odcinek został wyemitowany przez telewizję Polsat 1 ma ...

                                               

Afternoon

Afternoon – japoński magazyn poświęcony mandze z gatunku seinen. Każdy numer tego miesięcznika zawiera pojedyncze odcinki około trzydziestu mangowych serii. Na jego łamach ukazały się takie hity, jak: Aa! Megami-sama, Genshiken: The Society for S ...

                                               

Attitude (magazyn)

attitude – brytyjski miesięcznik poświęcony tematyce LGBT oraz stylowi życia gejów, wydawany w wersji papierowej od maja 1994 roku przez Attitude Media Ltd., a także w wersji elektronicznej. Na okładce magazynu często pojawiają się znani, zarówno ...

                                               

Blender (magazyn)

Blender – amerykański magazyn muzyczny, który sam określał siebie jako "ostateczny poradnik muzyczny i coś więcej". Magazyn był znany z publikacji zdjęć o lekkim zabarwieniu erotycznym uznanych gwiazd muzycznych. Czasopismo wydawane było przez je ...

                                               

Bravo

Bravo – dwutygodnik dla młodzieży, pochodzący z Niemiec, ukazujący się też w wielu innych krajach Europy. W Polsce pojawił się po raz pierwszy w 1991 roku i wydawany był przez Wydawnictwo Bauer. Redaktorem naczelnym polskiej wersji czasopisma był ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie